Kvalitet & Förnyelse

29
aug

Sveriges Modernaste Myndighet 2017

Fem myndigheter gör upp om utmärkelsen Sveriges Modernaste Myndighet 2017. De nominerade är Elsäkerhetsverket, Energimyndigheten, Kemikalieinspektionen, Länsstyrelsen i Skåne och Socialstyrelsen. De fem kommer nu att utvärderas ytterligare utifrån bland annat kvalitet, enkelhet, effektivitet, engagemang och kompetens bland medarbetarna, innovationsförmåga samt hållbarhetstänkande. Här följer en kort presentation av de nominerade samt deras svar på vad de ser som sin styrka i tävlingen.

 

Elsäkerhetsverket

Generaldirektör: Elisabet Falemo
Antal anställda: 53
Placeringsort: Kristinehamn

Elsäkerhetsverket jobbar för trygg och störningsfri el och ansvarar för tekniska säkerhetsfrågor på elområdet. Uppdraget är att bygga upp, upprätthålla och utveckla en god säkerhetsnivå för elektriska anläggningar och elektrisk materiel samt att medverka till en tillfredsställande elektromagnetisk kompatibilitet.

– I samband med att vi fått en ny elsäkerhetslag med delvis nya regler har vi arbetat på ett för oss nytt sätt. I det arbetet har vi involverat alla medarbetare och många av våra samarbetsparter, med gott resultat. Att vi är en relativt liten myndighet är en fördel. Alla medarbetare kan se sin del i helheten och samarbeta med andra för att nå resultat. Det leder till enkla och effektiva processer, även för dem som använder våra tjänster och vår information, säger generaldirektör Elisabet Falemo.

Energimyndigheten

Generaldirektör: Erik Brandsma
Antal anställda: 380
Placeringsort: Eskilstuna

Energimyndighetens uppdrag är att arbeta för ett hållbart energisystem, som förenar ekologisk hållbarhet, konkurrenskraft och försörjningstrygghet. Det gör man bland annat genom att sprida kunskap om effektivare energianvändning och andra energifrågor till hushåll, företag och myndigheter. Myndigheten stöttar utvecklingen av förnybara energikällor liksom smarta elnät samt framtidens fordon och bränslen. Man stödjer näringslivets innovationer och affärsidéer för att skapa möjligheter för tillväxt.

– En modern myndighet måste vara i takt med tiden och utföra sitt uppdrag på bästa möjliga sätt. Vår styrka är vårt kontinuerliga förbättringsarbete där alla är delaktiga i en öppen process samt vår dialog och samverkan med våra kunder. På så sätt driver vi utveckling och utför vårt uppdrag på ett modernt sätt med helhetssyn, mod och trovärdighet, säger generaldirektör Erik Brandsma.

 

Kemikalieinspektionen

Generaldirektör: Nina Cromnier
Antal anställda: 290
Placeringsort: Sundbyberg

Kemikalieinspektionen arbetar för att minska riskerna för att människor och miljö skadas av kemikalier. Målet är en giftfri miljö. I myndighetens uppdrag ingår att hantera lagar och regler för kemiska produkter, bekämpningsmedel samt för ämnen i varor. Dessutom utövar man tillsyn samt prövar ansökningar om tillstånd att få sälja och använda växtskyddsmedel och biocidprodukter.

– Jag vill särskilt lyfta fram vårt utvecklingsarbete för en effektiv handläggning och stärkt kommunikation med företagen. Medarbetarnas engagemang och kreativitet har varit helt avgörande för att vi har lyckats så bra. De senaste åren har vi infört nya arbetssätt för att korta våra handläggningstider. Vi har satsat på ökad transparens bland annat genom löpande dialog med företag och branschföreträdare. Vi har även samarbetat med berörda företag när vi utvecklat vår nya e-portal med tjänster som är riktade till företagen, säger generaldirektör Nina Cromnier.

Länsstyrelsen Skåne

Landshövding: Anneli Hulthén
Antal anställda: Ca 500
Placeringsorter: Malmö och Kristianstad

Länsstyrelsens uppdrag är att vara statens företrädare i Skåne samt att skapa samhällsnytta i länet. Uppdraget innebär att ta ansvar för samhällsbygget, skydda miljön och investera i landsbygden. Målet är att göra det bästa för Skåne. Länsstyrelsen fungerar både som utvecklingspartner i frågor som rör länets utveckling och som beslutfattare. På så vis både påverkar och påverkas man av omvärlden samt av den kommunala, regionala och nationella politiken.

– Vårt uppdrag är komplext med roller som beslutsfattare, rådgivare och samordnare vilket kräver att vi ständigt utvecklar oss själva, våra processer och våra verktyg. Vi arbetar målmedvetet med digitalisering och är tydliga med hur vi samarbetar och kommunicerar med intressenter och brukare. Vår medarbetarstrategi skapar förutsättningar för att det är medarbetarnas utveckling som driver verksamheten framåt, och tillsammans har vi den kraft och kompetens som behövs för att skapa samhällsnytta i Skåne, säger landshövding Anneli Hulthén.

Socialstyrelsen

Generaldirektör: Olivia Wigzell
Antal anställda: Ca 700
Placeringsort: Stockholm

Utgångspunkten för Socialstyrelsens arbete är att alla ska ha tillgång till god vård och omsorg oavsett vem man är och var man bor. I första hand vänder man sig till personal, chefer och beslutsfattare inom vård och omsorg. I uppgifterna ingår att ta fram statistik, förmedla kunskap, ta fram föreskrifter och allmänna råd samt att utfärda legitimationer för olika yrkesgrupper. Varje år får Socialstyrelsen 200 olika regeringsuppdrag. Man är också krismyndighet och ansvarar för flera råd och nämnder med uppdrag inom vård och omsorg.

– Att vara modern innebär för oss att lyssna, hantera förändringar och ständigt utvecklas. Dessa egenskaper anser vi också vara våra styrkor. Ett särskilt viktigt område som myndigheten arbetar aktivt med är digitalisering integrerat med verksamhetsutveckling. Detta område betonas särskilt i vår strategiska färdplan för de kommande tre åren. Våra verksamhetsområden är i ständig förändring och att samverka, föra dialog och agera utifrån aktuell kunskap om behov och resultat är en viktig förmåga, säger generaldirektör Olivia Wigzell.

Vinnaren utses av en jury som består av Lena Emanuelsson, ordförande Saco-S, Britta Lejon, ordförande ST, Jenny Madestam, fil. dr i statsvetenskap och lektor vid Förvaltningsakademin Södertörns högskola samt Henrik Edman, direktör Kvalitetsmässan. Civilminister Ardalan Shekarabi delar ut priset vid Kvalitetsmässans invigningsgala på GöteborgsOperan den 14 november.

0