Kvalitet & Förnyelse

1
feb

Så får man stopp på chefskarusellen

hanna_broberg

Runt om i landet har nu nya majoriteter tagit över makten i kommunerna. Inte sällan som en följd av samarbete över blockgränserna där forna fiender har blivit vänner och ska styra tillsammans. Kommunalrådsrum har fått nya innehavare. Ovana ordföranden med höga ambitioner och en längtan efter förändring tar över nämndklubborna. Tjänstemännen är desamma och får stå för kontinuiteten. För dem gäller det att gilla läget och göra sitt bästa för att professionellt stötta de nya makthavarna.

– En jätteutmaning för båda parter, säger Hanna Broberg, författare till den nyutkomna boken Samarbetskontraktet – tillit och dialog mellan chefer och förtroendevalda.

Risken är att det nya läget leder till energikrävande konflikter och, om det vill sig illa, till dyra utköp av chefer. För dem som vill undvika en sådan situation och i stället skapa ett samarbete som gagnar såväl de som är verksamma i kommunhuset som kommuninvånarna är Hanna Brobergs råd:

– Prata med varandra, inte bara en gång utan ha en regelbunden dialog.

I första skedet ska en sådan dialog syfta till att skapa tydlighet i roller och uppdrag. Då handlar det självklart om delegationsordningar och annan formalia, men också om mer praktiska frågor som gäller hur samarbetet ska fungera. Tydlighet är ett ord som återkommer i samtalet med Hanna Broberg, ett annat är tillit:

– I fungerande relationer har man medvetet valt att bygga tillit.

Ett sådant tillitsbyggande kräver mod och sker framför allt genom en öppen dialog om uppdrag och rollfördelning. Men det krävs också lojalitet, mot varandra och mot uppdraget. Tjänstemännen måste vara medvetna om och respektera att i en politiskt styrd organisation ligger den yttersta makten hos de förtroendevalda. Politikerna måste ge cheferna handlingsutrymme så att de har möjlighet att vara chefer och utöva sin profession. ”Låt proffsen vara proffs”, är ett slagord som tilltalar Hanna Broberg.

Hon är idag chefsstrateg på Akademikerförbundet SSR. Hon vet av egen erfarenhet hur svårt det kan vara att få relationen mellan förtroendevalda och tjänstemän att fungera. Hanna Broberg har inte bara varit chef i olika politiska och idéburna organisationer utan också politiker för moderaterna, bland annat som ordförande i Norrmalms stadsdelsnämnd i Stockholm.

– Att vara ledare, oavsett om man är politiker eller förtroendevald, är idag i första hand ett förändringsuppdrag, med svåra strategiska avvägningar i ett allt högre tempo, konstaterar hon.

Då gäller det att veta var man har varandra och vem som ska göra vad i vilket tempo. Det är inget som kommer av sig själv eller tack vare god personkemi. Det senare ett uttryck som Hanna Broberg starkt misstror.

– Det är bra om man gillar varandra, men det är inget man kan bygga en organisation på. Då måste det finnas rutiner så att alla vet vad som ska göras om något händer.

Juridiken är inte till någon hjälp för dem som vill skapa ordning och reda i relationerna mellan politiker och tjänstemän i kommuner och landsting. Nuvarande kommunallag säger ingenting i den frågan. Hanna Broberg hoppas att Kommunallagsutredningen kommer med ett förslag på den punkten.

– Det behövs absolut ett förtydligande om chefernas roll och ansvar, säger hon.

Offentlig verksamhet har stort behov av att kunna rekrytera nya chefer de kommande åren. Det är svåra uppdrag med inte särskilt höga löner men med meningsfulla arbetsuppgifter. De som kommer att lyckas bäst är de kommuner som kan erbjuda en god chefskultur där det finns utrymme för medarbetarna att använda sin profession. De som Hanna Broberg kallar katapultkommuner, där chefer byts på löpande band får det svårt. Men om man kommer fram till att man trots allt ska gå skilda vägar förordar Hanna Broberg samma förhållningssätt då som i andra sammanhang, alltså att vara tydlig och våga tala öppet om vad som hänt.

– Tystnad skapar bara mytbildning, säger hon.

LENA HÖRNGREN

Fotnot: Hanna Brobergs bok Samarbetskontraktet – tillit och dialog mellan chefer och förtroendevalda har getts ut av Idealistas förlag. Den har nominerats till Årets HR-bok av tidningen Personal & Ledarskap.

0