Kvalitet & Förnyelse

19
maj

Vårdens ersättningssystem bromsar innovationstakten

daniel_fors

Daniel Forslund (FP) innovationslandstingsråd Stockholm

Innovationer är idag ett av politikens honnörsord. Två landsting har den här mandatperioden gått från ord till handling och förnyat den egna politiska organisationen. Stockholm och Västerbotten har numera särskilda innovationslandstingsråd. På Kvalitetsmässan möts Daniel Forslund (FP) från Stockholm och Robert Winroth (MP) från Västerbotten i ett seminariesamtal om hur de jobbar konkret med innovationer.

Daniel Forslunds post är helt inriktad på innovation med ansvar både för verksamhetsutveckling och verksamhetsförändring. För honom är det något av ett drömuppdrag. Efter att i många år ha jobbat med frågor om innovationer och e-hälsa som tjänsteman på Socialdepartementet och på innovationsmyndigheten Vinnova har han nu som politiker beslutanderätten och därmed sista ordet. En position han är fast besluten att göra det mesta möjliga av.

– Det behövs en reell förändring av offentlig verksamhet och det är inget som sker av sig själv. Som tjänstemän har man stort inflytande, men man är inte med och fattar de slutliga besluten, säger Daniel Forslund.

Till sin hjälp har han en innovationsberedning där han är ordförande. Stockholms läns landsting har också instiftat en innovationsfond på 10 miljoner kronor. Det kan förefalla futtigt när man har 43 000 anställda och en budget på 83 miljarder.  Men Daniel Forslund ser fonden bara som det lilla extra. Tanken är att innovation ska vara en del av kärnuppdraget och i princip alla 85 miljarderna användas för att främja innovation och utveckling.

– Innovation ska vara en vardagsfråga och behöver därför bli en ledningsfråga, säger han.

Stockholms innovationslandstingsråd har beskrivit sitt uppdrag som att det handlar om ”att röja i snårskog av hinder för att frigöra innovationskraften”. De första hindren han kommer att ge sig på är ersättningssystemen.

– De nuvarande systemen cementerar gamla arbetssätt eftersom vårdgivarna bara får betalt om de kallar patienten till ett fysiskt möte. Inte för att möta patienten via exempelvis videokonsultation eller e-tjänster, säger Daniel Forslund.

På så vis blockerar ersättningssystemet innovation av både teknik och arbetssätt, vilket varken patienten, personalen eller vården som helhet är betjänta av.  En annan högt prioriterad punkt på hans att göra-lista är upphandlingsfrågorna. I den klassiska LOU-upphandlingen är innovationsutrymmet sällan stort. Här är lösningen i princip definierad och det är upp till leverantörerna att tala om hur de ska uppfylla kraven. Här vill Daniel Forslund i stället ha innovationsupphandlingar där det finns utrymme att komma med nyskapande lösningar. Han räds inte överprövningar, man måste våga prova:

– Rädslan för överprövningar gör att man inte använder sig av de möjligheter som finns.

Det rödgrönt styrda Västerbottens läns landsting har en budget på drygt 9 miljarder och knappt 10 000 anställda och arbetar under helt andra förutsättningar än det alliansstyrda Stockholm. Det gäller också på innovationsområdet, även om det finns en stark gemensam nämnare.

– Ersättningsmodellen är den stora utmaningen, mycket större än upphandlingsreglerna, säger Robert Winroth (MP) som har innovationer och miljöfrågor som sina ansvarsområden.

Innovationspartnerskap är en viktig del i Västerbottens strategi.  Nyligen har man inlett större pilotprojekt med Philips Healthcare. Syftet är att hitta formerna för ett långsiktigt partnerskap kring utformningen av framtidens vårdmiljö inom psykiatrin.  Det är ett exempel på den typ av storskalig samverkanslösning med industrin som Robert Winroth strävar efter. Han ser det som en förutsättning för att Västerbotten ska klara de framtida utmaningarna. Inte minst när det gäller personalrekrytering.

– Vi kan aldrig bli störst men vi kan försöka att bli först genom att hitta lösningar som ligger i framkant. Gör vi som alla andra förlorar vi, säger han.

Om allt går enligt planerna beslutar landstinget i september om att bilda ett helägt innovationsbolag med ansvar för de här frågorna. Det är viktigt för att få struktur på verksamheten, men är inte den avgörande faktorn. Det är att innovationstänkandet finns i hela sjukvårdsapparaten.

– Vi måste hitta former för att innovation och utvecklingsprojekt blir en naturlig del i jobbet för all vår personal, säger det innovationsansvariga landstingsrådet.

LENA HÖRNGREN

0