Kvalitet & Förnyelse

10
maj

En resultatmiljard till skolan

Anders Knape, Ordförande för Sveriges Kommuner och Landsting

Anders Knape, Ordförande för Sveriges Kommuner och Landsting

En resultatmiljard för skolan motsvarande kömiljarden för sjukvården. Det tror SKL:s ordförande Anders Knape skulle bidra till bättre resultat i skolan.

– Man kan konstatera att när kömiljarden kom blev det ett helt annat fokus och ett helt annat engagemang på ledningsnivå på att få bort vårdköerna. Jag tror att man skulle nå samma effekt om man jobbade med den typen av incitament i skolan också, säger han.

Anders Knape vill ha upp frågan om skolans resultat på kommunstyrelsernas dagordningar som en prioriterad fråga. Den resultatförsämring som har skett i skolan tycker han är oacceptabel, även om det ser väldigt olika ut. Inte bara mellan kommuner, skillnaden kan också vara stor mellan skolor i samma kommun. Det borde diskuteras i kommunledningarna, tycker Anders Knape. Liksom hur man tar till vara de möjligheter som det nya läraravtalet ger att organisera arbetet på nya sätt.

– Den möjligheten var starkt efterfrågad av våra medlemmar, men engagemanget att verkligen teckna sådana avtal står inte i paritet med efterfrågan, konstaterar Anders Knape.

Tjugo år har gått sedan skolan kommunaliserades. Tjugo år när mycket har hänt i samhället och i skolan, till exempel valfrihetsreform, 90-talskris, nytt betygssystem och ökad boendesegregation. I skoldebatten kommer allt detta dock ofta i bakgrunden för den eviga frågan om staten eller kommunerna ska vara huvudman för skolan. Senast aktualiserad i en gemensam debattartikel av utbildningsminister Jan Björklund (FP) och Lärarnas Riksförbunds ordförande Metta Fjelkner.

I praktiken har kommunernas handlingsutrymme på skolans område minskat de senaste åren Den nya skollagen, som träder i kraft i sommar, är ett tecken på att staten har tagit ett fastare grepp om skolan. Inrättandet av Skolinspektionen är ett annat. Anders Knape ogillar detaljstyrning, men har inget emot statligt engagemang.

– Jag har inga problem med att staten uppträder som utvärderare och entusiasmerare, säger han.

Anders Knape medger att elevernas försämrade resultat är besvärande för kommunerna eftersom det ger kommunernas kritiker vatten på sin kvarn. Han tror dock inte att ett byte av huvudman är lösningen utan att erfarenheten visar att det går att åstadkomma förbättringar inom nuvarande system.

– I de goda skolkommunerna är den politiska ledningen väldigt intresserad av skolfrågor och jobbar långsiktigt, säger han.

Lena Hörngren

0