Kvalitet & Förnyelse

9
maj

Odell och Östros ger besked

Thomas Östros (S) ioch Mats Odell (KD) ger de rödgrönas och alliansens syn på de kommunalekonomiska frågorna.

Thomas Östros (S) ioch Mats Odell (KD) ger de rödgrönas och alliansens syn på de kommunalekonomiska frågorna.

I valrörelser talar alla politiker om kommunernas och landstingens frågor. Också riksdagspolitikerna, som gör utfästelser som ska förverkligas lokalt och regionalt. Däremot diskuteras sällan vilka förutsättningar staten ska ge kommuner och landsting för att de ska klara sina uppdrag. För att klargöra skillnaderna mellan alliansen och de rödgröna har Kvalitet & Förnyelse ställt frågor till kommunminister Mats Odell (KD) och Thomas Östros, ekonomisk talesman (S):

Vad vill ni allmänt göra för kommuner och landsting om ni vinner valet?
Mats Odell: 2011 föreslår alliansen att statsbidragen höjs med 3 miljarder kronor för att klara utmaningarna inom välfärdens kärna. Vi tänker fortsätta att hävda att arbetslinjen är grundläggande för välfärden i kommunerna, eftersom arbete förbättrar skatteunderlaget.
Thomas Östros: Vi vill genomföra omfattande satsningar på skola, vård och omsorg. Det handlar dels om höjda statbidrag, dels om riktade satsningar på välfärden med 12 miljarder kronor mer än vad de borgerliga partierna föreslår 2011 och 2012. Det reformutrymme, som de borgerliga vill använda till sänkt skatt, vill vi satsa på välfärden, inte minst i kommunerna.

Vad vill ni göra när det gäller förutsättningarna för kommuner och landsting:
Mats Odell: Det kommunalekonomiska utjämningssystemet är under utredning. Vi förväntar oss ett betänkande i början av 2011. Likaså är frågan om balanskravets konstruktion under utredning. Vi måste ha ordning och reda i de offentliga finanserna, men vi ska inte ha ett system som tvingar kommunerna att agera procykliskt trots att de kanske har en god finansiell ställning.
Thomas Östros: Balanskravet ska inte ruckas. Det är staten, inte kommunerna, som ska driva konjunkturstabiliserande politik. Däremot vi vill minska svängningarna i skattebidragsunderlaget. Det krävs en större översyn av kommunernas ekonomiska förutsättningar. Det ska leda till förbättrade möjligheter för kommunerna att tillhandahålla en god kvalitet i skolan, sjukvården och omsorgen, oavsett konjunktur.

Vad ser ni som den allvarligaste konsekvensen för kommuner och landsting om den andra sidan vinner:
Mats Odell: Att arbets- och företagarlinjen försämras. Det gör att de kommunala skatteintäkterna utvecklas sämre och därmed hotas välfärden. Löftet att påtvinga kommunsektorn att införa heltidsanställningar är också riskabelt. Det kan innebära att kommunerna måste säga upp mycket personal, framförallt yngre och nytillkomna medarbetare för att ge plats åt dem som får lagstadgad rätt till heltid.
Thomas Östros: Att arbetslösheten fastnar på höga nivåer och försvagar kommunernas ekonomi. Att sänkta skatter fortsätter att prioriteras framför viktiga investeringar i välfärden. Jag är också bekymrad över att staten skjuter över allt mer kostnader på kommunerna. Kommunerna tvingas till exempel delvis att bära kostnaden för den försämrade a-kassan.

Vad lägger du i begreppet kvalitet i offentlig sektor?
Mats Odell: Att medborgarna får den service de behöver inom rimlig tid. Jag tycker att kvalitet också handlar om att få välja i så stor utsträckning som möjligt. Att man som gammal kan få bo tillsammans med sin livskamrat om man vill och där man vill med den service man behöver
Thomas Östros: En stark välfärd där barnen lär sig i skolan, där köerna i vården kortas och där äldre får omtanke i omsorgen.

Lena Hörngren

0