Kvalitet & Förnyelse

29
sep

Kulturministern efterlyser frimodighet

Kulturminister Lena Adelsohn-Liljeroth.

Kulturminister Lena Adelsohn-Liljeroth.

Kulturminister Lena Adelsohn-Liljeroth har sedan hon tillträdde jobbat med att vidga kulturbegreppet.

– Kulturen har ett värde i sig själv, ett evigt värde, men stora delar av kultursektorn är också en växande del av näringslivet. Därför är det viktigt med entreprenörskap i konstnärliga utbildningar och att aktörer som ALMI och Tillväxtverket ser de kulturella och kreativa företagens potential, men också deras sårbarhet, säger hon.

Den första delen i uttalandet nickar Kultursverige instämmande åt. Men att kulturen skulle vara en del av näringslivet är kontroversiellt för många. Lena Adelsohn-Liljeroth ser ingen motsättning mellan dessa synsätt och tycker att de yngre har en mer öppen attityd.

– Det måste vara mer tillfredsställande att få betalt för sitt skapande än att enbart vara beroende av bidrag, säger hon.

För den skull ska samhället inte överge kulturen. Lena Adelsohn-Liljeroth är tydlig med att kultursektorn behöver en infrastruktur i form av utbildningar, institutioner, nätverk och stödsystem.

– Utan denna infrastruktur kan inte heller den mer marknadsinriktade kulturen överleva, konstaterar kulturministern.

Svenskarna är ett av Europas mest kulturaktiva folk och betalar ur egen ficka två tredjedelar av kostnaderna för kulturlivet. För Lena Adelsohn-Liljeroth är det därför viktigt, också för kulturen, att människor har jobb så att de har råd med film, teater, museibesök och andra aktiviteter.

Så här i budgettider är hon också glad att kunna konstatera att Sverige avviker från det europeiska mönstret och satsar mer på kulturen. I årets budget gläds hon särskilt över Kulturarvslyftet. Den satsning som görs tillsammans med arbetsmarknadsdepartementen för att skapa jobb åt långtidssjukskrivna med att vårda och digitalisera kulturarvet.

En markering av kulturens ekonomiska betydelse är det råd för kulturella och kreativa näringar som regeringen tillsatte för ett år sedan. Ordförande är reklammannen Sven-Olof Bodenfors, bland ledamöterna finns såväl operachefen Birgitta Svendén som unga entreprenörer som modeskaparen Bea Szenfeld och webbkreatören David Eriksson. Lena Adelsohn-Liljeroth är nöjd med starten och tycker att rådet snabbt blivit känt.

– Det har gjort kopplingen mellan kultur och näringsliv mindre kontroversiell, säger hon.

I Lena Adelsohn-Liljeroths framtidsvision är kulturen så stark i sig själv att den frimodigt kan samverka med andra.

– Frimodigheten stärks om kulturen är självständig. Den kommer dock aldrig att klara sig utan offentligt stöd, det behövs en stabil bas. Därför har vi också satsat mer än tidigare. Men jag ser med spänning på hur många genrer glider in i varandra, till stor del beroende på att människor möts på nya arenor, säger hon.

LENA HÖRNGREN

0