Kvalitet & Förnyelse

18
feb

Hur ser du på din roll som politiker?

jenny_madestam

Jenny Madestam, Statsvetare vid Stockholms universitet
Foto: Orasis foto

Pragmatikerna är nästan dubbelt så många som visionärerna bland kommun- och landstingspolitikerna. Detta enligt den enkätundersökning som Kvalitetsmässan gjort och där man bland annat frågat förtroendevalda hur de ser på sin politiska roll. Anser man sig vara lyssnare, partiföreträdare, visionär eller pragmatiker?

34 procent har kryssat för alternativet ”Jag är en pragmatisk handlingsmänniska som ser till att viktiga saker blir gjorda”.  Pragmatikerna är den största gruppen i alla partier utom Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet. Inom Miljöpartiet är andelen pragmatiker och visionärer lika många. Folkpartiet har högst andel pragmatiker, 42 procent. Sverigedemokraterna lägst, 15 procent, dock med reservation för att antalet svar från SD-företrädare är lågt.

Statsvetaren Jenny Madestam vid Stockholms universitet är inte överraskad över pragmatikernas dominans:

– I lokalpolitiken handlar det ofta om att lösa frågor där det går att komma överens, säger hon.

Jenny Madestam menar att det är därför man i kommunpolitiken kan se samarbeten som vore otänkbara i riksdagen. Till exempel i Katrineholm där Socialdemokraterna och Moderaterna styr och i Örebro där Socialdemokraterna, Kristdemokraterna och Centerpartiet bildar majoritet.

De som hävdar att ideologierna är döda får inget medhåll vare sig av Jenny Madestam eller av forskningen. Men styrkan i ideologierna beror på vilken fråga det handlar om.

– Vi har en doktorand som just nu testar ideologiernas styrka. Hennes arbete visar att när det gäller skolpolitik och sjukvårdsfrågor finns tydliga ideologiska skiljelinjer, säger hon.

Visionärerna utgör 17,5 procent av de politiker som besvarat enkäten. Andelen är högst bland miljöpartisterna. Av dem har 30 procent kryssat för alternativet ”Jag är en visionär, som formulerar vad som kan och bör göras i framtiden”.  Ett svarsalternativ som valdes av bara 13 procent av Socialdemokraterna.

Socialdemokraterna utgör högst andel av dem som i första hand ser sig som partiföreträdare. Alternativet löd ”Jag är en partiföreträdare som för ut och förverkligar mitt partis politik”. Totalt valdes det av 24 procent. Bland socialdemokraterna var andelen 31 procent. Folkpartisterna tycks minst partilojala. Av dem valde 14,5 procent det alternativet.

24 procent ser sig i första hand som lyssnare. ”Jag är en lyssnare som hör vad folk vill och omsätter deras önskningar i praktiken” löd det alternativet. Ett alternativ som var mest attraktivt för vänsterpartister, 33 procent. Här var andelen lägst för miljöpartiet 16 procent.

Könsskillnaderna är inte särskilt stora. Både bland kvinnor och män är pragmatikerna den största gruppen. Bland kvinnor är lyssnarna näst flest, medan det bland männen är partiföreträdarna som intar den platsen.

Om man jämför förtroendevalda i olika åldrar finns det en väsentlig skillnad. Bland politiker under 30 finns betydligt större andel visionärer. De utgör 38 procent och är den klart största gruppen bland de unga. I alla andra åldersgrupper är pragmatikerna flest. Att visionärerna finns bland de unga förvånar heller inte Jenny Madestam:

– Det är när man är ung som man har en mer ideologisk hållning och en vilja att förändra samhället. Med tiden blir de som stannar kvar i partipolitiken mer luttrade och mer intresserade av att komma fram till lösningar, säger hon.

En intressant fråga på sikt är om den lokala politiken blir polariserad eller om rikspolitiken blir mer pragmatisk. Jenny Madestam tror på den senare utvecklingen.

– Skillnaderna minskar, inte bara för att man söker samarbeten utan också för att alla partier anpassar sig alltmer till opinionen, säger hon.

LENA HÖRNGREN

0