Kvalitet & Förnyelse

29
aug

Tillitsdoktorn från Danmark om kontroll och tillit som styrning

Tillitsdelegationen under ledning av Laura Hartman jobbar för fullt med sitt uppdrag att till juni 2018 komma med ett förslag till styrning som bättre tar till vara medarbetarnas kompetens. Danmark ligger lite före. Här började reformarbetet 2012 och man har redan sin första tillitsdoktor. I höstas disputerade Tina Øllgaard Bentzen på en avhandling där hon studerat Köpenhamns kommuns tillitsreform. Den 15 november samtalar hon och Laura Hartman om tillitsbaserad styrning på Kvalitetsmässan.

Strävan efter mer tillit i styrningen av den offentliga verksamheten har både i Sverige och Danmark kommit som en reaktion på att allt fler anställda upplever sig tyngda av rapportering och av olika kontrollsystem. En dansk kommunal chef beskrev läget på ett sätt som nog får många svenska chefer att nicka instämmande:

– Det var en tendens till kontroll på kontroll på kontroll och det var många gånger helt vanvettigt. Jag skulle kontrollera mina administrativa medarbetare och min chef skulle kontrollera mig och någon annan skulle kontrollera honom. Det var så att man många gånger tänkte; det här ren gallimatias.

Toppstyrning är förödande, lyder en av Tina Øllgaard Bentzens slutsatser i avhandlingen. En annan är att medarbetarnas engagemang och synpunkter måste komma in tidigt i processen.

– Vi måste flytta fokus från hur den anställde stöder styrsystem till hur styrsystemen kan stödja den anställdes möte med medborgarna, säger hon.

Köpenhamns kommuns tillitsreform har inneburit förändringar och förenklingar. Man har inte helt släppt kontrollen men medarbetarna har fått större inflytande över kontrollsystemens utformning. Tina Øllgaard Bentzen varnar för en alltför rosenskimrande romantisk syn på tillit. Alla problem i den offentliga sektorn blir inte lösta om kontroll ersätts med tillit. Kontroll är ibland nödvändig. Inte minst för att tillförsäkra medborgarna och deras företrädare, politikerna, insyn och för att garantera rättssäkerheten.

– Det finns ingen motsättning mellan tillit och kontroll. Det avgörande är att de som utsätts för kontroll upplever den som meningsfull, säger Tina Øllgaard Bentzen.

Att hitta balansen mellan kontroll och tillit är en komplex uppgift. Som vägledning för dem som ska genomföra förändringar av styrsystem har Tina Øllgaard Bentzen formulerat ”Forenklingens fira F’er”, På danska blir det ”fjerne, forankre, forandre och fastholde”. Översatt till svenska blir det inte en lika snygg alliteration men innehållet i punkterna är giltiga även här

  • Ta bort (fjerne) styrning

Även om all kontroll inte kan avlägsnas med ett alexanderhugg finns det anledning till regelbundna genomgångar. På många håll finns arkeologiska lager av styrdokument, som formellt sett gäller men i praktiken inte används. En röjning bland sådana dokument skapar klarhet om vad som gäller.

  • Förändra styrning

Det är den stora och svåra uppgiften men också det som kan innebära en reell skillnad både för medarbetare och brukare, som till exempel när man i Köpenhamns äldreomsorg lämnade minutstyrningen i äldreomsorgen. Sådana genomgripande förändringar kräver dialog mellan alla styrningsnivåer plus en vilja att pröva, och ompröva, lösningar.

  • Förankra styrning

All styrning går inte att förändra. Det kan bero lagkrav eller på att det finns annat som för ögonblicket är viktigare. Då gäller det att ändå få det att fungera så bra som möjligt och att få medarbetarna att förstå varför det är som det är och gilla läget.

  • Hålla fast vid det som fungerar

En inte särskilt revolutionär strategi men i ett förändringsarbete är det viktigt att också titta på det som alla är nöjda med och fundera över vad det beror på.

Laura Hartman känner väl till de danska förhållandena och tycker att Sverige och Danmark har mycket att lära av varandra.

– En lärdom är att det gäller att hålla i och hålla ut. Det är också viktigt att samla aktörerna i hela styrkedjan och ta det samlade greppet med både staten och kommunerna engagerade, säger hon.

Intresset är stort för Tillitsdelegationens arbete. I juni presenterades delbetänkandet Jakten på den perfekta ersättningsmodellen. Tio försöksprojekt är i gång inom olika verksamhetsområden. Förväntningarna är på många håll stora men det snarare sporrar än oroar Laura Hartman.

– Men det är viktigt att vi också skapar en insikt om att förändring tar tid, säger hon.

LENA HÖRNGREN

0