Tema: Samhälle

Tisdagen 14 november
Onsdagen 15 november
Torsdagen 16 november

Från bistånd till självförsörjning

I Olofström har vi sedan 2000 arbetat att minska antalet personer som blir bidragsberoende av ekonomiskt bistånd. Vi har konsekvent arbetat med lagens målsättning om självförsörjning med bra resultat.

Helen Hagegren, verksamhetschef och Björn Sigfridsson, samordnare Olofströms kommun.

Gör som Region Skåne – ställ om till bioplaster

Vad är bioplast - Varför bioplast – Vad har de för egenskaper – Var används de? Region Skåne är först i Sverige med att ställa om till miljövänliga och lokalproducerade engångsförkläden av biomaterial produceras av GAIA i Helsingborg. Intresset för bioplast ökar snabbt och många frågor behöver ett svar.

Talare från föreningen Nordisk Bioplastförening, Bjarne Högström PolymerFront/FKuR och Åke Rosén GAIA BioMaterials.
Seminariearrangör: Nordisk Bioplastförening.

Bjarne Högström
Åke Rosén

Digital landsbygdsutveckling

Sverige har under lång tid ställt om från landsbygd till storstad. Något som innebär nedläggningar av bl a affärer och skolor. Men för Stavsjö erbjuder digitalisering och samarbete nya möjligheter till utveckling.

Gunnar Casserstedt VD, Larz Johansson ordförande, Kiladalens Utveckling AB och Nicklas Franzén, kommunalråd Nyköpings kommun.

UNIK metod att involvera unga

Västerås använder en metod som involverar unga i politiska beslut. Metoden säkrar att de som inte är politiskt aktiva eller saknar tillit till politiker, blir inkluderade och lockas till engagemang.

Maria Reisten, samordnare för UNIK, har utvecklat Västerås stads ungdomsdialog.

Maria Reisten

Hyreskontrakt, varför då?

Kom och lyssna på hur kommuner har tillämpat alternativa finansieringslösningar och därmed frigjort kapital för att klara de stora investeringsbehoven som många kommuner just nu står inför.

Paula Örn, kommunstyrelsens ordförande, Ale kommun och Jonas Nyberg, ordförande utskottet Samhällsbyggnad, Tierp kommun.
Moderator: Jörgen Larsson, affärsutvecklingschef Skanska
Seminariearrangör: Skanska

Paula Örn

Välfärdsbygge 2.0

Kommunsektorn står inför den största utbyggnaden av välfärdsinfrastrukturen sedan 1970-talet. Fram till år 2025 kommer över 1 500 mdkr investeras. Hur ska denna kraftiga utbyggnad finansieras?

Mattias Bokenblom, ansvarig för Kommuninvests forsknings- och utbildningsarbete.
Seminariearrangör: Kommuninvest

Mattias Bokenbom

Digital bygglovshantering med invånaren i fokus

Norrtälje kommun berättar om sitt arbete med verksamhetsutveckling och digitalisering med invånaren i fokus. Så hjälper digitala verktyg till för att ge effektivare processer och nöjdare kunder.

Sara Helmersson, Bygg- och miljödirektör i Norrtälje kommun.
Seminariearrangör: Norrtälje kommun.

Integration i siffror – Projekt Agata

Uppsala har tagit ett helhetsgrepp kring kommunens mottagande av asylsökande och nyanlända – med ekonomi, statistik och IT-utveckling i fokus. Det är vad Projekt Agata handlar om.

Marie Öberg, verksamhetscontroller och projektledare, Uppsala kommun

Marie Öberg

Rinkeby hembesöksprogram

Samverkan mellan barnsjuksköterska från bvc och föräldrarådgivare från socialtjänst där syftet är att främja samspel mellan barn och föräldrar och öka kunskapen om samhällets stöd vid föräldraskap.

Seminariearrangör: Stockholms stad, Rinkeby/Kista stadsdelsförvaltning

Modulernas roll i framtidens städer

Hur ska kommunerna hantera de enorma utmaningarna med en ökande befolkning som leder till brist på både bostäder, undervisningslokaler och äldreboenden?

Martin Lundbergh, Försäljningschef, Expandia Moduler AB.
Seminariearrangör: Expandia

Martin Lundbergh

Grön finansiering – ett verktyg i kommun

Gröna kommunala investeringsprojekt finansieras idag allt mer med gröna lån och gröna obligationer. Lär dig mer om hur kommuner använder sig av finansieringen för att göra hela projektet grönt.

Björn Söderlundh, utlåningschef Kommuninvest och Bas Thijssen, Skövde kommun.
Seminariearrangör: Kommuninvest.

Björn Söderlundh
Bas Thijssen

Medborgarfokus – dialog skapar Tyresö

Tyresöborna ska känna att det går att påverka Tyresös utveckling. Genom dialog har vi skapat en ny översiktsplan. Hör hur vi gjorde och hur vibförvaltar förtroendet när vision ska blir verklighet.

Carolina Fintling Rue, chef översiktsplaneringsenheten, Tyresö kommun.
Seminariearrangör: Tyresö kommun.

