Kvalitet & Förnyelse

19
okt

Maria Larsson nöjd med LOV

Barn- och äldreminister Maria Larsson (KD).

Barn- och äldreminister Maria Larsson (KD).

163 av landets kommuner hade i september infört eller beslutat om att införa LOV, lagen om valfrihetssystem. Barn- och äldreminister Maria Larsson (KD), som jobbat hårt för ökad valfrihet följer utvecklingen noga.

– LOV har startat en spännande utveckling. Den stora vinsten så här långt är att valfriheten för den enskilde har ökat i många kommuner, säger hon.

Än så länge är LOV frivilligt. 29 kommuner har beslutat att inte införa LOV, 43 har inte ansökt om det stimulansbidrag som regeringen ger för att skynda på utvecklingen. Men det kan vara en frihet under galgen, åtminstone om alliansregeringen sitter kvar efter nästa val.

– Senast 2014 bör alla kommuner i landet ha beslutat om valfrihet för den enskilde enligt LOV. I annat fall bör tvingande lagstiftning övervägas, framhåller Maria Larsson.

Valfriheten är uppskattad av de flesta brukarna, men politiskt är frågan kontroversiell, vilket inte minst debatten om SNS-skriften Konkurrensens konsekvenser visat. Regeringen har gett Statskontoret i uppdrag att undersöka vilken betydelse införandet av LOV har för utvecklingen av kostnader och effektivitet i kommunernas verksamheter. Konkurrensverket har fått i uppdrag att följa och utvärdera kommunernas valfrihetssystem.

– Kommunernas omställningsprocess från att ha varit ensam aktör på marknaden till att konkurrera på lika villkor ska belysas liksom hur kommunerna hanterar sina dubbla roller som både beställare och utförare av de tjänster som erbjuds inom LOV, säger Maria Larsson.

En annan av hennes hjärtefrågor är lokala värdighetsgarantier, som från och med i år ingår i socialtjänstlagen. Regeringen har anslagit 100 miljoner kronor per år för att stödja införandet.

– Så här långt ser det bra ut, tycker ministern. Kommunerna har visat ett stort intresse och 233 har i första omgången ansökt om startbidrag till förberedelsearbetet.

Den ekonomiskt tyngsta satsningen inom äldreomsorgen gäller de mest sjuka äldre. Äldresamordnaren Eva Nilsson-Bågenholm har i uppdrag att komma med förslag på lösningar på det som i decennier varit svensk äldreomsorgs stora problem. 3,75 miljarder satsas under fyra år.

– Jag hoppas att arbetet kan leda fram till åtgärder som gör att de äldsta och mest sjuka äldre får en hälso- och sjukvård efter behov. Mer av samverkan och kontinuitet, bättre läkemedelsbehandling samt bättre uppföljning och individanpassning är exempel på områden, där jag hoppas att vi kan göra betydande framsteg, säger Maria Larsson om detta projekt som ska pågå hela mandatperioden.

På längre sikt tror hon att äldreomsorgens reformering mer kommer att handla om föreberedelser för att klara de påfrestningar som väntar när demografin gör att de äldre utgör en allt större och allt mer resurskrävande del av befolkningen.

– Det handlar om att förbättra såväl förebyggande åtgärder som äldreomsorgens produktivitet och möjligheterna att tillgodose individuella behov, menar Maria Larsson.

Under Kvalitetsmässans medverkar hon i ett seminarium kring valfrihetsfrågor. I panelen ingår också socialdemokraternas talesperson i vårdfrågor Lena Hallengren, Greger Bengtsson, som är projektledare för SKL:s valfrihetsprojekt, professor Per-Gunnar Edebalk samt Annika Larsson-Maspers, som är chef för socialförvaltningen i Varberg.
LENA HÖRNGREN

0