Kvalitet & Förnyelse

18
feb

Trots förslag fortsatt osäkert om regioner

Mats Sjöstrand

Osäkerheten är stor om vad som kommer att hända med förslagen om den statliga regionala förvaltningen som utredaren Mats Sjöstrand presenterat. Utredningen, som har den uppfordrande rubriken ”Statens regionala förvaltning – en angelägen reform” har främst uppmärksammats för förslaget att minska antalet länsstyrelser från 21 till 11. Mindre känt är att den också vill ha förändringar av statliga myndigheters regionala indelning och av det regionala utvecklingsansvaret.

Ansvarig minister, Stefan Attefall (KD) vill idag inte ta ställning till utredningens förslag. Inte heller till tidsplanen. Om de nya länsstyrelserna, som utredningen föreslår, ska vara i gång 1 januari 2015 behövs en proposition med författningsändringar redan i vår.

– Sjöstrand presenterar ett batteri av åtgärder, där varje enskilt förslag är en reform i sig. Regeringen kommer nu att analysera förslagen, inklusive tidsplanen, noga innan vi beslutar hur vi går vidare med frågan, säger han till Kvalitet & Förnyelse.

Den 400 sidor tjocka utredningen inleds med en analys av statens problem på den regionala nivån. Bland annat påpekas att bristen på helhetssyn och samordning gör verksamheten spretig och svårbegriplig. Ett annat problem är att med 21 länsstyrelser blir skillnaderna stora och ärendena riskerar att inte behandlas lika.

För att öka effektiviteten i den samlade statliga förvaltningen föreslås att Trafikverket, Lantmäteriet, Polisen, Säkerhetspolisen, Arbetsmiljöverket, Skolinspektionen samt Inspektionen för vård och omsorg ska ha gemensam regional indelning i sju områden. För att effektivisera och öka statens möjligheter att styra verksamheten föreslås att antalet länsstyrelser minskar från 21 till 11. Detta görs med bibehållna länsgränser. En länsstyrelse kan alltså jobba i flera län, men ska ha kontor i varje län. Utredningens arbete har i hög grad påverkats av misslyckandet med att bilda nya regioner i landet. De landsting som vill föreslås dock få ta över det regionala utvecklingsansvaret från 1 januari 2015.

Förslagen från utredningen stötte på motstånd direkt. Inte bara från residens som förlorar sin länsstyrelse utan också politiskt. Per Bill (M) vice ordförande i konstitutionsutskottet, gjorde i ett uttalande för TT klart att han tyckte en länsstyrelsereform var onödig. Bland kommun- och landstingsföreträdare, som vill ha regioner, finns en uppgivenhet i frågan, eftersom regionutredningarna avlöst varandra under åren.

Mats Sjöstrand ställde vid en SKL-konferens om förslaget själv frågan: Blir det något eller blåser det över? Hans svar löd tjänstemannaneutralt:

– Det är möjligt.

Han konstaterade att förslaget ställer beredningskapaciteten inom regeringskansliet inför stora utmaningar eftersom många frågor och departement berörs. Att Mats Sjöstrand anser att förändringen behövs och att den bör göras snarast råder det ingen tvekan om.

– Mycket står på spel. Länsstyrelserna har duktigt folk men det går inte att jobba om man år efter år om man är ständigt ifrågasatt och inte har möjlighet att möta de krav som ställs, sa han.

Hur stark den politiska viljan att åstadkomma en förändring av den statliga regionala organisationen är svårt att säga. Stefan Attefall är vag i sina svar. Via mail säger han till Kvalitet & Förnyelse:

– Länsstyrelserna har en viktig och central uppgift i det statliga arbetet. De är statens förlängda arm i Sverige och det är därför viktigt att organisationen fungerar väl. De utmaningar och problem som den statliga förvaltningen står inför och vad enskilda myndigheter har att brottas med är högst reella.

När det gäller frågans fortsatta handläggning har han inga besked förutom att regeringen funderar över förslagen.