Möten minskar misstron mot människor i uniform

Misstron är ofta stor mellan ungdomar i utsatta områden och de som har uniform på jobbet. För att möta detta startades i Östra Göteborg MBU, som står för Människan bakom uniformen. Vid studiebesök på olika arbetsplatser får ungdomarna träffa poliser, räddningspersonal, spårvagnsförare och väktare. På så vis får de ökad förståelse för vad dessa jobb innebär. Efter utbildningen stannar många kvar som ambassadörer för verksamheten och får agera som ledare och förebilder. Idén med MBU har spritts över landet. Idag finns ett nationellt nätverk där ungdomarna deltar aktivt.

Janina Sabra, Processledare, Kultur och Fritid Östra Göteborg

Är jämlika välfärdstjänster möjligt?

Hur gör vi för att få en mer jämlik hälsa och vård och ett kulturliv som är tillgängligt för alla? Trots att hälsan generellt sett förbättrats så ökar skillnaderna mellan olika grupper i samhället.

Bland annat representanter från primärvården, kulturen och jämlik vård.
Seminariearrangör: Västra Götalandsregionen.

Drivkraft och samverkan skapar trygghet

Norrtälje kommun skapar trygghet genom samarbete mellan kommun, polis, föreningar, näringsliv, kyrka och andra myndigheter – på riktigt!
 
Marita Bertilsson, avdelningschef Trygg i Norrtälje kommun.
Seminariearrangör: Norrtälje kommun.

Bra bostäder för alla

Fler bostäder behövs, snabbt, och särskilt för människor med mindre plånböcker. Genom att byggherrar och kommuner samarbetar kan tiden från idé till färdigt hem snabbas på. Vi diskuterar möjligheter!

Sacha Pardon, BoKlok, Paula Örn (S), Ale kommun och Dennis Jeryd (S), Lerums kommun.
Seminariearrangör: BoKlok.

Paula Örn
Dennis Jeryd
Sacha Pardon

Rationellt byggande – sunt boende

Bostadsmarknaden och samhällsbyggandet framöver står inför stora möjligheter och utmaningar. Hur minskar vi bostadsbristen och bygger samhällen där alla trivs och vill bo i flera generationer?

Linda Rosén, Vice VD och Leancoach Lindbäcks Bygg.
Seminariearrangör: Lindbäcks bygg AB

Linda Rosén

Mat, Musik och Minnen – Hur kan teknik höja livskvaliteten för äldre?

Hushållningssällskapet och Foodit visar på hur man kan stimulera sinnena för ökad matglädje och livslust. Du får också inspiration och praktiska tips hur ny teknik skapar nya möjligheter i äldre personers dagliga liv.

Foodit, hushållningssällskapet samt gäster.

Robotar och välfärdsteknik

Framtidens välfärd är digitaliserad och delvis robotiserad – förhoppningsvis med bättre arbetsmiljö och färre tunga lyft. Vad innebär automatiseringen av välfärden och vad vill vi uppnå med den?

Kommunals samhällspolitiska chef Maja Fjaestad & kommunikationschef Karin Hagman.
Seminariearrangör: Kommunal.

Maja Fjaestad
Karin Hagman

Preventivt ARbeTe i förskolan

”Vi såg redan i förskolan att det skulle gå snett…”. I Helsingborg/Landskrona har en arbetsmetod utvecklats för att identifiera och förebygga normbrytande beteende i förskolans barngrupper.

PART - Preventivt ARbete Tillsammans, Helsingborg stad, Landskrona stad, Region Skåne.

Inställd! – Från förfall till pånyttfödelse

Fastighetsägare i Gamlestaden enades om ett trygghets- och utvecklingsarbete i stadsdelen. Resultatet är ökad trygghet och trivsel bland de boende, minskad brottslighet och ökad attraktivitet för området.

Helena Holmberg, Verksamhetsledare, Fastighetsägare i Gamlestaden.

Farliga utsläpp stoppas uppströms

Alla föroreningar som finns i avloppsvattnet kan inte tas om hand i reningsverk. Vid Skebäcks reningsverk i Örebro har man därför börjat jobba uppströms, det vill säga genom att förebygga miljöfarliga utsläpp direkt vid källan. Man informerar också allmänheten om vad som får spolas ner i avloppet och ställer krav på industrin. Det systematiska arbetet inom Uppströmsprojektet har gett resultat. Allt slam som producerats på Skebäck sedan 2012 har klarat kraven för spridning till åkermark, kostnaderna har minskat och mindre mängd skadliga ämnen släpps ut i Svartån och Hjälmaren.

Helena Hasselquist, miljöingenjör Örebro kommun, tekniska förvaltningen, Reningsverket.

Sociala investeringar

Vi presenterar ett förändringsverktyg som med en kombination av perspektivskifte och konkreta metoder och verktyg bidrar till en effektivare offentlig sektor med fokus på medborgarnas behov.

Tomas Bokström, SKL och Aina Rundgren, Örebro kommun.
Seminariearrangör: SKL.

GDPR- Del i informationssäkerhetsarbetet

Föreläsningen fokuserar på hur efterlevnaden av GDPR ska kunna säkerställas över tiden - som en naturlig del i organisationens informationssäkerhetsarbete. Demo av DIGFrame-modulen i Stratsys.

Jens Ingelsäter, DirSys & Ida Kronberg, Stratsys
Seminariearrangör: Stratsys.

Ida Kronberg
Jens Ingelsäter
0