Kvalitet & Förnyelse

21
nov

Så jobbar de 14 som hoppas bli Sveriges KvalitetsKommun

Kungsbackas kommundirektör Lasse Järvsén och kommunstyrelsens ordförande Per Ödman glada vinnare av Sveriges KvalitetsKommun 2011.

Kungsbackas kommundirektör Lasse Järvsén och kommunstyrelsens ordförande Per Ödman glada vinnare av Sveriges KvalitetsKommun 2011.

14 kommuner är med och tävlar om utmärkelsen Sveriges KvalitetsKommun 2013. Kommuner med olika politisk färg, som borgerliga Tyresö och utpräglade s-kommunen Örnsköldsvik, Kommuner av olika storlek, allt från Västerås med 140 000 invånare till Haparanda med 10 000. Kommuner som ligger långt ifrån varandra, liksom goda grannar som Hammarö och Karlstad. Övriga tävlande är Eskilstuna, Lidköping, Piteå, Skellefteå, Sundsvall, Upplands Väsby, Upplands-Bro och Örebro.

Gemensamt för alla de tävlande är en vilja att lyfta sitt kvalitetsarbete och få sina resultat utvärderade av utomstående och jämförda med andra. Det framgår av svaren på den enkät Kvalitet & Förnyelse gjort bland kandidaterna. Att delta i Sveriges KvalitetsKommun är också ett sätt att synliggöra det arbete som görs, både för medarbetare och medborgare.

2013 blir sjätte gången utmärkelsen Sveriges KvalitetsKommun delas ut. Tidigare vinnare är Botkyrka 2003, Umeå 2005, Lomma 2007, Stockholm 2009 och Kungsbacka 2011. Nästa steg i arbetet med att hitta vinnare är att juryn utifrån egenbeskrivningarna och resultatet av Kommunkompassen nominerar tre-sju kommuner, som granskas vidare med inriktning på resultat och ekonomi. I juryn ingår företrädare för organisationerna bakom priset, det vill säga Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), Swedbank, Kommunal, Saco och Vision. Vinnaren tillkännages på Kvalitetsmässans invigningsgala den 19 november nästa år.

Här följer en kort presentation av de 14 som hoppas bli Sveriges KvalitetsKommun 2013 och deras svar på frågorna:

 1. Vilka vinster ser ni med att delta i tävlingen?
 2. Vad är styrkan i ert kvalitetsarbete?

 

Eskilstuna
Närmar sig sakta men säkert 100 000 invånare. Just nu fattas det 1 442 personer. Kallar sig den stolta Fristaden för att anknyta till sin industriella historia med rötter i 1700-talet. På Munktells verkstäder tillverkades 1853 det första ånglokomotivet. Även idag har tåg stor betydelse, nu i form av Svelandsbanan som har gjort Eskilstuna till en pendlarkommun med tillgång till en stor arbetsmarknad. Styret är rödgrönt. Jimmy Jansson (S) är kommunstyrelsens ordförande.

Pär Eriksson, kommundirektör:

 1. Vi har de senaste åren jobbat hårt med att förbättra och utveckla kvaliteten i Eskilstuna kommun. Att vi anmält oss till Sveriges KvalitetsKommun är ett sätt att få extra driv i frågan. Att vinna är viktigt men det är inte det primära syftet. Det viktiga för oss är att förbättra oss i våra relationer med brukaren och medborgaren.
 2. Vi har ett starkt fokus på resultat. Här finns ordning och reda samtidigt som det finns en glädje och kultur av att våga. Det är precis i det spänningsfältet som utveckling sker. För mycket struktur hämmar och för mycket mod kan bli våghalsigt och skapa oordning. Jag tycker att vi hittat balansen.

 

Hammarö
Hammarö är med sina 54 kvadratkilometer i Vänern en av landets till ytan minsta kommuner. Huvudorten är Skoghall. Kommunens befolkning har ökat de senaste decennierna, tack vare vattennära bostäder och närheten till Karlstad. 2012 passerades 15 000 invånare. Efter valet 2010 blev det borgerligt styre för första gången på 90 år. Majoriteten består av allianspartierna tillsammans med miljöpartiet. Kommunstyrelsens ordförande är Leif Sandberg (M).

