Kvalitet & Förnyelse

4
feb

Arbetsmarknadsministern: Eldsjälar, tillfälligheter och projekt räcker inte för att ge nyanlända jobb

Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S)

”En utmaning så stor att den inte kan överskattas.”

Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S) skönmålade inte när hon kommenterade rapporten ”Åtgärder för en inkluderande arbetsmarknad ” från SNS Konjunkturråd vid ett seminarium i samband med rapportsläppet.

I rapporten konstateras att svensk arbetsmarknad fungerar bra för de flesta. Men unga lågutbildade, äldre arbetslösa och utomeuropeiska invandrare har fått det allt svårare. Den stora flyktinginvandringen 2015 gör att den här gruppen, som idag består av cirka 200 000 personer riskerar att öka ytterligare.

När Ylva Johansson klev in på Arbetsmarknadsdepartementet 2014 blev hon förvånad över att det inte fanns något system för att få ut nyanlända på arbetsmarknaden.

– Det handlar alltför mycket om eldsjälar, tillfälligheter, idéer och projekt. Genom att jobba systematiskt kan vi höja resultaten, sa hon.

Rapporten, som skrivits av nationalekonomerna Oskar Nordström Skans, Stefan Eriksson och Lena Hensvik, visar tydligt att det inte finns någon enkel lösning på problemet. ”Inget Alexanderhugg”, som Konjunkturrådets ordförande Oskar Nordström Skans, uttryckte det. Däremot har man en lista med reformförslag, som tillsammans skulle kunna bidra till att fler tar sig in på arbetsmarknaden och klarar sin egen försörjning. Förslag, av vilka en del har framförts många gånger förr. En del är på gång inom regeringskansliet. Annat är sådant som Ylva Johansson knappast kommer att ställa sig bakom.

Många av förslagen rör utbildningsområdet. Men det handlar inte bara om att utbilda mer, det som görs måste också vara ändamålsenligt och arbetsmarknadsinriktat. Insatserna måste ske tidigt och ge gångbara meriter och arbetsgivarkontakter. Det behövs också särskilda, subventionerade jobb för dem som misslyckas att ta sig in på arbetsmarknaden av egen kraft. Det handlar om åtgärder typ Fas 3 och Plusjobb.

Sådana jobb brukar få kritik för att antingen vara meningslösa eller också så meningsfulla att de tränger undan vanliga jobb. Här förordade Oskar Nordström Skans jobb som bidrar till att utveckla välfärden och som ger en lön motsvarande A-kassa.

– Undanträngningseffekten är inget problem om åtgärden begränsas till dem som har det riktigt svårt att få jobb på annat vis, menade han.

Rapporten vill också se förändringar av gymnasieskolan. De ungdomar som inte avslutar gymnasiet är en riskgrupp. Vid 33 års ålder har de betydligt lägre inkomst och högre arbetslöshet än jämnåriga som gått klart gymnasiet. Alliansregeringens gymnasiereform 2011 har inte löst problemen med avhopp. Det har också gjort yrkesprogrammen mindre attraktiva och lett till att fler elever går introduktionsprogrammen, som motsvarar tidigare IV-program.

För att komma till rätta med detta föreslås i rapporten sänkta inträdeskrav på yrkesprogrammen, mer kontakter med arbetslivet i utbildningen och att det åter blir ämnesbetyg i stället för kursbetyg. Åtgärder som delvis går stick i stäv med vad som föreslagits i den senaste gymnasieutredningen, som nu är ute på remiss.

– Det är olyckligt med förslag om högre antagningskrav till yrkesutbildningarna, ansåg Lena Hensvik.

Rapportförfattarna vill också skynda på etableringsinsatserna för nyanlända. Kortare väntetid på asylbesked och en mer meningsfull väntan genom att tiden används till svenskstudier och praktik föreslås. Under etableringsfasen vill man se mer av företagskontakter än allmänt förberedande och samhällsorienterande insatser. Snabbspåren är en bra idé men i allt för liten skala än så länge.

För de arbetslösa som är över 55 år behövs tidiga obligatoriska insatser för att underlätta återgång i jobb. Det behövs också stöd till kompetensutveckling och åtgärder mot åldersdiskriminering.

En åtgärd som skulle underlätta för alla tre grupperna är ett förenklat system för att skapa subventionerade jobb. Det är på gång, försäkrade Ylva Johansson. Hon vill att sådana jobb kombineras med utbildning.

– Men det har visat sig otroligt svårt att kombinera utbildningsbehoven med arbetsgivarnas krav, konstaterade hon.

Forskarna och ministern var överens om mycket, men på en punkt stod de långt ifrån varandra. Det gällde ökad lönespridning och sänkta ingångslöner. En lösning som inte tilltalar Ylva Johansson eftersom hon befarar att det leder till sänkta löner för alla.

– Det är fullt möjligt för parterna att begränsa kostnaderna för okvalificerad arbetskraft utan negativa konsekvenser för övriga sysselsatta, menade Oskar Nordström Skans.

LENA HÖRNGREN

SNS-Seminariet om Konjunkturrådets rapport finns att ta del av här:

Poddcast: https://soundcloud.com/snsinfo/atgarder-for-en-inkluderande-arbetsmarknad

Seminarium: https://www.youtube.com/watch?v=WcaNmlXKNAs

0