Kvalitet & Förnyelse

9
maj

14 kommuner med koll på kvalitet

Borgarrådet Sten Nordin (M) tog i fjol emot utmärkelsen Sveriges Kvalitetskommun för Stockholms stads räkning. Nu är det dags att anmäla sig för att vara med och tävla om 2011 års pris.

Borgarrådet Sten Nordin (M) tog i fjol emot utmärkelsen Sveriges Kvalitetskommun för Stockholms stads räkning. Nu är det dags att anmäla sig för att vara med och tävla om 2011 års pris.

 

Kommunpriser finns det många, men inget har en sådan bredd och bygger på en så grundlig genomgång som Sveriges KvalitetsKommun. Så möjligen skulle man kunna säga att det var eliten av kommuner som var samlade i Prag häromveckan när tjänstemän från kommuner som nominerats till priset möttes.

Det var en blandad skara både vad gäller geografi, storlek och politisk majoritet. Från Lomma i söder till Kalix i norr. Från Vara med knappt 16 000 invånare till Stockholm med sina 830 000. Såväl det moderata Nacka som det socialdemokratiska Umeå.

Det som förenar är att det här är kommuner som har koll. Kommuner där man har såväl en vision om vad som ska hända på sikt, som uppföljning av vad som sker i den dagliga verksamheten. Kommuner där alla har klart för sig vad som ska göras och på vems uppdrag man jobbar.

SKL:s vd Håkan Sörman, som var med på konferensen, ser en tydlig gemensam faktor:

– Alla är inriktade på någon form av mätning. Det går inte att bedriva kvalitetsarbete utan att mäta, säger han.

Den här gruppen är ett av de många jämförande nätverk som landets kommuner och SKL är engagerat i. Arbetet syftar bland annat till att få fram användbara lokala kvalitetsmått som komplement till den officiella statistiken. Håkan Sörmans erfarenhet av åren med Öppna jämförelser är att det ligger en otrolig förändringskraft i att publicera resultat. Rapporteringen är också viktig för att få fokus på vad som kommer ut av verksamheten i stället för att hela tiden titta på hur mycket resurser som sätts in.

– Vi måste ta gemensamma initiativ inom sektorn och inte överlåta rapporteringen till tillsynsmyndigheterna, säger han.

Syftet med konferensen i Prag var inspiration och erfarenhetsutbyte. 11 av de 14 kommuner som nominerats till priset sedan starten 2003 deltog. Deltagarna berättade för sina kollegor vad de var mest stolta över. Vi har ställt samma fråga och fått svar från alla 14. I Kvalitet & Förnyelses enkät har de också svarat på vad som krävs för ett framgångsrikt kvalitetsarbete.

1. Vad är du mest stolt över i din kommuns kvalitetsarbete?
2. Vilken är den viktigaste förutsättningen för ett framgångsrikt kommunalt kvalitetsarbete?

Palle Lundberg, Botkyrka
1. Jag är mest stolt över att vi har lyckats integrera de ekonomiska, ekologiska och sociala aspekterna av hållbar utveckling i ett sammanhållet styr- och kvalitetssystem för kommunen. Vi lyckas på så sätt omsätta de politiska ambitionerna i konkret verksamhet med fokus på medborgarnytta och på en hållbar samhällsutveckling.

2. De viktigaste framgångsfaktorerna är att den politiska ledningen ställer tydliga krav på kvalitet och resultat i verksamheten. Det är också avgörande att ha chefer som har förmåga att leda och organisera verksamheten på ett sätt som skapar engagemang hos medarbetarna att alltid göra sitt yttersta för att få nöjda medborgare.

Willy Sundling, Kalix
1. Att vi målmedvetet arbetar med processanalyser som syftar till högre effektivitet med ett fokus på god nytta för kunden samt att det politiska styrsystemet är under förändring med målsättningen att öka demokratiskt inflytande och att effektivisera beslutsprocesserna.

2. Att dialogen mellan medborgare och politiker är resultatorienterad och begriplig för båda parter och dessutom genomgående i termer av kvalitet.

