Kvalitet & Förnyelse

27
aug

Göteborgsandan – på gott och ont

 Erik Amnå, statsvetarprofessor, Örebro universitet

Erik Amnå, statsvetarprofessor Örebro universitet

Tre år har gått sedan SVT:s Uppdrag Granskning sände sitt uppmärksammade program om det som kom att kallas muthärvan i Göteborg. ”Ett reportage som skulle komma att bli inledningen till ett nytt kapitel i Göteborgs samtidshistoria”, enligt Granskningskommissionen, som haft Göteborgs Stads uppdrag att analysera orsakerna till härvan. Kommissionen publicerade innan sommaren rapporten Tillitens gränser.  Mycket handlar här om Göteborgsandan, men kommissionens ordförande statsvetarprofessorn Erik Amnå, som är verksam vid Örebro universitet, anser inte att detta är något som bara gäller Göteborg.

– I stället för att rycka på axlarna borde SKL och landets övriga kommuner se det som hänt i Göteborg som en varningssignal att ta på största allvar, säger han.

Göteborgsandan beskrivs i rapporten som ett klimat som domineras av ”gränsöverskridande samarbete, pragmatisk handlingskraft och synbara resultat”. Medan däremot värden som professionell självständighet, formalia, insyn och opartiskhet kommer delvis i skymundan. Denna anda har i hög grad kommit av personifieras av kommunstyrelsens förre ordförande Göran Johansson (S), men Erik Amnå menar att det är att göra det alltför lätt för sig att skylla allt på Göran Johansson. Dels för att problemen med Göteborgsandan funnits både före och efter hans maktperiod, dels för att det förringar varje enskild chefs och medarbetares ansvar i organisationen.

– Göran Johansson har själv beskrivit sig som aningslös och jag tror det ligger något i det. Han stod inför en gigantisk politisk uppgift att rycka upp Göteborg efter varvskrisen och la sin energi på andra områden. Frågor kring ordning och reda i förvaltningen togs för givna.

Fokus låg på tillväxtfrågorna och på det området har Göteborg varit framgångsrikt. Stockholmspolitiker kan ibland titta avundsjukt på hur Västsverige, tack vare det goda samarbetet, lyckas locka stora evenemang som huvudstaden tyckt att den borde ha. Göteborgsandans mindre goda sidor har fram till avslöjandena inte varit lika uppenbara. Frågan är hur man gör sig av med det onda utan att förlora det som är bra.

– Det är ingen lätt balansgång, men det måste vara möjligt att kombinera demokrati och rättssäkerhet med den handlingskraft medborgarna uppskattar, säger Erik Amnå.

I Sverige har korruption länge betraktats som ett icke-problem, men Göteborgshärvan och andra avslöjanden som följts i dess spår har varit väldigt skadliga för det folkliga förtroendet. Erik Amnå oroar sig inte bara för företeelsen i sig utan också för att de ansvariga i kommunerna inte ser vad som är på väg att hända och inte gör något för att återställa förtroendet.

Det allvarliga med korruption, eller till och med misstanken om korruption, är att det skadar tilliten i samhället. Ett problem för kommunerna är att de har mediebilden emot sig. Där framstår kommunerna inte som de bastioner för lokal demokrati, medborgarinflytande och rättrådighet, som kommunala företrädare och självstyrelseretoriker hävdar. Tvärtom tycker medborgarna många gånger att kommunerna både är oberäkneliga och orättvisa.

– Kommunerna borde se om sina hus och se till att man har en förvaltning som präglas av opartiskhet, genomskinlighet och kontroll, tycker Erik Amnå.

Det handlar om både rätt enkla saker, som förbättrad kontroll av tjänstemännens bisysslor och större systemförändringar. Ett sätt för kommunerna att visa att man tar frågan på allvar vore att professionalisera revisionen.

– Det löser inte alla problem, men det vore ett sätt att visa insikt, menar Erik Amnå.

I ett av Kvalitetsmässans seminarier diskuterar Erik Amnå och Lena Marcusson, som är professor i förvaltningsrätt och har ingått i Granskningskommissionen, grogrunden för korruption. Deras slutsatser kommenteras av en panel bestående av Janne Josefsson från Uppdrag Granskning, Göteborgs folkpartistiska kommunalråd Helene Odenjung och GP:s politiska redaktör Fredrik Tenfält.

LENA HÖRNGREN

0