Kvalitet & Förnyelse

18
feb

Svårt vara politiker – vill ha mer utbildning

Göteborg 111119Kvalitetsmässan 2011.foto LEIF GUSTAFSSON

Att vara politiker blir allt svårare och 85 procent av politikerna efterlyser mer utbildning för att klara sitt uppdrag. I den politikerenkät som Kvalitetsmässan gjort vill nästan var tredje att utbildningen ska öka kraftigt eftersom uppdraget blivit mycket svårare. Hälften tycker att utbildningen behöver öka, men att det räcker om det ökar ”något”.

Lena Lindgren, som jobbar med utbildningar av ledande politiker på SKL, tycker att synen på politikerutbildningar är på väg att ändras.

– Tidigare har det, både bland medborgare och i politikernas omgivning, funnits en tradition av att utbildning inte behövs, men nu är det på väg att ändras, säger hon.

Att vara ledamot i en kommunstyrelses presidium är tveklöst ett ledaruppdrag, ofta dessutom ett svårt ledaruppdrag. Ändå drar sig många för att säga att de ska delta i en ledarutbildning. Kanske inte minst av oro för vad lokaltidningen ska säga.

– Däremot går det lättare om man kallar det nätverk i stället, säger Lena Lindgren, som kan räkna in ett 50-tal ledande politiker i SKL:s nätverk.

Hennes intryck är att kommuner och landsting också satsar mer på den grundläggande utbildningen av fullmäktigeledamöter. Något som också avspeglas i den rundringning där Kvalitet & Förnyelse frågat fyra kommuner och ett landsting hur man utbildar sina politiker:

Anna-Lena Eriksson, kommunsekreterare Överkalix:
Vi har gemensamma utbildningsdagar för alla politiker uppdelat på två omgångar med två utbildningsdagar i varje. Dessutom har politiker och ledningsgrupp i varje nämnd sammankomster som man själva beslutar om. Några särskilda belopp är inte fastställda utan det är upp till nämnderna att avgöra.

Annika Edvardsson, HR-konsult Vetlanda:
Vi genomförde en jättesatsning i början av mandatperioden, med en halvdag för alla politiker samt särskilda utbildningar för nya politiker och för presidierna. Förutom lagstiftning och reglementen behandlades bland annat ledning och styrning, den politiska organisationen, politikerrollen, personalpolitik, budget och bolagsfrågor. Under 2012 genomfördes en kortare utbildning för de politiker som tillkommit. Utöver detta deltar våra politiker i de centrala utbildningar, som respektive nämnd prioriterar.

Peder Björn, landstingsekreterare Östergötland:
I början av mandatperioden genomförde vi en utbildning för landstingsfullmäktige där vi bland annat tog upp det grundläggande i kommunallagen samt vårt reglemente och våra styrmodeller. Därutöver har vi inga fortlöpande utbildningar utan det är upp till varje styrelse att avgöra vilka externa kurser och konferenser ledamöterna ska åka på för att hålla sig ajour.

Christel Öhgren, kommunsekreterare Sundsvall:
Vår största insats gör vi efter valen, där vi ordnar en internutbildning, som sköts av våra tjänstemän. Syftet är att de nya ska få ett grepp om sitt uppdrag och de erfarna en chans att fördjupa sina kunskaper. Ämnen som behandlas där är till exempel rättigheter och skyldigheter i rollen som politiker, kommunens organisation samt offentlighet och sekretess. Under resten av mandatperioden har vi inga regelbundna utbildningar för fullmäktige, men det händer att konsulter anlitas för specifika frågor. Därutöver har nämnderna utbildningar i sina verksamhetsfrågor. Det ordnas också en styrelseutbildning för politiker som har uppdrag i bolagsstyrelser.

Stina Held, kanslichef Mölndal:
I början av mandatperioden hade vi en utbildning för fullmäktige, för att ge dem grunderna för det politiska arbetet i Mölndal. Det handlade bland annat om stadens organisation, om juridik, ekonomi, om styrmodeller och om stadsbyggnad. Även senare under mandatperioden erbjuds olika utbildningar som våra politiker deltar i, men det sker framför allt på nämndnivå.

LENA HÖRNGREN

Av de 1 749 som besvarat enkäten tyckte 0,5 procent att utbildningen kan minska, 14 procent tycker att det är bra som det är, 53 procent vill ha en viss ökning och 32,5 procent en kraftig ökning. De ämnen politikerna tycker att de framför allt behöver veta mer om är hur man samspelar med tjänstemän, ekonomi och styrning, frågor kring arbetslöshet och utanförskap samt metoder för att öka medborgarnas engagemang.

0