Lasse Järvsén, Kungsbacka
1. Vi har en tydlig styrmodell som är mycket brett förankrad och vi har en vision att arbeta mot.

2. Man måste arbeta på bredden, det vill säga med alla viktigare frågeområden. Man måste arbeta systematiskt och med stor förankring. Tryck inte ut färdiga modeller utan låt arbetet växa fram!

Charlotte Sjövall, Lomma
1. Jag är stolt över vår väl fungerande medborgar- och brukardialog. Jag är också stolt över vårt styrsystem och hur vi anpassar och förändrar det så att det passar verksamheterna. Det pågår ett ständigt arbete med utveckling, särskilt av vår barn- och ungdomsdialog. Vi är också duktiga på att använda resultat av mätningar i vår styrning.

2. Först och främst behövs ordning och reda, alltså någon typ av styrsystem. När det är på plats är det allra viktigaste att ständigt lyssna på medborgarens och brukarens behov. En annan viktig förutsättning är att hela ledningen, både politiker och tjänstemän, ser kraften med kvalitetsarbete och jobbar åt samma håll.

Lennart Jonasson, Nacka
1. Jag är mest stolt för den utomordentligt goda resultatkvalitet vi har i bland annat förskola, skola och äldreomsorg. Detta sett i relation till lågt skatteuttag, det vill säga att vi får mycket värde för pengarna.

2. De viktigaste förutsättningarna för hög resultatkvalitet är ett väl fungerande styr- och ledningssystem, allt från vår vision och grundläggande värdering, vårt kundvalssystem som ju främjar kvalitetskonkurrens till vårt utvecklade system för mål- och resultatstyrning . Dessutom är det viktigt med en organisation med tydliga roller mellan politik, myndighets- och huvudmannauppgifter samt produktion.

Carina Lundberg Uudelepp, Stockholm
1. Mest stolt är jag över att vårt arbete så tydligt har medborgaren i fokus. Vi har byggt våra system för ledning och styrning, uppföljning och utveckling för att vara säkra på att vi håller vad lovar. Jag är också stolt över att alla chefer så enträget arbetar med kvalitetsfrågorna och att medarbetarna därför omfattas av vilket uppdrag vi har.

2. Att cheferna i sitt chefskap förmår se vad medarbetarna ska ha mandat att hantera på eget sätt. God service, vård eller omsorg uppstår i mötet med stockholmarna. Det kan inte kommenderas fram och kan inte läras ut. Det måste vara något alla vill åstadkomma och kommer fram till genom resonemang i arbetsgrupper och med cheferna.

Peter Karlsson, Sunne
1. Det som känns oerhört bra är att invånarna ger alla våra verksamheter mycket gott betyg i medborgarundersökningar och att man har bra förtroende för sin kommun. Sammantaget kan man rekommendera Sunne som en plats att bo i betydligt högre omfattning än i andra kommuner, vilket känns mycket tillfredsställande.

2. Den viktigaste förutsättningen är att förtroendevalda och förvaltning har en gemensam vision om vad man vill åstadkomma för att skapa bra kvalité. För att lyckas med detta krävs ett tålmodigt arbete med att skapa förståelse hos de anställda inför olika beslut och ageranden.

Ulla-Marie Hellenberg, Södertälje
1. Jag är mest stolt över vårt Växthusarbete. Vår växthusfilosofi, som inspirerats av Lean, bygger på att alla våra medarbetare arbetar med utveckling av vår verksamhet samt på vår förmåga att skapa värde för våra medborgare. I Södertälje har alla två jobb, dels det ”vanliga” och dels ett där vi arbetar med utveckling. Vi ser resultatet av detta varje dag i form av slöseri som jagas ut för att förvandlas till värdeskapande aktiviteter åt medborgaren.

2. Ledarskapet är centralt – genom att fokusera på resultatet och skapa en kultur i organisationen som innebär att vi älskar avvikelser. Det är en förutsättning för att arbeta med ständiga förbättringar. Det går att skapa arbetsplatser där vi skapar värde för medborgarna samtidigt som medarbetarna växer! Som ledare är du bärare av de värden som ska genomsyra kvalitetsarbetet – med tydligt brukarfokus – vem vi är till för.

