Välkommen till seminarier om hållbarhet och Agenda 2030

Hållbarhetsarbete och Agenda 2030 för offentlig verksamhet

– Hur kan Agenda 2030 bli en naturlig del i verksamhetens hållbarhetsarbete, rapportering
och uppföljning?

Den av regeringen tillsatta Agenda 2030-delegationen har i sitt slutbetänkande beskrivit
vikten av alla samhällsaktörers delaktighet i genomförandet av Agenda 2030. Delegationen
ser emellertid att en stor del av ansvaret för de åtgärder som bidrar till genomförandet av
Agenda 2030 ligger inom Sveriges offentliga verksamheter. Delegationen ser det även som
angeläget att Agenda 2030 och hållbar utveckling integreras i ordinarie styrning och ledning
av verksamheterna.

Seminariet berör:

  • Vad Agenda 2030 är
  • Agenda 2030 ur verksamhetens perspektiv
  • Hur ni kan involvera Agenda 2030 i ert hållbarhetsarbete
  • Sätt att prioritera och genomföra åtgärder
  • Hur ni kan identifiera och hantera målkonflikter
  • Hur ni kan identifiera relevanta nyckeltal
  • Agenda 2030 i strategisk utveckling och styrning

Delta i seminariet för att öka din kompetens och utveckla verksamhetens hållbarhetsarbete.
Seminariet ger möjlighet till reflektion och samtal med andra deltagare. Du får med dig verktyg för det fortsatta arbetet.

Tid: 45 minuter
Lokal: Lounge entré 2, Svenska Mässan


Hållbart ledarskap för Agenda 2030

– Förhållningssätt till ett hållbart beteende

Agenda 2030-delegationen skriver i sitt slutbetänkande ”Genomförandet av Agenda 2030
förutsätter förändrade förhållningssätt och beteenden på både individ- och samhällsnivå”.
Utveckla din kompetens inom hållbarhetsområdet och bli mer hållbar som person och ledare
Vi diskuterar beteendefrågor, värderingar och ledarskap som har betydelse för hållbarhet
Vi ger dig kunskap om och verktyg för att öka din medvetenhet, leva mer hållbart och utöva
ett hållbart ledarskap i de sammanhang där du verkar
Seminariet ger möjlighet till reflektion och samtal med andra deltagare. Du får med dig
verktyg för det fortsatta arbetet.

Tid: 45 minuter
Lokal: Lounge entré 2, Svenska Mässan


Seminarieledare:

Patrik Andersson är organisationskonsult med inriktning på ledarskap och förändringsarbete, specialiserad på hållbarhet och organisationskultur. Patrik arbetar med att stötta individer och verksamheter att gå från strategi till genomförande med hållbar verksamhetsutveckling genom förändrade och utvecklade beteenden.

Anders Welin har arbetat med hållbarhetsfrågor, hållbarhetsstrategi och hållbarhetsredovisning på PwC, Sveriges största revisions- och konsultföretag, under många år. Anders arbetar nu med att hjälpa individer och verksamheter att fatta mer hållbara beslut.

Seminarierna är del av konceptet Hållbarhetsresan som hjälper dig och din organisation att utveckla en hållbarhetskultur med utgångspunkt från era förutsättningar.

0