Kvalitet & Förnyelse

9
maj

Vem saknar kommunministern?

Ilmar Reepalu (S), ks-ordförande Malmö, andre vice ordförande SKL

Ilmar Reepalu (S), ks-ordförande Malmö, andre vice ordförande SKL

Mats Odell (KD), Sven-Erik Österberg (S) och Lars-Erik Lövdén (S) är de senaste. Men i den nuvarande regeringen finns ingen kommunminister. Ilmar Reepalu reagerade direkt och skrev till statministern och bad honom reda ut ”detta missförstånd”. Svaret blev att kommunerna får vända sig till olika ministrar beroende på vilken fråga det handlar om. Vad som inte sägs, men vad detta i praktiken innebär, är att finansminister Anders Borg stärker greppet om de kommunalekonomiska frågorna eftersom de nu direkt hör till hans ansvarsområde.

Kvalitet & Förnyelse har frågat några kommunalt engagerade personer vad de tycker om att det inte längre finns någon kommunminister och vilka konsekvenser det får.

Anders Knape (M), ordförande SKL:
Utifrån sektorns perspektiv hade det varit bra med en särskild minister som har ett helhetsperspektiv och som vi skulle kunna vända oss till med våra frågor. Men det har varit perioder förr utan någon särskild kommunminister och det har gått att hantera. Vi har även många frågor som ligger i fackdepartementen. Jag utgår ifrån att avsaknaden av en kommunminister inte innebär att de övergripande kommunfrågorna kommer i skymundan.

Ilmar Reepalu (S), ks-ordförande Malmö, andre vice ordförande SKL:
Jag tycker att det är dåligt att det inte finns någon kommunminister. Vitsen är att den ministern på samma sätt som en kommun ska se till helheten. Nu får vi istället stuprörsministrar. Det är kraftigt negativt för oss att man tappar helhetsbilden.

Annelie Nordström, ordförande Kommunal:
Jag är inte förvånad över att alliansregeringen väljer att inte ha någon kommunminister. Mitt intryck är att regeringen inte ser kommunerna som viktiga medspelare när det gäller ansvar för välfärd och demokrati. Konsekvensen blir givetvis att kommunfrågorna blir av underordnad betydelse och att regionalpolitiska frågor försvinner helt från agendan. Regeringens inriktning på att allt lika väl kan skötas av privata företag och de sänkta skatterna med åtföljande minskade bidrag till kommunerna ger tydliga signaler om att kommunerna och deras verksamheter är mindre viktiga. Det kommunala självstyret är mer begränsat än någonsin.

Gunnar Wetterberg, samhällspolitisk chef Saco:
Egentligen tror jag inte att det är något problem. Det är finansministern som är den verklige kommunministern; sedan finansieringsprincipen infördes är det han som är ordningsman och håller efter kollegornas frustande lust att spendera kommunernas pengar. På sätt och vis är det kanske bra att det inte finns någon utpekad kommunminister att lasta över ansvaret på. Nu borde de flesta ministrarna betänka att de är en smula kommunminister lite till mans. Det är kommunerna som står för mycket av vad som verkligen görs inom deras områden, samtidigt som självstyrelsen hör till det svenska samhällsbyggets grundstenar – och att vårda den är ett kollektivt ansvar för statsmakterna, inskrivet i regeringsformen.

Eva Nordmark, ordförande SKTF:
Jag tycker att det är viktigt att regeringen genom att tydligt peka ut en kommunminister visar att man prioriterar frågor som rör välfärdens kvalitet och utvecklingen i de gemensamt finansierade verksamheterna. Risken är annars att viktiga perspektiv faller bort och att ingen i regeringen har ett helhetsperspektiv på kommunernas viktiga frågor. Jag vill att det ska finnas en kommunminister som bryr sig om generationsväxlingen inom kommuner, landsting och regioner. Någon som kan medverka till att den genomförs på ett sätt som innebär att vi kan få in bästa möjliga kompetens i välfärdstjänsterna och samtidigt ta till vara den stora kunskap som finns i de generationer som nu går i pension. Fler unga akademiker borde ha en given plats i de spännande verksamheter som bedrivs i välfärdssektorn. Men för att locka att bidra med sin kompetens och kunnande krävs bra villkor. En kommunminister har en självklar roll i att följa upp och leda utvecklingen av vår gemensamma välfärd.

Mats Odell (KD), före detta kommunminister:
Jag utgår från att det kommer att finnas en eller flera ministrar med ansvar för kommunal ekonomi respektive kommunal lagstiftning, även om det inte står Kommunminister på visitkortet. Även om det är bra om kommunsektorn har en “egen” minister, behöver det inte få så stora konsekvenser om ansvariga ministern/ministrarna verkligen engagerar sig för de kommunala frågorna.

Sven-Erik Österberg (S), före detta kommunminister:
Eftersom den kommunala sektorn är en stor och väsentlig del av den totala offentliga sektorn framstår det för mig som mycket märkligt att det inte finns en kommunminister i regeringen. Det kan försvåra kontakterna mellan den kommunala sektorn och regeringen om det framstår som otydligt vem som har det övergripande ansvaret i regeringen.

Lena Hörngren

0