Kvalitet & Förnyelse

27
aug

Kreativ teknikanvändning ger nöjdare elever

En satsning på digital teknik i form av datorer eller surfplattor är en stor investering för en enskild skola eller huvudman. Att investeringen bär frukt genom att ge fler elever större möjligheter att lyckas och att förbättra resultaten är naturligtvis viktigt. Undersökningen TÄNK OM Kvalitet mäter just effekterna av en satsning på digitala verktyg, en s k 1:1-satsning. Undersökningen är ett samarbete mellan TÄNK OM och Ungdomsbarometern och startade hösten 2012. Den mäter pedagogers och elevers uppfattning och upplevelse inom fyra huvudområden:

  • om satsningen på 1:1 förändrat pedagogiken och hur den i så fall gjort det
  • om alla teknikens möjligheter utnyttjas
  • om eleverna utvecklar de förmågor som beskrivs i styrdokumenten, liksom de färdigheter som brukar beskrivas som framtidskompetenser eller 21st Century Skills
  • hur pedagoger och elever upplever sin vardag och sin skola utifrån motivation och nöjdhet.

Undersökningens resultat utgör ett stöd i skolledningens utvecklings- och kvalitetsarbete och hittills har 1 200 pedagoger och 8 700 elever genomfört den.

Resultaten från första årets undersökning visar att det inte är tillräckligt att bara använda datorer eller surfplattor i undervisningen för att påverka elevernas upplevelse av skolarbetet, pedagogiken, tekniken eller utvecklingen av kompetenser. Det är i stället avgörande hur man använder dem. Ett tecken på det är att elever som uppger att lärarna använder sin utrustning på bra och kreativa sätt när de undervisar är nöjdare och mer benägna att rekommendera sin skola till andra.

När pedagoger använder digitala verktyg på ett kreativt sätt i undervisningen upplever eleverna också att de ges goda förutsättningar för lärande och att skolan utvecklas och ständigt blir bättre.

Datorn hjälper i allmänhet också eleverna att hålla ordning. Exempelvis finns ett positivt samband mellan att använda datorerna ”nästan alla lektioner” och just att eleverna upplever att de har ordning och struktur på arbetet.

”Det är väldigt spännande att nu ta del av resultaten från första årets undersökning”, säger Anne-Li Stjernholm, sälj- och marknadsdirektör på TÄNK OM. ”Resultaten bekräftar bilden vi har av hur viktigt det är att se en satsning på 1:1 som en del i skolutvecklingen och inte ett teknikprojekt. Det är vad vi gör med tekniken som är avgörande och som kan bidra till bättre förutsättningar för lärande och höja elevernas och därmed skolans resultat.”

skola

 Ulrik Simonsson, vd på Ungdomsbarometern, fyller i – ”att bara dela ut datorer kan bland äldre elever i värsta fall uppfattas som ett lockbete man inte vill låta sig luras av, men undersökningen visar att den som integrerar tekniken till fullo får nöjdare elever. Över tid kommer vi dessutom att kunna följa om skolans resultat förbättras.”

TÄNK OM och Ungdomsbarometern presenterar resultatet från undersökningen på Skolkvalitén under Kvalitetsmässan följt av en paneldiskussion om hur digitala verktyg kan bidra till ökad kvalitet och utveckling i skolan.

www.tankom.nu

www.ungdomsbarometern.se

0