Kvalitet & Förnyelse

18
feb

Statliga värdegrunden får en egen delegation

Var innovativa, men glöm inte vad som är kärnvärdena för statsförvaltningen! Det var uppmaningen från civil- och bostadsminister Stefan Attefall till de närmare hundra generaldirektörer, landshövdingar och andra statliga chefer som deltog i det seminarium på temat Den moderna staten, som Kvalitetsmässan nyligen ordnade i Stockholm.

– Den moderna staten måste i vissa avseenden vara oföränderlig och konservativ, samtidigt som den ska vara föränderlig och superaktuell, sa Stefan Attefall.

De kärnvärden som oföränderligt måste värnas är demokrati, rättssäkerhet, objektivitet, likabehandling, fri åsiktsbildning, respekt för människors lika värde, effektivitet och service.
Plus, inte minst, att aldrig glömma vem verksamheten egentligen är till för. För att hjälpa myndigheterna i det här arbetet ska regeringen inrätta en värdegrundsdelegation. Den ersätter det arbete som den nedlagda myndigheten Krus, jobbat med inom ramen för projektet Offentligt Etos.

– Det är viktigt att det blir verkstad kring de här frågorna så att det inte stannar vid vackra ord, framhöll Stefan Attefall.

Regeringen har avsatt fem miljoner per år till värdegrundsarbetet som ska pågå till och med 2016. Delegationens verksamhet ska inriktas mot aktiviteter, skrifter, och andra utåtriktade insatser. Målgruppen är myndighetschefer, fackliga företrädare och anställda vid statliga myndigheter.

Ministern var medveten om att arbetet med att utveckla den statliga förvaltningen inte alltid är enkelt. Men han var tydlig om var ansvaret finns:

– Detta är en uppgift för de enskilda myndigheterna. Regeringen kan inte dirigera fram innovation, vår roll är att stödja och bistå.

Det kan till exempel ske genom att anpassa lagar till den digitala verkligheten genom att ta bort krav på pappersansökningar. Eller genom att underlätta för myndigheterna att koncentrera sig på kärnverksamheten. För den sakens skull har man inrättat Statens servicecenter, som ska förbilliga och förenkla administrationen för de statliga myndigheterna.

Andra åtgärder inom det här området är den e-förvaltningsstrategi (läs separat artikel) som regeringen presenterade i december, samt inrättandet av Innovationsrådet. Rådet har arbetat i ett och ett halvt år och presenterar i juni en analys och förslag till åtgärder för att förbättra innovationsklimatet i offentlig sektor. Förslag som mera rör sig på strukturnivå än petar i detaljer, enligt vad rådets kanslichef Martin Sparr avslöjade vid seminariet.

Ett problem när flera myndigheter är inblandade är att kostnaderna finns på ett ställe medan vinsterna görs någon annanstans. Stuprörstänkandet är alltför starkt mellan myndigheter idag, menade ministern, som dock medgav att detta inte enbart är myndigheternas ansvar. Regelverken förstärker ibland stuprören. Stefan Attefall hoppas på att hitta lösningar som innebär att man slår broar mellan myndigheter så att alla kan se vinster i samverkan. Detta är framför allt viktigt ur medborgarperspektivet.

– För medborgarna är det ointressant hur staten är organiserad, de förväntar sig en samlad och samordnad stat, konstaterade han.

Stefan Attefall uppmanade också myndigheterna att delta i kampen om utmärkelsen Sveriges Modernaste Myndighet. De tidigare vinnarna Vägverket och Skatteverket visar hur myndigheter kan jobba aktivt med förnyelse utifrån sitt grundläggande uppdrag.

– Processen öppnar upp för nya tänkesätt, konstaterade han.

Tal av Stefan Attefall i text

LENA HÖRNGREN

0