Kvalitet & Förnyelse

10
maj

Sju myndigheter vill bli Sveriges modernaste

Civil- och bostadsminister Stefan Attefall kommer att dela ut priset till Sveriges Modernaste Myndighet 2011.

Civil- och bostadsminister Stefan Attefall kommer att dela ut priset till Sveriges Modernaste Myndighet 2011.

Sju myndigheter är med och tävlar om utmärkelsen Sveriges Modernaste Myndighet. Det är Ekobrottsmyndigheten, Lantmäteriet, Polismyndigheten i Gävleborgs län, Post- och telestyrelsen (PTS), Skatteverket, Skolinspektionen och SMHI. I nästa steg kommer två eller tre att nomineras för vidare granskning Vilka dessa blir meddelas 30 maj. Vinnare koras på Kvalitetsmässan den 15 november. Här följer en kort presentation av de tävlande:

Ekobrottsmyndigheten är en specialistmyndighet inom rättsväsendet för bekämpning av ekonomisk brottslighet med särskild kompetens för analys och utredning.
– Ekobrottsmyndigheten har under senare år bedrivit ett medvetet utvecklingsarbete där verksamheten har styrts mot förnyelse av invanda arbetssätt och innovativa lösningar har premierats. Organisatoriska förändringar har utvecklat myndighetens operativa förmåga och skapat ökad effektivitet i brottsbekämpningen. Resultatet kan utläsas i mycket goda verksamhetsresultat. Balanser och genomströmningstider har minskat rejält. Med i stort sett oförändrade resurser och med fokus på allt allvarligare brottslighet, lagförs idag ungefär dubbelt så många per år som när myndigheten inrättades 1998, säger kommunikationsdirektör Magnus Hedberg.

Lantmäteriet ansvarar för geografisk information och fastighetsindelning, vilket bland annat innebär att man beslutar om lagfarter. I uppdraget ingår också att ansvara för den nationella geodatastrategin.
– Vi ligger i framkant när det gäller att utveckla former för myndighetsövergripande samverkan. Det har resulterat i en unik samverkans- och affärsmodell för kart- och fastighetsinformation (geodata) och en webbportal, som gör det enkelt för användarna att söka, titta på och hämta hem geodata. Hittills har ett tjugotal myndigheter, länsstyrelserna och ett antal kommuner anslutit sig till geodatasamverkan. Dessa får därigenom full tillgång till varandras data, säger informationschef Lena Nordin.

Polismyndigheten i Gävleborgs län är en av landets 21 polismyndigheter. Mod att pröva nya vägar för att nå bättre resultat, är vad man vill ska prägla arbetet.
– Vi har en tydlig utvecklingsanda, med stort fokus på kunden, säger stabschef Pia Degerman Hägg. För att nå goda verksamhetsresultat, öka vår synlighet och uppfattas som tillgängliga utvecklar vi såväl teknik som arbetsmetoder. Vi ser utveckling som en viktig del av alla anställdas uppdrag. Delaktiga och engagerade medarbetare har skapat goda förutsättningar för ett öppet arbetsklimat med goda verksamhetsresultat. Vi är öppna och eftersom vi vet att det påverkar medborgarnas förtroende positivt och ökar förståelsen för polisens uppdrag.

Post- och telestyrelsen (PTS) är myndigheten som bevakar våra kommunikationer såväl elektroniskt, det vill säga telekommunikation, IT och radio, som via post. De fyra övergripande målen rör konsumentnytta, konkurrens, effektivt resursutnyttjande och säkerhet.
– På PTS arbetar vi kontinuerligt med att bli bättre och vi tror att vi kommit ganska långt. Vi har i vår strategiska planering flera mål inom olika områden med innebörden att vi ska vara en av Sveriges bästa myndigheter. Vi ser därför tävlingen om att bli Sveriges modernaste myndighet som ett tillfälle att få jämföra oss med flera andra kompetenta och duktiga myndigheter, säger verksamhetsutvecklare Fredrik Öst.

