Kvalitet & Förnyelse

24
mar

S+M är bästa lösningen

Samregerande mellan Socialdemokrater och Moderater är en omöjlighet i rikspolitiken. Men i kommunerna har man anpassat sig till de nya förutsättningarna. Sverigedemokraternas allt starkare ställning har inneburit att Kommunsverige idag är tredelat: En tredjedel har traditionella blockstyren, en tredjedel har minoritetstyre och en tredjedel styrs blocköverskridande i olika konstellationer. I 24 kommuner innebär det att S och M styr tillsammans.

– I små kommuner existerar knappt blockpolitik så där har det inte varit så komplicerat. Utmaningen har varit störst för större kommuner där tydliga höger- och vänsterblock traditionellt kämpat om makten. säger statsvetaren Johan Wänström, från Centrum för kommunstrategiska studier i ett av seminarierna på SKL:S Demokratidag.

Stora kommuner som Eskilstuna, Norrköping, Västerås och Örebro finns bland de 102 blocköverskridarna. För dessa kommuner gäller det, enligt Johan Wänström, att ”bryta stigberoendet”. Alltså att inte göra på samma sätt som man alltid gjort.

– Det gäller att styra bort från vi- och domtänkandet och det är jobbigt. Politiken är tävlingsinriktad och målet i en valrörelse är att besegra ärkefienden, sa Johan Wänström.

Ibland har detta lett till att människor som varit med länge lämnar politiken. Engagemanget försvann när de tidigare motståndarna plötsligt blev samarbetspartners. Men de som trott att samarbetet inte skulle bestå har i de flesta fall haft fel. Oftast har det gått bra och allra bäst har det gått där moderater och socialdemokrater styr tillsammans. Johan Wänström har identifierat tre avgörande framgångsfaktorer:

  • Personkemin mellan de olika partiernas företrädare fungerar.
  • Likartad syn på hur beslutsprocessen ska fungera, hela vägen från idé till beslut och genomförande.
  • Fokus på de frågor där man har störst förutsättning att nå resultat tillsammans. De andra får vila.

Sverigedemokraterna är som regel huvudförklaringen till att man söker samarbete. Men en gemensam vilja att inte ge SD inflytande och att undvika parlamentariskt kaos räcker inte för ett långsiktigt hållbart samarbete.

– Det är viktigt att fundera över vad man ska styra mot. Utan gemensamma visioner blir det ingen handlingskraft, sa Johan Wänström.

Ett nytt politiskt landskap kräver ett nytt politiskt ledarskap. Gamla tiders starka män som pekade med hela handen fungerar inte längre. För att lyckas i en koalition måste man vara en lyssnande ledare som vågar bryta mönster dessutom krävs en stark ställning inom partiet.

Nu återstår ungefär18 månader till valet. Successivt höjs temperaturen och politiken blir åter tävlingsinriktad. Därmed kommer ledarskap och samarbeten att ställas inför nya utmaningar.

– Det gäller att tydliggöra alternativen men inte bränna broar till det som väntar efter valet, sa Johan Wänström.

Hans forskarperspektiv kompletterades på Demokratidagen av praktiska erfarenheter från tre kommuner där detta är kommunal vardag. Det handlar om traditionellt S-dominerade kommuner som fått tänka nytt: Västerås, där S, MP, C och KD styr i majoritet, Norrköping där S, L, KD och C bildar majoritetsstyre och Bromölla där S styr i minoritet.

 

Amanda Agestav (KD), förste vice KS-ordförande i Västerås:

– Olikheten är en tillgång, som ger spänst åt det politiska samtalet. För att samarbetet ska hålla krävs tillit och förtroende. Man måste utgå från att de andra också vill Västerås bästa, inte bara det egna partiets bästa. Det måste också finnas en struktur för att leda så att man vet vad som ska göras, också när det går snett.

Lars Stjernvist (S), KS-ordförande i Norrköping:

Långsiktighet och lust är det viktigaste. Man får inte glömma att några kommer att sitta kvar i nya majoriteter nästa mandatperiod och det måste finnas tillräckligt mycket som förenar så att det politiska arbetet blir mer präglat av lust än av plikt. För första gången i min karriär har jag nu fått kritik för att jag syns för lite. Det är ovant för våra medlemmar att kommunen även kan företrädas av en kristdemokrat. Men så måste det vara.

Jenny Önnevik (S), KS-ordförande i Bromölla:

Det är viktigt att alla kan se resultat. Då gäller det att förankra och hitta lösningar tillsammans med andra, vilket tar tid. Av tradition har S styrt ensamma i Bromölla, nu är det inte så längre och då går det inte att fortsätta som förr. Vi har tillsammans förhandlat fram en budget för kommunen. Det är inte vår budget som de andra hakat på utan man får ta och ge.

LENA HÖRNGREN

 

Fotnot:

Johan Wänströms slutsatser finns samlade i rapporten Kommunal styrning och koalitionsbildning i ett nytt parlamentariskt landskap: Utmaningar och möjligheter. Publicerad av Centrum för kommunstrategiska studier – CKS vid Linköpings universitet. http://liu.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A1044952&dswid=-5104

0