Kvalitet & Förnyelse

9
maj

Var tionde chef känner till fall av omfattande korruption

Visst förekommer det korruption i Sverige, men det är inte särskilt vanligt. Den bedömningen gör 600 offentliganställda chefer som besvarat Kvalitet & Förnyelses enkät.

Riksåklagarens enhet mot korruption har haft en arbetsam höst. Först kom Uppdrag Gransknings avslöjanden om att tjänstemän inom Göteborgs Stad fått privata tjänster utförda av en byggmästare som staden anlitat. Muthärvan i Göteborg omfattar nu elva misstänkta fall. Sedan Norrköping där det pågår en utredning mot en tjänsteman som fått sitt hus ombyggt. En hög tjänsteman inom Kriminalvården anklagas för att ha tagit emot miljontals kronor i samband med byggandet av nya fängelser.

Dessa händelser har fått många att tvivla på att den svenska självbilden att vi är land fritt från korruption stämmer med verkligheten. För att få veta mera har Kvalitet & Förnyelse ställt frågor till tjänstemän inom stat, kommun och landsting/regioner. Av de 627 som svarat tror 8 procent att detta är vanligt, 73 procent tror att det förekommer i sällsynta fall. Dubbelt så många kvinnor som män tror att korruption är vanligt.

I många fall handlar det om vaga misstankar, men 9 procent säger sig känna till fall av korruption liknande dem som Uppdrag Granskning visat i sina reportage. 22 procent anar att det förekommer men är inte helt säkra. 17 procent har någon gång upplevt att någon försökt muta dem eller på annat sätt försökt påverka dem på ett otillbörligt sätt. Dubbelt så många män som kvinnor har varit utsatta för detta. 14 procent känner till fall där någon försökt muta kollegor.

18 procent tycker inte att den egna organisationen har tillräckliga kontrollmöjligheter för att upptäcka korruption. 55 procent tror att kontrollen fungerar.

40 procent av cheferna som besvarat enkäten känner inte till om det finns någon policy mot korruption. 21 procent är säkra på att det inte finns. Där policy finns verkar kännedomen vara hygglig. 90 procent har någorlunda koll på vad policyn innehåller.

Vad skulle man då göra om man fick kännedom om att det förekom korruption? 56 procent skulle i första hand kontakta sin chef. En fjärdedel skulle först samla mer information för att kontrollera sina misstankar. Att kontakta massmedia eller själv tala med den misstänkte är något som bara enstaka personer ser som ett alternativ.

En enkät som Dagens Samhälle nyligen genomfört bland chefer som jobbar med upphandling ger ungefär samma svar. En av sex säger sig ha blivit utsatta för mutförsök, oftast i form av erbjudanden om middagar, golfresor eller idrottsevenemang. I stort sett alla tror att det förekommer korruption i kommunerna. Läs också i detta nyhetsbrev hur statsvetaren Bo Rothstein tror att den senaste tidens avslöjanden påverkar den så viktiga tilliten i samhället.

Lena Hörngren

Klicka här för att läsa enkäten!

0