Skatteverket är förvaltningsmyndighet för beskattning, fastighetstaxering, folkbokföring och registrering av bouppteckningar. Visionen är ett samhälle där alla vill göra rätt för sig. Förtroendet för myndigheten är högt. Skatteverket hamnade i topp bland undersökta myndigheter i Svensk Kvalitetsindex mätning av kundnöjdhet hösten 2010.
– Skatteverket har gjort en kulturresa, från att vara en utpräglad kontrollmyndighet till att även bli en serviceorganisation som förebygger fel och hjälper medborgare och företag att göra rätt från början, säger kommunikationsdirektör Eva Corp. Vi strävar efter att förenkla för både privatpersoner och företag bland annat genom e-lösningar, inte minst när det gäller deklarationer. Vi jobbar aktivt med att förbättra vårt bemötande, samverkar med andra för gemensam nytta och strävar efter att ständigt förbättra verksamheten.

Skolinspektionen har ansvar för tillsynen för förskola, skolbarnsomsorg, skola och vuxenutbildning. Den inrättades 1 oktober 2008 och är därmed en av våra nyaste myndigheter.
– Vi har ett uttalat barnperspektiv i allt vi gör med syfte att förbättra för den enskilda eleven i skolan. Vi rekryterar medarbetare med blandad kompetens för att vi ska få effektiva team. Alla medarbetare har tillgång till IT-verktyg som går att använda oberoende av var man befinner sig, vilket bland annat minskar behovet av resor. Sammantaget gör allt detta att vi kan fatta snabba, tydliga och skarpa beslut, säger Anna Nyqvist, som är avdelningschef för verksamhetsstöd.

SMHI är en expertmyndighet som jobbar för hela samhället. Målet är att bidra till god samhällsplanering och ett uthålligt och säkert samhälle.
– SMHI präglas av ett starkt engagemang både från medarbetare och ledning. Här finns en stor bredd av kunskap tack vare olika professioner som stöttar varandra. Att vi ofta jobbar med frågor som är angelägna för hela samhällets hållbara utveckling stärker engagemanget ytterligare. Ett starkt fokus på medarbetarkraft bidrar till att vi kan fullfölja vårt uppdrag på ett bra sätt. Vi har tidigt fått kvitto på att vi är en god arbetsplats genom Nyckeltalsinstitutets mätning där vi flera år hamnade högst. Nu har vi gått över till deras jämställdhetsindex Jämix, där SMHI också ligger väl till, beskriver Hans Wibeck, som är chef för ledningssystem, SMHI:s starka sidor.

Lena Hörngren

Fakta Sveriges Modernaste Myndighet 2011
Den moderna statliga myndigheten bedöms utifrån fyra olika huvudkriterier:

  • kvalitet, enkelhet och effektivitet,
  • engagerade och kompetenta medarbetare,
  • förnyelse och innovation, samt
  • hållbar och miljömedveten utveckling.

Juryn består av, som ordförande, Björn Eriksson, fd landshövding, samt Leif Callenholm, st f generaldirektör VINNOVA, Annette Carnhede, ordförande ST, Mattias Croneborg, chefredaktör Riksdag & Departement, Lärke Johns, direktör Krus, Edel Karlsson Håål, ordförande Saco-S, Maria Ågren, generaldirektör Naturvårdsverket, och Sven Wiberg, direktör Kvalitetsmässan.

Prisutdelningen äger rum under Kvalitetsmässans invigningsgala den 15 november på GöteborgsOperan med civil- och bostadsminister Stefan Attefall som prisutdelare. Den vinnande myndig heten belönas med en prisskulptur och 50 000 kr. Prischecken ska gå till en inspirerande utvecklingsaktivitet inom myndigheten, som beslutas i samverkan med personalorganisationerna.

0