Utvecklingschef Christina Ek:

 1. Att delta skapar ett gemensamt engagemang i organisationen både hos förtroendevalda och medarbetare. Vi får en samlad bild av allt vi gör och hur det hänger ihop. Dessutom får vi en strukturerad genomlysning och inventering av våra styrkor och förbättringsområden från externa bedömare.
 2. Vårt kvalitetsarbete långsiktigt och uthålligt. Vi har hållit fast vid vårt styrsystem, som har fungerat bra men vi har förenklat det efter hand. Vårt styrsystem är också vårt kvalitetssystem. Vi har en kultur av att vilja jämföra oss med andra för att ständigt utvecklas och bli bättre.

 

Haparanda
Haparanda är gränskommunen som blivit den ena halvan av den gränslösa tvillingstaden HaparandaTornio. Där möts tre kulturer, den finska, den svenska och den tornedalska.  Etableringen av Ikea 2006 har haft stor betydelse för framtidstro och tillväxt, men inte påverkat befolkningsiffran nämnvärt. Här bor cirka 10 000 personer. Socialdemokraterna har 21 av 35 mandat i fullmäktige. Kommunstyrelsens ordförande är Gunnel Simu (S).

Kommunchef Patrik Oja:

 1. Vinsterna är många. En är att inte bara alla i organisationen, inklusive politiker, och även kommuninvånare känner till vår målbild, det vill säga att ha kvalitet i fokus. Vi har fått hela organisationen att börja fundera över begreppet kvalitet och hur vi tillsammans kan skapa den bästa kvaliteten utifrån våra givna förutsättningar.
 2. Vår styrka i kvalitetsarbetet är att vi har fått samtliga medarbetare att implementera vår värdegrund samt att alla har ett eget konkret åtagande kopplat till kvalitet för dem vi är till för. Vi skapar dessutom stöd för detta genom att använda den senaste digitala tekniken med syftet att höja kvaliteten i mötet med kommuninvånarna. Kvalitetsfrågan finns numera hos samtliga anställda!

 

Karlstad
En kommun med 25 000 öar i Klarälvens delta vid norra Vänern där bussarna går på vattnet. En universitetsstad och en idrottsstad, som också gärna förknippas med solen. Sola i Karlstad står staty vid Klarälvens strand. Solen lyser också kommunloggan, ritad av Lasse Sandberg. Här bor drygt 86 000 personer men siktet är inställt på 100 000 Karlstadsbor. Allianspartierna styr kommunen tillsammans med miljöpartiet. Kommunstyrelsens ordförande är Per-Samuel Nisser (M).

Kommundirektör Anna Sandborgh:

 1. Det är alltid nyttigt att jämföra sig med andra. Vårt kvalitetsarbete utvecklas av att vi bestämt oss för att vara med och tävla om utmärkelsen Sveriges KvalitetsKommun. Det innebär en tändning och en mobilisering som är både rolig och till gagn för verksamheten.
 2. Vår styrka är helheten och en jämn och god kvalitet över många områden. Dessutom har vi nu en god dokumentation och systematik i vårt arbete.

 

Lidköping
En handels- och sjöfartsstad med lång historia som ibland påminner om sin plats i världen genom att kalla sig Lidköping vid Vänern. Läckö slott, Rörstrands porslinsfabrik och bandylaget Villa-Lidköping är det kommunen är mest känt för. Porslinsfabriken är borta men porslinstraditionen lever vidare bl a genom Rörstrands museum. Näst kommunen är flygflottiljen F 7 största arbetsgivaren. Kommunen har idag drygt 38 000 invånare. Styret är rödgrönt. Kommunstyrelsens ordförande är Kjell Hedvall (S).

Kommundirektör Kenth Lindström:

 1. Det är en del av arbetet med en ständigt lärande organisation, ett sätt att jämföra oss och få feedback på vårt arbete med verksamhetsutveckling. Tävlingen skapar också möjlighet att bli ännu bättre genom att lära av andra. Andra skäl är att Lidköpings kommun får uppmärksamhet och att våra medarbetare får respons på sitt arbete.
 2. Uthållighet i vårt arbete med styrning och ledning. Dialogen är vårt viktigaste arbetssätt vilket skapar delaktighet och motivation hos våra medarbetare. Vår styrmodell är väl känd och förankrad i organisationen vilket troligtvis beror på att vi arbetat långsiktigt. Vårt kundfokus är en värdegrund som genomsyrar hela vår organisation och vårt arbete.