Annika Wennerblom,Trollhättan
1. I Trollhättan är vi mest stolta över vårt styr- och ledningssystem och den tydlighet vi har i det. Dessutom är vi väldigt stolta över vårt arbete i samhällsbygget.

2. Våra framgångsfaktorer är långsiktighet, tydlig ansvarsfördelning, samverkan och ett tydligt styr- och ledningssystem

Ylva Runnström, Uddevalla
1. Att Uddevalla kommun arbetar strukturerat och enhetligt som organisation över förvaltningsgränserna. Det finns en röd tråd från politisk styrning till förvaltningarnas verkställighet. Vi har flera kvalitetsverktyg för att säkerställa att vi gör rätt saker på rätt sätt. Bland annat deltar vi i SKL:s Kommunkompassen, vi genomför medarbetarundersökningar och ledarutvecklingsprogram, vi är med i jämförande undersökningar via kvalitetsnätverk och vi har inrättat ett kreativitetssystem för att ta till vara personalens idéer.

2. För att nå framgång i kommunalt kvalitetsarbete är det viktigt att arbeta strukturerat och ha gemensamma system för att följa upp verksamheten med mått som visar på kvaliteten.

Jan Björinge, Umeå
1. Resultaten när det gäller brukarupplevd och medarbetarupplevd kvalitet och ökad produktivitet. Det breda engagemanget hos så många ledare och medarbetare. De heltäckande brukarundersökningarna. Jag gläds också åt samarbetet med en lång rad andra kommuner i Sverige kring kvalitetsarbete. Vi har haft otroligt många studiebesök i Umeå. Dessutom samarbetar vi med andra kommuner i Europa inom Quality Cities där Umeå nu har president-posten.

2. Det krävs en enkel, kommunicerbar modell/strategi samt stor målmedvetenhet och uthållighet.

Gert Norell, Vara
1. Systematiken – att vi orkar hålla ut! Vi gillar egentligen att det händer mycket nytt och spännande hela tiden. Att göra samma sak varje eller varannan månad/år är inte lika roligt. Men vi är envisa och uthålliga – tar små steg till förändring och håller kvar vid systematiken hela tiden. Arbetskulturen och mentaliteten i kommunen präglas av öppenhet och tydlighet. Tillsammans med ett tillåtande klimat och en närhet till ledningen skapas förutsättningar för att tordas prova nytt.

2. Samsyn och förtroende mellan tjänstemän och politiker är en förutsättning för att ens närma sig ett framgångsrikt kvalitetsarbete. Tydliga spelregler gör att vi har arenan klar för oss och alla kan göra det som de är bra på och det som vi är här för att göra.

Monica Ericsson,Västerås
1. Jag är mest stolt över bredden – dvs Västerås systematiska och målmedvetna arbete inom alla områden som utmärkelsen Sveriges KvalitesKommun täcker. Särskilt stolt är jag över att vi stärkt medborgardialogen inte minst genom en öppen och innovativ visionsprocess som lett fram till en ny vision: Västerås 2026 – staden utan gränser

2. Långsiktigt fokus och uthållighet samt ett tydligt och engagerat ledarskap på alla nivåer för att driva på och stödja arbetet.

Bengt Marsh, Östersund
1. Vi jobbar långsiktigt och metodiskt och vi är uthålliga. Det gäller såväl införandet av miljöledningssystem som att vi varit pådrivare i omställningen av kommunen från garnisonsstad till en modern tjänsteutvecklingsstad. Redan i slutet av 90-talet började vi tala om hållbarhet och det har sedan varit vägledande.

2. Omvärldsorientering, framförhållning, bra metoder, systematik, uthållighet, vilja och engagemang samt pådrivande chefer och intresserade medarbetare. Låt oss aldrig glömma att kvalitetsarbete gör vi för våra medborgare – inte för att vinna priser.

Lena Hörngren

0