Kvalitet & Förnyelse

4
feb

Landsbygdskommittén föreslår efterskänkta studielån

Johan Persson (S), kommunalråd i Kalmar

Alla delar av landet ska ha möjlighet att utvecklas efter sina förutsättningar. Människors behov av jobb, välfärd och en god livsmiljö ska tillgodoses oavsett var de bor. Det är utgångspunkten för den sammanhållna landsbygdspolitik som landsbygdskommittén presenterade i början av året efter 18 månaders utredningsarbete. Kommittén presenterar 75 förslag för att förbättra förutsättningarna för människor och företag på landsbygden.

– Det viktigaste med förslaget är att vi har tagit ett samlat grepp på frågorna och att det råder bred politisk enighet, säger kommitténs ordförande Johan Persson (S), som till vardags är kommunalråd i Kalmar.

Kommittén, där alla riksdagspartier ingått, har i sitt arbete gått igenom politikområde för politikområde för att hitta landsbygdens utmaningar. På så vis skiljer man sig från tidigare utredningar, som hanterat varje område för sig.

– Förslaget måste därför betraktas som en helhet, säger Johan Persson.

I en myndighetsstruktur präglad av stuprör och sektorstänkande brukar det vara svårt att hantera sådana övergripande förslag. Johan Persson tror att landsbygdskommittén har större chanser att få genomslag eftersom man också har förslag om hur styrningen ska förändras för att förbättra samordningen. I varje län ska inrättas en landsbygdsdelegation, ledd av landshövdingen, med uppgift att samordna de statliga myndigheternas verksamhet inom landsbygdspolitiken.

– Vi föreslår också att det ska införas landsbygdsbedömningar i propositioner och förslag och att det i instruktioner, regleringsbrev och förordningar ska ställas krav på landsbygdspolitiskt ansvar, säger Johan Persson.

Ordföranden är nöjd med att ha sytt ihop landsbygdskommitténs förslag i politisk enighet. Frågan är hur stark enigheten är utanför kommittén. Redan samma dag som förslaget presenterades kom starka invändningar från Kjell Jansson, som är oppositionsråd i Norrtälje och ordförande för moderaterna i Stockholms län.

– Förslaget är Stockholmsfientligt och därmed dåligt för hela landet, säger han.

Kjell Jansson vänder sig främst mot att reseavdragen ska ändras till att baseras på avstånd i stället för tidsvinst. En förändring som kommittén anser ger såväl miljövinster som ekonomiska vinster. Det är också en viktig del av finansieringen av kommitténs förslag om till exempel sänkta arbetsgivaravgifter och efterskänkta studielån till 23 särskilt utsatta kommuner.

– Mitt uppdrag är att värna stockholmarnas intresse. Man kan inte åka kollektivtrafik överallt, därför bör reseavdragen vara kvar, säger Kjell Jansson.

Han har fått stöd från partiets gruppledare i riksdagen Jessica Polfjärd, som sagt att moderaterna bara gått med på en översyn av dagens regler för reseavdrag. Johan Persson är inte orolig för att förslaget ska falla.

– Vi har jobbat hårt med förankringsarbetet och det finns ett brett stöd för förslaget, säger han.

Ett annat av landsbygdskommitténs förslag som fått kritik är att 10 000 statliga jobb ska flyttas från Stockholm till andra delar av landet. Moderaterna i Stockholms län ogillar även detta.

– Det låter bra, men erfarenheterna från tidigare flyttar visar att det inte fungerar. Dessutom är det viktigt att det finns en samlad kompetens i huvudstaden, säger Kjell Jansson.

Fackförbundet ST är emot flytt av statliga jobb från Stockholm, men håller med landsbygdskommittén om att det är viktigt med statlig närvaro i hela landet.

– I stället för lägga pengar på att flytta väl fungerande verksamhet, borde man se till att den statliga verksamhet som redan finns blir kvar och utvecklas, säger ordföranden Britta Lejon.

Hon tycker att den statliga närvaron kan ordnas genom att nya verksamheter förläggs utanför Stockholm och genom att investera i fler anställda runt om i landet.  Behoven är stora. Britta Lejon nämner polisen, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, kronofogden och försvaret som exempel.

Landsbygdskommittén har inte bara fått kritik. Inom Småkom, de små kommunernas samorganisation är man på det hela taget nöjda med förslaget. Ordföranden Peter Lindroth (S) som är kommunalråd i Karlsborg, hoppas att regeringen snarast sätter i gång med genomförandet.

– Många förslag kräver inte riksdagsbeslut utan kan genomföras direkt, tycker han.

Peter Lindroth är dock inte helt övertygad om förslagen blir verklighet. Han har genom åren sett många förslag för att förbättra för landsbygden och beskriver sig som ”lite luttrad” även han just nu tycker att det är lite mer drag i frågorna, vilket ger hopp.

– Landet och staden är beroende av varandra, men det är svårt att få de större kommunerna att förstå att de behöver oss, säger Peter Lindroth.

Även Johan Persson betonar att landsbygdsfrågorna inte är något särintresse. Det är viktigt för hela landet att landsbygderna klarar sin kompetensförsörjning.

– Om inget görs för att komma åt de växande skillnaderna påverkar det Sveriges ekonomi negativt. Vi är ett exportberoende land och hälften av exportindustrin ligger i landsortskommuner, säger han.

Fakta landsbygdskommittén:

De 75 förslagen är indelade i åtta områden:

  • Näringspolitik, till exempel näringslivspaket till de 23 mest utsatta och glesbefolkade kommunerna.
  • Digitalisering och transportinfrastruktur, till exempel stöd till bredbandsutbyggnad så att hela landet har tillgång till minst 100 Mbit/s senast 2025.
  • Kompetensförsörjning, till exempel efterskänkta studielån till dem som bor och arbetar i de 23 stödkommunerna.
  • Bostadspolitik och samhällsplanering, till exempel landsbygdslån och specialregler för landsbygd när det gäller riksintressen, strandskydd samt vatten- och avloppslagstiftning.
  • Tillgång till service, välfärd och kultur, till exempel större statligt ansvar för landsbygdens kommersiella service, välfärdstjänster och kulturutbud.
  • Statlig närvaro, till exempel 10 000 utflyttade statliga jobb och regler om maximal insatstid för polisen.
  • Styrning och samordning, till exempel att staten tar ett samlat grepp på styrningen inom landsbygdspolitiken.
  • Civilsamhället, till exempel nätverk mellan landsbygdsutvecklare och stöd till folkbildning.

Finansieringen ska främst ske genom de vinster som görs genom förändringarna av reseavdraget och omfördelning inom olika områden.

Förslaget finns i sin helhet och i kortversion på regeringens hemsida: http://www.regeringen.se/rattsdokument/statens-offentliga-utredningar/2017/01/sou-20171/

LENA HÖRNGREN

0