 

Piteå
Hävdar att det är hit man kommer när man kommer hem. Just nu är det fler än någonsin som har Piteå som hemma. Kommunen har idag över 41 000 invånare. 93 procent säger att de trivs. Befolkningen mångdubblas sommartid, när inte minst Pite Havsbad lockar många turister. Trähantering och handel har alltid varit en viktig del av Pitebygdens näringsliv. Socialdemokraterna har egen majoritet med 30 av 51 mandat. Kommunstyrelsens ordförande är Peter Roslund (S).

Kommunstyrelsens ordförande Peter Roslund (S):

 1. Det viktigaste är att också offentligt ge ett bevis på personalens goda arbete. Piteå har många utmaningar framför sig – men vill med stolthet söka utmärkelsen för det arbete som redan är genomfört och den goda kvalitet som finns i våra verksamheter.  I den framtida rekryteringen av medarbetare, tror vi att det är viktigt att visa att Piteå är en kommun som satsar på utveckling och kvalitet.
 2. Styrning och ledning är lite som att segla och navigera, den är en fördel att veta vart man ska och samtidigt vara medveten om att det kanske inte alltid är den kortaste vägen som är den snabbaste. I ett kvalitetsarbete är det många faktorer som tillsammans bildar en helhet
  Framgångsfaktorer är ett styr- och ledningssystem som ger förutsättningar för ett gott samhällsbyggande, till exempel att vision, mål och strategier är politiskt formulerade ur ett medborgarperspektiv, att medborgar- och brukardialog genomsyrar alla verksamheter, att det finns stöd och förutsättningar för innovation och verksamhetsutveckling samt ett nära samarbete mellan politik och tjänstemän.

 

Skellefteå
Säger sig vara en plats för stora idéer men förknippas nog mest med hockey och guld. Även om det inte har kombinerats i form av hockeyguld sedan 1978. Guldet tillverkas i Bolidens gruvor. Vid den senaste mätningen toppade Skellefteå den norrländska konjunkturligan. Här bor knappt 72 000 personer. Socialdemokraterna har egen majoritet. Kommunstyrelsens ordförande är Bert Öhlund (S).

Kristina Sundin Jonsson, kommunchef:

 1. Att synliggöra styrkor och peka ut förbättringsområden i kommunens kvalitetsarbete. Kommunkompassen ger ett nuläge utifrån ett helhetsperspektiv som möjliggör en gemensam agenda för den fortsatta utvecklingen.
 2. Vår styrka är att Skellefteå kommun har ett tydligt medborgar-/kundfokus. Det innebär bland annat att det finns en väg in till kommunen där man får omedelbar respons, 70 procent av ärendena blir lösta direkt.  Vi vet vad våra kunder efterfrågar och tack vare kundtjänst har vi bra underlag till vår process/verksamhetsutveckling. Vi tydliggör kommunens tjänsteutbud och beskriver tjänster i tjänstegarantier. Kvalitetsarbete och arbete med ständiga förbättringar genomsyrar hela kommunen.

 

Sundsvall
Staden drabbades 1888 av en förödande brand där 9 000 människor förlorade sina hem. Efter det byggdes en ståtlig stenstad med hjälp av brandförsäkringspengar. De sena 1800-talshusen sätter fortfarande sin prägel på staden. På ett av husen satt en drake som nu blivit stadens symbol. Naturen finns nära i form av stadsberg i norr och söder. Idag har Sundsvall ungefär 96 500 invånare. Kommunen styrs av en koalition bestående av allianspartierna och Miljöpartiet. Kommunstyrelsens ordförande är Magnus Sjödin (M).

Utvecklingschef Kristin Eriksson:

 1. Vi deltar för att få hjälp att bli granskade utifrån nya perspektiv. Det ger oss en sporre att ständigt bli bättre och det mobiliserar organisationen mot ett gemensamt mål.
 2. Styrkan i vårt kvalitetsarbete utgörs av de gemensamma styrprinciper och den värdegrund som hela kommunen inklusive de kommunala bolagen delar. Det sker till stora delar genom ett systematiserat utbildningsprogram för alla chefer och medarbetare. En annan styrka är vårt kundfokus som blir väldigt synligt genom aktiv medborgardialog och våra anställdas goda värdskap.

