Kvalitet & Förnyelse

9
maj

Regeringen satsar på e-hälsa

Statssekreterare Karin Johansson har varit pådrivande när det gäller vårdens IT-frågor.

Statssekreterare Karin Johansson har varit pådrivande när det gäller vårdens IT-frågor.

E-hälsostrategin och samordnade journaler utgör inget hot mot patienternas integritet. Tvärtom, menar statssekreterare Karin Johansson på Socialdepartementet.
– Pappersbaserade journaler har gett en falsk känsla av trygghet, men faktum är att vi aldrig kan ha en så strikt kontroll över vem som läser vilken information som med elektroniska journalsystem, säger hon.

Karin Johansson betonar att alla vårdgivare måste påskynda införandet av säkerhetslösningar som gör att patientens information hanteras på ett säkert sätt. Det behövs smarta och säkra system för behörighetskontroll, säker inloggning och strikt åtkomstkontroll om vården ska kunna garantera ett fullgott integritets- och dataskydd.
– Den nya patientdatalagen innebär också kravet på patientens samtycke har skärpts. Alla har rätt att kräva ut loggar för att kunna läsa vem som faktiskt öppnat en journal, påpekar Karin Johansson.

Karin Johansson, som jobbade för Microsoft innan hon blev statssekreterare, har varit starkt drivande i vårdens IT-frågor.
– En säker och välfungerande informationshantering är kärnan för en tillgänglig och effektiv sjukvård, och ett centralt verktyg för att underlätta och driva på förändringar och förbättringar inom hela sektorn, säger hon.

Patientsäkerheten är ett annat argument för satsningen på e-hälsa. Om vårdpersonalen har tillgång till rätt information minskar risken för felbehandlingar och felmedicineringar. Bättre och lättillgängligare information är också viktigt för att patienter och anhöriga ska kunna utöva inflytande och vara delaktiga i den egna behandlingen.
I och med den nyligen antagna strategin för nationell e-hälsa går arbetet nu in i en ny fas där det handlar mindre om teknik och mer om att utveckla nyttan.

– Nu höjer vi ambitionsnivån ytterligare för att olika e-hälsotjänster ska medföra synliga förbättringar i vardagen för patienter, vårdpersonal och beslutsfattare, säger Karin Johansson.

Strategin innefattar både hälso- och sjukvård och socialtjänst. Karin Johansson tycker att man inom kommunerna nu ser en stark utveckling för att öka samverkan och hitta gemensamma lösningar. När det gäller landstingen skulle hon vilja se ännu starkare fokus på att leverera fler personliga e-tjänster till invånarna.
– Ett nytt synsätt måste etableras för hur vården möter och inkluderar patienten i beslutsprocessen, och här behöver landstingen arbeta än hårdare med driva på denna förändring, tycker hon.

Karin Johansson efterlyser ett starkare engagemang från politiker både i kommuner och landsting för e-hälsofrågorna eftersom det behövs ett helhetsgrepp över införandet.
– Ett nytt IT-system ger bara full nytta om man samtidigt ser över hur man arbetar, hur man möter patienten eller utvecklar nya rutiner, betonar hon.

Lena Hörngren

0