Röster om regionutredningen
En gedigen utredning med angelägna förslag, men många tvivlar på att den leder till några förändringar. Så kan inställningen till Mats Sjöstrands utredning ”Statlig regional förvaltning – förslag till en angelägen reform” sammanfattas.  Här är några röster från deltagare i den konferens SKL arrangerade dagen efter presentationen:

sormanHåkan Sörman, VD för SKL och sakkunnig i utredningen:
Det här är bra förslag för kommuner och landsting, så vi vill inte att utredningen hamnar i byrålådan. Inte minst är det glädjande att landstingen föreslås få ta över det regionala utvecklingsansvaret. Det är frågor som naturligt hör hemma i ett folkvalt organ. Det är också bra att länsstyrelserna blir färre, även om jag gärna sett att de varit än färre. Jag välkomnar också att de får en tydligare roll, som ger bättre möjligheter att göra avvägningar mellan olika statliga intressen. Förhoppningsvis ger förslaget om den statliga regionindelningen ny energi till den egentliga regionfrågan så att den är klar till 2019.

 

 

carola2Carola Gunnarsson, oppositionsråd i Sala och 3:e vice ordförande i SKL:
Förslaget ger möjligheter att gå vidare med regionfrågan och ger förutsättningar för att reda ut den statliga regionala röran. Jag skulle dock vilja ha ett utökat resonemang om indelningen av Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen eftersom det ofta är med dem som vi inte får till fungerande samarbeten i vardagen. Förslaget sätter kanslihuset på prov så att det nu blir handling. Den här frågan är färdigutredd! Men det sätter också oss lokala och regionala politiker på prov. Nu gäller det att vi lyfter oss över diskussionerna om sätesorter och talar om de verkligt viktiga frågorna.

 

 

ilmarIlmar Reepalu, KS-ordförande i Malmö och 2:e vice ordförande i SKL:
Den grundläggande frågan är om Sverige utvecklas bäst utifrån enhetsstaten eller utifrån att olika regioner har olika förutsättningar. Allt talar för den regionala nivån. Viktiga beslut om samverkan näringsliv samhälle sker på regional nivå och det regionala utvecklingsansvaret ska självklart axlas av förtroendevalda. Jag känner viss besvikelse över att vi inte lyckats övertyga regeringsmakten – oavsett politisk färg – om att de inte ska vara rädda för att släppa ifrån sig makt eftersom det förlöser kraft.

 

 

kurtKurt Ekelund, länsråd Södermanland:
Förslaget skapar förutsättningar för ökad tydlighet och bättre styrning. För en värld av geobyråkratisk skönhet, vilket är avsett som en komplimang. Men jag blir lite bekymrad när jag ser vilka ansvarsområden som saknas. Integrationsfrågan är inte en sektorsfråga utan här krävs ett annat regionalt engagemang. Jag är också förvånad över att utbildningsfrågorna saknas, det vill säga de utbildningsfrågor som är kopplade till näringslivets behov och till tillväxten. Det vore heller inte bra om en tillväxtorienterad regional nivå möts av en tillbakalutad statlig förvaltning. En meningsfull dialog kräver en stark stat.

 

 

Peder Törnvall, expert i utredningen och tidigare generaldirektör för Statskontoret:
Jag önskar att jag kunnat säga att detta är den sista regionutredningen, men det är snarare den senaste. Utredningarna har avlöst varandra med skiftande resultat. Denna började sitt uppdrag med goda förutsättningar. Men när regionbildningen tog paus och det inte blev någon ny länsindelning den vägen förändrades förutsättningarna. Vad som händer nu är skrivet i stjärnorna. Om enda vägen till färre länsstyrelser går via regionbildning dröjer det, trots att behovet är väl dokumenterat. Det vore trist om enda resultatet av tre års utredande blir att fullmäktige på Gotland döps om till regionfullmäktige. Men man måste inse att förändringar av statlig förvaltning tar tid.

LENA HÖRNGREN

0