Kvalitet & Förnyelse

18
feb

Medborgaren står i centrum för regeringens nya        e-förvaltningsstrategi

hatt

Anna-Karin Hatt, IT- och energiminister

– Våra myndigheter måste bli bättre på att erbjuda den service som medborgarna efterfrågar, i de kanaler som medborgarna använder. Vi behöver mer av samverkan, mer av öppen data och mer av användarvänliga e-tjänster, sa IT- och energiminister Anna-Karin Hatt när hon kort före jul presenterade strategin.

Det 20-sidiga dokumentet är en fördjupning av Den digitala agendan, som regeringen beslutade om 2011. Strategin riktar sig i första hand mot statsförvaltningen men förhoppningen är att kommuner och landsting ska ansluta sig.

– Med den här strategin räcker vi ut en hand och hoppas på att de väljer att gå armkrok med oss för att bygga bort krångelsverige, sa Anna-Karin Hatt vid presentationen.

Strategin anger tre delmål

  • En enklare vardag för medborgaren, bland annat genom nytt system för e-legitimation från 1 juli i år och genom att tjänsten Mina meddelanden, som ger myndighetsinformation genom e-post utvecklas.
  • Öppnare förvaltning som stöder innovation och deltaktighet, bland annat genom den nya innovationsportalen öppnadata.se, som sköts av Vinnova och genom att utveckla verksamt.se, som riktar sig till företagare.
  • Högre kvalitet och effektivitet i verksamheten, bland annat genom e-beställningar, rationalisering av statens it-drift och en ny strategi för informationssäkerhet.

I reaktionerna på förslaget har Anna-Karin Hatt fått beröm för sina ambitioner, men tvivlet är stort på att strategin innebär några verkliga förändringar. Här finns mycket tal om samverkan och samarbete, men inga incitament för att åstadkomma den kulturförändring som behövs för att strategin ska bli mer än ord.

Kvalitet & Förnyelse har frågat några personer som är engagerade i frågan om vilka effekter de tror strategin får samt vilka styrkor och svagheter de ser:

anette_holmAnette Holm, IT-direktör Stockholms stad:
Det är bra att regeringen visar på vikten av att göra digitala satsningar. Både från ett medborgarperspektiv, i form av ökad tillgänglighet och öppenhet och från ett tillväxtperspektiv med krav på ökad effektivitet och konkurrenskraft. Regeringen borde vara ännu tydligare i förhållande till myndigheterna när det gäller att genomföra den digitala förändringen och utvecklingen. Regeringens strategi når tyvärr inte längre än den Digitala agendan från 2011. Strategin förbiser också att det finns befintliga regelverk, befintliga tekniska infrastrukturer, olika tekniska förutsättningar och upphandlade lokala lösningar.

 

 

bo_dahlbomBo Dahlbom, professor vid IT-universitetet i Göteborg och forskningschef vid Sustainable Innovation:
Liksom den digitala agendan är e-förvaltningsstrategin ett utmärkt initiativ av IT-ministern, en förebild för andra politikområden. Det finns ett stort behov av samordning i statens e-tjänster och IT-drift och en samlad beskrivning av insatserna förstärker dem. Samtidigt kännetecknas strategin av hänsynstagande till en given och splittrad förvaltningsstruktur som hämmar utveckling. Svensk förvaltning kan inte bli bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter utan genomgripande omorganisering. Strategiska planer i komplexa företag blir verkningsfulla endast om de drivs med kraft och har hela koncernledningens (läs: regeringens) stöd. Det verkar lite si och så med det stödet.

 

fyrhNiklas Fyhr, näringspolitisk expert hos IT- & Telekomföretagen inom Almega:
Det är en ambitiös strategi som poängterar att man måste se på statens verksamhet på ett nytt sätt där utgångspunkten är de behov och önskemål som privatpersoner, företag och andra organisationer har. Vidare slås fast att en effektivare offentlig förvaltning kräver en samlad struktur samt att man verkligen utnyttjar digitaliseringens möjligheter. Allt detta är bra, men här ges inga besked hur regeringens styrning kommer ändras. Det är trots allt inte några revolutionerande, tidigare inte tänkta tankar som nu satts på pränt. Redan i gamla ”24-timmarsdelegationen” talades det 2005 om att man måste ta utgångspunkt i medborgarnas behov. Regeringen har en uppriktig ambition att strategin ska ge effekt, men det förutsätter att den kompletteras med resurser för verksamhetsutveckling och kulturförändring ute i myndigheterna.

 

ulf_nygrenUlf Nygren, marknadsdirektör offentlig sektor Tieto:
Strategin kommer att ge hela den offentliga förvaltningen (kommun, landsting och stat) ökade krav på att samordna sina insatser för att underlätta för den enskilda medborgaren. Den innebär också att det för första gången satsas rejält med pengar för att nyttja tillgängliga digitala kanaler för den enskilde individens intressen, exempelvis via initiativ som det Personliga Hälsokontot. En stor styrka med e-förvaltningsstrategin är att samtliga myndigheter, oavsett verksamhet, ska bygga sina e-tjänster på gemensamma direktiv vilket skapar underlag för samverkan och samordning. Bland tänkbara svagheter finns att ingen tydligt har ansvar och mandat att styra genomförandet av e-förvaltningsstrategin utan att tillämpningen är upp till varje enskild myndighet.

 

 

LENA HÖRNGREN

Lästips

Hela strategin finns på regeringens hemsida: http://www.regeringen.se/sb/d/15700/a/206004

0