 

Tyresö
Närheten till hav, natur och storstad ses som de stora fördelarna. Via motorvägen tar man sig till Stockholm på 20 minuter, havet och naturen har man inom kommungränsen. För första gången har man i år också svenska mästare i fotboll i kommunen tack vare Tyresö FF-damerna. Befolkningen ökar stadigt och idag bor här drygt 43 000 personer. De fyra allianspartierna styr. Kommunstyrelsens ordförande är Fredrik Saweståhl (M).

Catarina Stavenberg, tf kvalitetschef:

 1. Vi deltar i tävlingen för sjätte gången. Den största vinsten är att kommunen får en genomgång av sina starka och svaga sidor vilket är en viktig utgångspunkt för fortsatt satsning på kvalitetsarbetet. Kommunen får även tips om vart man kan vända sig för att få goda förebilder.
 2. Styrkan i Tyresö kommuns kvalitetsarbete är att vi har jobbat länge och relativt brett. Under senare år har kvalitetsarbetet fått allt större fokus inte minst genom en ny styrprocess med syfte att uppnå större långsiktighet och helhetssyn. Ett projekt, Medborgarfokus, har startat för att utveckla information och service till medborgarna samt för att genom tillsyn och systematiskt kvalitetsarbete bidra till att öka verksamhetens kvalitet.

 

Upplands Bro
Tillgången på bostäder är det främsta skälet till att människor flyttar till Upplands-Bro, enligt en nyligen publicerad undersökning. En klar konkurrensfördel i Stockholmsregionen så befolkningsökningen har varit stadig sedan pendeltågen började gå till centralorten Kungsängen på 1970-talet. Idag har man drygt 24 000 invånare. Den borgerliga alliansen styr med Irène Seth (M), som kommunstyrelsens ordförande.

Kansli- och utvecklingschef Karl Öhlander:

 1. Det är första gången vi är med. Oavsett hur det går ser vi att det finns otroligt mycket att lära av processen. Vi ser fram emot att få en bra återkoppling på det arbete vi lägger ned på att utveckla kommunen till att bli allt bättre vad gäller de tjänster och den service vi ger till medborgare, kunder och brukare.
 2. Både bland politiker och tjänstemän finns idag en stark vilja att höja kvaliteten i våra tjänster. Därför genomförs nu flera olika satsningar på kommunens kvalitetsarbete, styrning och uppföljning. Bland annat har vi tagit fram en ny organisationsfilosofi, som ska prägla kommunens arbete. Helhetsyn, engagemang och professionalism ska prägla det vi gör. Vi står också i begrepp att genomföra ett brett arbete med en långsiktig vision för kommunen, som ska kunna användas oavsett majoritet. En genomgång sker just nu av det kvalitetsarbete som genomförs ute i verksamheterna, närmast våra brukare. Syftet är att knyta samman kommunens kvalitetsarbete i en övergripande strategi för kvalitet och styrning. Vi genomför en målgruppsanalys i kommunen för att bättre kunna anpassa våra tjänster till efterfrågan. Kort sagt: oerhört mycket är på gång och det känns därför självklart att vara med och tävla

 

Upplands Väsby
Fyller 60 år i år, vilket bland annat firats med invigningen av ett nytt bibliotek och med utgivningen av boken Historier om Väsby, där Joey Tempest, Maria Akraka och andra kända och okända Väsbybor delar med sig av sina berättelser. På Kvalitetsmässan 2011 blev Upplands Väsby Sveriges IT-kommun, något som inte märks minst på Väsby nya gymnasium. Idag bor här ungefär 40 500 personer. Kommunen är borgerligt styrd. Kommunstyrelsens ordförande är Per-Erik Kanström (M).

