Kvalitet & Förnyelse

21
maj

Sex myndigheter vill vara de modernaste

modernastemyndighet

Sex myndigheter är med och kämpar om utmärkelsen Sveriges Modernaste Myndighet 2013. Gemensamt är ett målmedvetet arbete med att utveckla styrning och ledning, strategiska IT-satsningar och aktivt miljöarbete samt att de alla finns utanför Stockholm. De sex är Jordbruksverket, Länsstyrelsen i Jämtland, Polismyndigheten i Gävleborg, Sjöfartsverket, SMHI och Statens tjänstepensionsverk.

Jordbruksverket

Jordbruksverkets huvuduppgifter är hållbart jordbruk, god djurhållning och varierat odlingslandskap. Bland uppgifterna ingår också att administrera EU-stöd för jordbruket, landsbygden och fiskerinäringen. Det aktiva arbetet med IT-utveckling syns tydligast när det gäller ansökningarna om jordbruksstöd, 99,5 procent ansöker nu via nätet. Alla lantbrukare som söker stöd har en elektronisk akt som är tillgänglig via tjänsten Mina sidor. Också inom rådgivning och kompetensutveckling används IT. Ett exempel är appen LärKvitter, som sprider kunskap om fåglar i slättlandskapet och är en del av ett projekt om biologiskt mångfald på slätten.

Motto: Vi stärker den gröna näringen för ett hållbart samhälle.

Antal anställda: 1 180.

Huvudkontor: Jönköping.

 

Länsstyrelsen Jämtlands län

Stora förändringar har skett bland länsstyrelserna och ännu fler väntar. Länsstyrelsen i Jämtland har därför startat ett omfattande utvecklingsarbete för att blicka framåt och möta förändringarna. Ett led i detta var en ny organisation 2011 där antalet chefer minskade från 26 till 8. Man har också jobbat med att utveckla sina arbetsprocesser i ett arbete med förkortningen GPS, som här står för Goda Processer Säkras. Bland annat har remisshanteringen av detaljplaner effektiviserats genom ett elektroniskt system för informationsutbytet med kommunerna. Samverkan är ett annat sätt att öka effektiviteten. Länsstyrelsen i Västernorrland, andra myndigheter i Östersund, Lantmäteriet och Regionförbundet Jämtland är några av dem man jobbar tillsammans med.

Vision: En samlande kraft för Jämtlands län.

Antal anställda: 225.

Huvudkotor: Östersund.

 

Polismyndigheten i Gävleborgs län

På verksamhetsplanens förstasida finns en bild av tvååriga Ella. Hon symboliserar och påminner om vilka verksamheten är till för: människorna i Gävleborg. I stället för att ägna sig åt de kritiserade pinnjakterna för att förbättra statistiken använder polisen i Gävleborg resurserna till sådant som är till mer påtaglig nytta. Till exempel har man utvecklat sitt brottsofferarbete, infört fler utlämningsställen för pass och utsett särskilda poliser i utsatta områden. För att ta tillvara medarbetarnas vilja till förbättringar och bryta den traditionella poliskulturen har myndigheten skräddarsytt en metod som kallas Utveckling i vardagen – med fokus på kunden.

Ledord: Vad gör du för Ella?

Antal anställda: 600.

Huvudkontor: Gävle.

 

Sjöfartsverket

90 procent av alla varor och råvaror, som importeras eller exporteras till Sverige går sjövägen, vilket innebär att Sjöfartsverket på ett eller annat vis är inblandat. På regeringens uppdrag ansvarar Sjöfartsverket för tillgänglighet, framkomlighet och säkerhet till sjöss. Man bedriver också affärsverksamhet med i första hand rederier och fartyg som kunder. Lotsning, farledshållning, isbrytning och sjötrafikinformation är några av de tjänster som erbjuds sjöfarten. Två av verkets utvecklingsprojekt har fått flaggskeppsstatus inom EU:s Östersjöstrategi. Det är MONALISA-projektet, som handlar om att modernisera sjöfartens infrastruktur och WINMOS, som är en förkortning av Winter Navigtion Motorways Of the Seas, som syftar till att mildra effekterna av havsisen på Östersjön.

Motto: Sjön är allas angelägenhet och möjlighet.

Antal anställda: 1 120.

Huvudkontor: Norrköping.

 

SMHI

Få myndigheter har så många kontakter med allmänheten som SMHI. Förra året gjordes 103 miljoner besök via hemsidan och 131 miljoner besök via appen för väderinformation. SMHI är en expertmyndighet som driver affärsverksamhet. Kunderna finns bland annat inom massmedia, transportsektorn och energibranschen. Samhällets sårbarhet och klimatfrågan är centrala områden där SMHI har en viktig roll, till exempel vid varningssituationer vid allvarliga väderhändelser. Forskningen har utökats, inte minst genom deltagande i olika EU-projekt. Viljan att vara en öppen myndighet manifesteras bland annat genom öppna data så att nya tjänster kan utvecklas.

Motto: SMHI bidrar till ett säkert och hållbart samhälle genom att vara din hjälp i små och stora beslut.

Antal anställda: 650.

Huvudkontor: Norrköping.

 

Statens tjänstepensionsverk (SPV)

SPV är en 50-åring med en historia som sträcker sig tillbaka till 1642 då Flottans pensionskassa grundades. Den moderna verksamheten har sin grund i Statens pensionsverk som bildades 1963. Förkortningen SPV behöll man när namnet ändrades till Statens tjänstpensionsverk i samband med att Pensionsmyndigheten bildades 2010. Uppdraget är att administrera pensioner för cirka 800 000 statligt anställda och anställda på vissa bolagiserade statliga verksamheter. De senaste åren har SPV genomgått en omfattande organisationsöversyn för at öka effektiviteten och förbättra ledarskap, styrning och struktur. Det har enligt medarbetarundersökningar lett till ordning och reda, transparens och, enligt kundmätningar, till fler nöjda kunder. I senaste mätningen var den övergripande nöjdheten i genomsnitt 92 procent, att jämföra med försäkringsbranschen i övrigt som hamnar på i snitt 87 procent.

Mission: SPV ska skapa värde och underlätta för kunderna före och efter pensionering.

Antal anställda: 300.

Huvudkontor: Sundsvall.

Nästa steg i processen blir att juryn väljer ut två eller tre av myndigheterna för ytterligare granskning. Den 27 maj tillkännages vilka det blir och den 19 november koras vinnaren vid Kvalitetsmässans invigningsgala på GöteborgsOperan. Juryn leds av förre landshövdingen Björn Eriksson. Övriga juryledamöter är Leif Callenholm, Vinnova, Eva Carlsson E-delegationen, Mattias Croneborg, Riksdag & Departement, Magnus Enzell, Näringsdepartementet, Lärke Johns, tidigare chef för KRUS, Britta Lejon, ST, Mats Sjöstrand, som senast var utredare av den statliga förvaltningen, Martin Sparr, Innovationsrådet, Maria Ågren, Naturvårdsverket och Sven Wiberg, Kvalitetsmässan.

LENA HÖRNGREN

0