Kvalitet & Förnyelse

10
maj

Ovilja ta risker hindrar Offentliga innovationer

Eva Sørensen, professor vid Roskilde Universitet.

Eva Sørensen, professor vid Roskilde Universitet.

Få människor tänker på offentlig sektor när de hör ordet innovation, Knappast ens de som själva är offentligt anställda. Men det sker mycket innovativt inom offentlig sektor och mer skulle det kunna bli, anser professor Eva Sørensen, som forskar om detta vid Roskilde Universitet.

– Det är viktigt att utveckla incitamentsstrukturer och ledningsformer så att det blir attraktivt att ägna sig åt innovationer, säger hon.

Vad är då en offentlig innovation? Innovation kan definieras som förverkligandet av nya idéer. Inom offentliga sektor kan det handla om idéer för nya organisationsformer, nya processer, nya produkter eller ny politik. Eva Sørensen nämner några konkreta exempel:

– När det gäller organisationsformer och processer kan det vara partnerskap som för samman offentliga myndigheter med privata aktörer för att tillhandahålla offentlig service. Inom service kan det handla om överenskommelser och strategier för till exempel hälsofrämjande arbete.

För att få fram mer innovationer måste hinder undanröjas. Det gäller inte minst tröga byråkratiska strukturer. Men även alltför standardiserade arbetsprocesser och detaljstyrande målformuleringar kan stoppa nödvändigt nytänkande.

– En kultur som präglas av ovilja att ta risker och att det sker för lite dialog mellan politik, förvaltning och medborgare, är andra hinder, säger Eva Sørensen.

Hon har forskat kring demokrati- och styrningsfrågor inom offentlig sektor i 25 år. För närvarande ansvarar hon för forskningsprojektet Clips, som står för Collaborative innovation in the public sector. Tonvikten i projektet ligger på hur dialog och samarbete mellan olika aktörer kan bidra till att göra offentlig sektor bättre. Här finns lärdomar att dra av vad som händer i det privata näringslivet.

– När man för samman människor som har olika erfarenheter och åsikter om politik och offentlig service, kan dialogen ge de åsiktsbrytningar som behövs för att det ska tänkas nytt och därmed skapas något nytt, säger Eva Sørensen, som kommer att utveckla sina tankar om offentliga innovationer vid ett av Kvalitetsmässans seminarier.

Lena Hörngren

0