Kvalitet & Förnyelse

16
Nov

Inköp är en strategisk fråga för att nå verksamhetens mål

 

upphand

Vård, omsorg, transporter, livsmedel, byggnader, kontorsmaterial, IT, verksamhetsutveckling och olika tjänster. Listan kan göras lång på vad en kommun, ett landsting eller en myndighet behöver i sin verksamhet. Offentlig sektor upphandlar årligen varor och tjänster för över 630 miljarder i Sverige.

– Det är en svindlande summa som förpliktigar. Skattepengarna ska användas klokt och genom att använda upphandling som ett strategiskt medel kan varje organisation effektivisera sina inköp samtidigt som de bidrar till att utveckla verksamheten och nå uppsatta mål, säger Ylva Mannervik, ställföreträdande generaldirektör på Upphandlingsmyndigheten.

Nu pågår en diskussion kring hur myndigheter kan ta sociala hänsyn i upphandlingar genom att ställa arbetsrättsliga krav i nivå med svenska kollektivavtal på sina leverantörer.

– Detta är viktigt i första hand av omsorg för de enskilda arbetstagarna, men i förlängningen handlar det om allmänhetens förtroende för hur den offentliga sektorn tar ansvar för hur offentliga medel används, säger Ylva Mannervik.

I ett pilotprojekt testar nu Upphandlingsmyndigheten hur kollektivavtalsvillkor kan utformas och praktiskt användas vid upphandling av persontransporter.

Upphandlingsfrågan aktualiseras också i och med den flyktingsituation som nu råder. Där kommuner ställs inför det faktum att de på kort tid måste tillhandahålla exempelvis extra boenden, vård och livsmedel.

– På Upphandlingsmyndigheten ger vi stöd genom att visa på vilka möjligheter upphandlingslagstiftningen ger i att tillgodose dessa akuta behov som uppstår. Vi har tagit fram stöd speciellt anpassat som visar på vilka möjligheter till exempel en kommun har nu för att hantera sina inköpsbehov, berättar Ylva Mannervik.

Upphandlingsmyndigheten ger stöd

För att utveckla den offentliga upphandlingen och för att ge upphandlande myndigheter och leverantörer stöd erbjuder Upphandlingsmyndigheten kunskap, verktyg och metoder för hållbara effektiva offentliga affärer.

– Rätt använt kan upphandling bidra till att skapa nya innovativa tjänster och produkter som utvecklar verksamheten och våra samhällstjänster. Att säkerställa en god dialog med sina leverantörer under olika faser i inköpsprocessen är en framgångsfaktor, menar Ylva Mannervik.

Upphandlingen kan bidra till att nå miljökvalitetsmålen som till exempel minskad klimatpåverkan och giftfri miljö. Den kan också bidra till att utveckla kvaliteten i tjänsterna för god omsorg och vård till våra äldre och sjuka.

– Att använda inköp och upphandling på ett strategiskt sätt för att utveckla sin verksamhet är en fråga som berör hela organisationen, från de högsta beslutsfattarna till verksamhetschefer, upphandlare och de som beställer och använder produkter och tjänster, avslutar Ylva Mannervik.

På webbplatsen upphandlingsmyndigheten.se finns stöd för den goda affären med fokus på bland annat strategisk upphandling, miljöhänsyn, sociala hänsyn, SME (Små och medelstora företag), innovation och praktisk tillämpning.

Du kan även delta i Upphandlingsmyndighetens frukostseminarier, nu närmast om hur inköp kan hanteras i den rådande flyktingsituationen den 24 november, som även webbsänds. Du kan också anmäla dig till Upphandlingsmyndighetens nyhetsbrev.

0