Kvalitet & Förnyelse

29
aug

Heder står i vägen för demokratin

Alla barn ska ha rätt att vara barn. Mänskliga rättigheter gäller alla. Ingen ska behöva leva med oro för våld och förtryck eller för att de inte får göra sina egna val och forma sin egen framtid. Detta borde vara självklarheter men verkligheten är en annan. Hedersrelaterat våld och förtryck begränsar tillvaron för många idag.

– För mig är det en fråga om solidaritet att alla i ett demokratiskt samhälle ska ha samma rättigheter, säger Juno Blom, som i många år arbetat mot hedersförtryck och som medverkar i ett av Kvalitetsmässans seminarier.

STOCKHOLM 20150716
Juno Blom, utvecklingsledare på Länsstyrelsen Östergötland, där hon arbetar med nationella regeringsuppdrag mot hedersrelaterat våld och förtryck.
Foto Anna Nilsen / TT / kod 10510

I den bästa av världar skulle Juno Bloms arbetsplats inte finnas. Hon är utvecklingssamordnare på Nationella kompetensteamet vid Länsstyrelsen i Östergötland som på regeringens uppdrag samordnar och stödjer arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck.

Teamet driver bland annat stödtelefon för människor som jobbar professionellt eller ideellt med de här frågorna. Andra viktiga uppgifter är att informera och bilda opinion. Senast har man fått mycket uppmärksamhet för kampanjen Saknad som lanserats inför skolstarten. Här uppmärksammas problemet med att ungdomar skickas iväg för att bli bortgifta. Syftet är att få skolpersonal att slå larm om någon stol står tom efter sommarlovet.

Juno Blom har sin bakgrund i skolan. Hennes syn på frågor som rör hedersrelaterat våld och förtryck har förändrats med åren och speglar hur samhällets syn förändrats.

– Jag ville systematiskt motverka främlingsfientlighet men valde fel ansats, konstaterar hon idag.

I sin iver att visa att hon stod för något annat än de främlingsfientliga missade hon att det fanns människor som diskriminerade sin egen grupp genom att begränsa sina barns rörelsemöjlighet och livsval. Resultatet blev att eleverna upplevde att skolan tillmötesgick föräldrarna och därför inte gick att lita på.

– Med facit i hand måste man konstatera att vi inte förstod barnens situation, säger Juno Blom.

Hon tycker att det envisa arbetet för att öka medvetenheten kring hedersförtryck har gett resultat. Att fler idag kan se att det kan vara både och. Att det i vårt samhälle finns såväl främlingsfientlighet som hederskultur, som bryter mot synen på grundläggande rättigheter. Men även om utvecklingen går åt rätt håll finns det också sådant som oroar. Främlingsfientliga krafter utnyttjar hedersproblematiken för sin sak. De som främst ser en strukturell rasism vill väl och blundar för hedersproblematiken.

Juno Blom tycker att de här frågorna ska debatteras utifrån de rättigheter och skyldigheter vi har i samhället. Till exempel att aldrig acceptera våld varken på gatan eller i hemmet.

– Vi måste förtydliga debatten och hålla fast vid de värderingar vi har. Lagar som inte tillämpas är utan värde, säger hon.

Det är främst skolan och socialtjänsten som möter dessa barn. Men hela ansvaret för att upptäcka och stötta barn som är offer för hederskulturen kan inte bara läggas på lärare och socialsekreterare.

– Frågan är vilka förutsättningar chefer och politiker ger dem för att agera. Om de som jobbar i skola och socialtjänst får vetskap om förhållandena, men inte har resurser att agera, hamnar de i en jättesvår situation i relation till barnen, menar Juno Blom.

Hon konstaterar att det finns mycket vackert skrivet i policydokument och handlingsplaner om hur det borde vara. Problemet är att det är så svårt att omsätta detta i praktisk handling. Orsakerna är många. Förutom brist på resurser kan det också handla om att man är orolig för att göra fel fast man vill göra rätt.

– Vuxna är också rädda för att ifrågasätta andra vuxna. Då sviker man de barn som behöver stöd, säger Juno Blom.

Även om samhället har blivit bättre på att hantera de här frågorna är det mycket som återstår. Men Juno Blom är optimist. Om de som jobbar får rätt förutsättningar går det att hantera utmaningarna. Hon värjer sig för talet om svenska värderingar. Detta är inte värderingsfrågor utan det handlar om att följa lagen och respektera demokratin.

– I en demokrati har alla rätt till sin tro, sina traditioner och sin kultur. Men ingen har rätt att med stöd av sin religion, sin tro eller sin kultur kränka någon annan, säger Juno Blom

LENA HÖRNGREN

Fotnot: Rubriken på seminariet där Juno Blom medverkar är Hedersförtryck i skolan går inte blunda för. Övriga medverkande är kommunalrådet Helene Odenljung (L) från Göteborg samt en representant för Riksorganisationen mot hedersvåld. Moderator är Adam Cwejman, ledarskribent på GP.

0