Kvalitet & Förnyelse

22
sep

Är tillit det nya NPM?

hartman

Tillit är enligt ordboken ”övertygelse om någons trovärdighet eller goda avsikter i förhållande till personen i fråga”. Alltså något som rör relationen människor emellan och inget man förknippar med statliga utredningar. Men sedan i juni har vi en tillitsdelegation under ledning av nationalekonomen Laura Hartman med civilminister Ardalan Shekarabi som uppdragsgivare

– Det här är en annorlunda SOU, säger Laura Hartman.

I direktiven finns uppdrag som är av mer traditionell utredningskaraktär, det vill säga att ta reda på hur det är och beskriva hur man ska kunna förändra. Men den viktigaste uppgiften för delegationen är att främja en styrning av offentlig verksamhet baserad på tillit.

Tillit från staten gentemot kommuner och landsting. Från kommuner och landsting gentemot verksamheterna och den personal som varje dag levererar välfärdstjänster till medborgarna. Det vill säga de anställda inom vård, skola och omsorg som på senare år upplevt att deras professionella handlingsutrymme krympt och att allt mer tid går åt till administration och rapportering.

Detta är problem som ofta skylls på New Public Management (NPM), ett samlingsbegrepp för de marknadsinspirerade lösningar och valfrihetsmodeller som har blivit allt vanligare. Regeringen har sedan den tillträdde lovat att NPM ska fasas ut för styrmodeller som är tillitsbaserade.

”Låt proffsen vara proffs”, är en fras som hörts åtskilliga gånger både från statsministern och från civilministern. Delegationens uppgift är i korthet att tala om hur de orden ska bli verklighet. Frågan är hur proffsen kommer att märka att arbete pågår?

– De kommer att bjudas in och har ett ansvar att delta och att bidra med sin professionalitet, säger Laura Hartman.

Arbetet är fortfarande i startfasen så det är ännu inte klart hur denna medverkan kommer att ske. Under hösten koncentreras arbetet på inventering. Mycket sker redan för att utveckla styrning. Delegationen kommer inom kort att bjuda in kommuner och landsting till försöksverksamheter där man testar olika styrmodeller. Några projektpengar har man inte att locka med, men delegationen kan utlova stöd från forskare som följer upp och drar slutsatser.

Utöver att driva projekt som främjar verksamhetsutveckling ska delegationen, enligt direktiven:

  • Analysera den statliga tillsynens effekter på kommuner och landsting
  • Komma med förslag om hur tillsynen över kommunal verksamhet kan bidra till verksamhetsutveckling.
  • Analysera ersättningsmodellers styrande effekt på kvalitetsutveckling och effektivitet
  • Komma med förslag om hur ersättningsmodeller kan utformas.

Den del av uppdraget som gäller ersättningsmodeller ska redovisas i juni 2017. Slutrapporten ska vara klar ett år senare, alltså strax innan valet.

Arbetet ska göras i nära samarbete med SKL (Sveriges Kommuner och Landsting), myndigheter och fackliga organisationer. I delegationen ingår förutom Laura Hartman Gunilla Hult Backlund, som är generaldirektör för IVO (Inspektionen för vård och omsorg) samt SKL:s tredje vice ordförande Emil Broberg (V).

Delegationens uppdrag är allt annat än enkelt. Styrsystem och ersättningsmodeller är frågor där olika intressen kolliderar och där många starka krafter vill påverka. Direktiven är ganska luddiga. Laura Hartman är dock full av entusiasm inför uppdraget.

– Jag har varit chef i närmare tio år och jag har forskat om välfärdsfrågor. Här får jag möjlighet att kombinera dessa erfarenheter, säger hon.

Luddigheten kring uppdraget tror hon kommer att minska när man får igång konkreta projekt, som gett resultat och kan inspirera. Förväntningarna på delegationen är stora, vilket är både en sporre och en risk.

– Från professionen finns väldiga förhoppningar, risken finns att de blir besvikna. Det finns olika aktörer med olika förväntningar, säger Laura Hartman.

Delegationen utsågs i slutet av juni. Trots den intensiva NPM-debatten de senaste åren har det hittills varit ganska tyst kring uppdraget. Laura Hartman är säker på att delegationen kommer att låta tala om sig när man kommit igång på allvar.

– Detta är en oerhört central fråga som rör viktiga samhällsområden och där vi ska bidra till dialog, säger hon.

LENA HÖRNGREN

 

Fakta Laura Hartman:

Docent i nationalekonomi med inriktning på empirisk arbetsmarknadsekonomi. Hon har bland annat haft chefsposter vid Statskontoret och på SNS. De senaste åren har hon varit analyschef på Försäkringskassan. Sedan februari 2016 jobbar hon i eget företag.

 

0