Kvalitet & Förnyelse

9
maj

Mer ansvar till kommunala chefer

Håkan Sörman, VD på Sveriges Kommuner och Landsting

Håkan Sörman, VD på Sveriges Kommuner och Landsting

SKL vill ha en ändring av kommunallagen för att tydliggöra tjänstemännens roll. Lagen, som är från 1991, är inte anpassad vare sig till dagens kommunala verklighet eller till EU:s regelverk.

 

– Det enda som sägs om tjänstemännens roll är att kommun- och landstingsdirektörer inte är valbara till fullmäktige. Det skapar en otydlighet som behöver klaras ut, säger Håkan Sörman, vd för Sveriges Kommuner och Landsting.

Ett exempel på när lagen kolliderar med verkligheten är i arbetsmiljöärenden. Ansvaret är delegerat till tjänstemän, men om något händer så ställs politiker till svars. Nu senast i Vimmerby där barn- och ungdomsnämndens ordförande åtalades för arbetsmiljöbrott sedan en gymnasieelev skadats på sin praktikplats.

– Den politiska nivån måste kunna delegera till tjänstemännen, men idag kan man inte utkräva ansvar, säger Håkan Sörman.

Att utveckla samspelet mellan ledande politiker och tjänstemän är en av förbundets prioriterade frågor under 2011. Arbetet med att få till stånd en modernisering av kommunallagen är en del av detta. Syftet är att tydliggöra uppdrag och ansvar. Inte minst för att underlätta rekryteringen av framtida chefer. Hur sektorn ska klara den frågan är, som framgår av Kvalitet & Förnyelses enkät, något som oroar många. Håkan Sörman håller med om att det är en mycket viktig uppgift de kommande åren.

– Vi måste bli bättre på att tala om att vi erbjuder Sveriges viktigaste jobb, säger han.

De som jobbar inom kommuner och landsting tycker att de har meningsfulla arbeten och trivs med sitt jobb. Men bland dem som är utanför finns fortfarande attityden att det kommunala är lite grått och trist. Det vill SKL ändra på. Liksom att de anställda i kommuner och landsting har sämre förtroende för den högsta ledningen än anställda i privat sektor. Här kan det delade ansvaret mellan politiker och tjänstemän spela roll och tydliggörande av roller behövas.

– Vi jobbar med att stärka förutsättningarna för chefsrollen och stärka professionaliseringen, säger Britt-Inger Kajnäs, som är chef för SKL:s arbetsgivarsektion och ansvarig för chefsutvecklingsfrågorna.

Ett viktigt inslag i SKL:s chefsarbete är Toppledarprogrammet, som nu kommer att förändras. Det kommer att handla mindre om individuell utveckling och mer om ledningsuppdraget. – Att vara chef idag innebär att vara verksam på en annan arena än tidigare, det handlar inte bara om den egna organisationen utan också om att samverka med privata utförare. Det ställer nya krav men ger också nya influenser, säger Britt-Inger Kajnäs.

Lena Hörngren

0