Björn Eklundh, kommundirektör:

 1. Vi tävlar för att vinna! Vi deltar också för att vi ser det som mycket viktigt att få våra ambitioner att leverera kvalitet och överträffa våra kunders förväntningar bedömda utifrån, dvs med andras professionella ögon. Det är en utmaning som stärker oss internt, inklusive våra privata samarbetspartners, samtidigt som det också stärker vår externa profil och vårt varumärke.
 2. Vårt kvalitetsarbete och utveckling är ett led i att gå från verksamhets/förvaltarkulturen till att bli en kundstyrd serviceleverantör med Väsbybon i centrum. Samtliga utförare, vi har ca 50 procent privata utförare, deltar och samarbetar i det gemensamma utvecklingsarbetet, samtidigt som man vill ha kvar och ser värdet av positiv konkurrens. Vår öppenhet i resultatåterföringen till våra kunder ger dem bästa möjliga förutsättningar till aktiva val vilket också stimulerar kvalitetsutvecklingen.

 

Västerås
Passerade förra kvartalet 140 000 invånare. En teknik- och handelsstad, som länge dominerades av Asea. De verksamheter som har sina rötter i gamla Asea finns i hög grad kvar, men idag det är långt ifrån alltid det står ABB på skylten. ICA och HM grundades i Västerås. ICA:s centrallager är med sina 91 000 kvm stadens största byggnad. Det politiska läget har varit skakigt efter valet 2010 när Sverigedemokraterna blev vågmästare. De rödgröna styr, Ulla Persson (S) är kommunstyrelsens ordförande.

Folkhälsostrateg Solveig Sandberg:

 1. Tävlingsmomentet sporrar oss och ger en unik möjlighet till kraftsamling. Det är stimulerande att mäta och se förbättringar. Vi lär av andra och varandra och har fokus på livskvalitet för invånarna.
 2. Varje medarbetares kunnande och engagemang är vår styrka. Tillsammans är ett nyckelord. Genom samverkan inom staden och externt med olika aktörer kan vi vara innovativa och framgångsrika. Alltid bästa möjliga möte är vår paroll.

 

Örebro
Här har det bott människor i 700 år, vilket 1200-talsslottet i centrum påminner om. Idag bor 137 000 personer i denna universitets- och industristad, som har 14 500 studenter och drygt 12 000 registrerade företag. Kommunen styrs sedan omvalet 2011 av den ovanliga kombinationen Socialdemokraterna, Kristdemokraterna och Centerpartiet. Kommunstyrelsens ordförande är Lena Baastad (S).

Utvecklingschef Catharina Centerfjäll:

 1. Vi ser tävlingen som en stor sporre för vårt utvecklingsarbete. Vår vision är att bli Skandinaviens mest attraktiva medelstora stad. Genom att delta får vi också chans att mäta oss med andra kommuner under lite mer uppmärksammade former. Vi får också ett kvitto på inom vilka områden vi ligger långt framme och inom vilka områden vi behöver förbättra oss.
 2. Vår devis är förenkla, förnya och förbättra för att skapa mervärde för medborgarna. Styrkan i vårt kvalitetsarbete är att vi alltid utgår ifrån att servicen ska upplevas så bra som möjligt för privatpersoner och företagare.

 

Örnsköldsvik
Kommunen är en del av världsarvet Höga kusten och framhåller därför gärna sitt natursköna läge med närhet till såväl skog och berg som till 7 mil kuststräcka. En industristad där försvarsmaterieltillverkaren BAE Hägglunds och skogsindustribolaget MetsäBoard i Husum är de största privata arbetsgivarna. Kommunen har drygt 55 000 invånare. Socialdemokraterna styr med egen majoritet, 52 procent. Kommunstyrelsens ordförande är Elvy Söderström (S).

Kommundirektör Bengt Westin:

 1. Deltagandet samlar oss kring olika kvalitetsfrågor genom att få oss att se både styrkor och svagheter. Genom att bland annat mäta oss med andra får vi reda på om vi har en bra kvalitet i leveransen till medborgarna. Det vi mäter blir också prioriterat och vi vill skapa en kommun som stimulerar medarbetarnas kreativitet och på ett effektivt sätt ger ökad medborgarnytta.
 2. Här finns en utbredd vilja, ambition och handlingskraft att jobba med förbättringar för medborgarna. Systematiken ser inte alltid lika ut, men kunskapen och engagemanget är densamma. Ytterligare en styrka är det styrkort – vår GPS (gemensam process för styrning) – som har gjort vår verksamhetsplanering tydligare och som i sig själv är föremål för ständiga förbättringar.

LENA HÖRNGREN

0