Tema: Skola/Utbildning

Tisdagen 14 november
Onsdagen 15 november
Torsdagen 16 november

GDPR i arbetet mot kränkande behandling

Insamling av relevant data kan vara ett effektivt hjälpmedel för att föregripa och komma tillrätta med kränkningar i skolan. Men vilka begränsningar sätter EU:s kommande Dataskyddsförordning?

Simon Jernelöv, Konsult inom skoljuridik på JP Infonet.
Seminariearrangör: JP Infonet.

Malmö arbetar formativt med alla skolor

Pedagogisk inspiration Malmö koordinerar, via visuell styrning med agila principer, lokalt anpassat professionsstöd med utgångspunkt i Malmö stads skolors systematiska kvalitetsarbete.

Anders Nilsson, enhetschef Pedagogisk Inspiration Malmö, Malmö stad.

Anders Nilsson

Praktisk juridik i samarbete med civilsamhället

Tack vare Rättspraktiken har studenterna på juristutbildningen i Göteborg möjlighet att praktiskt tillämpa sina teoretiska kunskaper i samarbete med 15 ideella organisationer i Göteborg. Rättspraktiken erbjuder den valbara fördjupningskursen Praktisk humanjuridik och välfärdsrätt, som ger 30 högskolepoäng. Studenterna arbetar under kursen heltid tre dagar i veckan med rådgivning och rättsinformation. Organisationerna får på så vis tillgång till juridisk rådgivning från duktiga studenter. Studenterna får en inblick i olika samhällsutmaningar och ökad förståelse för rättens betydelse i samhället.

Sara Stendahl, Professor offentlig rätt, Juridiska institutionen, Handelshögskolan vid Göteborgs universitet

Framtidens multiprofessionella arbetslag

Hur kan multiprofessionella arbetslag och synliggörandet av all personals – också barnskötares, kock/måltidspersonals och andra yrkesgruppers yrkeskunnande – utveckla framtidens jämlika skola?

Kerstin Mikaelsson, utredare Kommunal & Anna Spånt Enbuske, utredare Kommunal.
Seminariearrangör: Kommunal.

Anna Spånt Enbuske

Förbättra läsförmågan och höj skolresultaten med hjälp av AI och digital teknik

Få kunskap hur det ligger till med elevernas läsförmåga på alla skolor i kommunen. Med AI och digital teknik som bygger på forskning från Karolinska institutet är detta möjligt och ger effekt på resultaten.

Bo Kristoffersson, skolchef, rektor och digitaliseringsexpert.
Seminariearrangör: Lexplore AB.

Bo Kristoffersson

Systematiskt kvalitetsarbete i praktiken

Systematiskt kvalitetsarbete är av stor vikt i allt offentligt arbete. Skattebetalare och insatstagare ska veta att skola, vård och omsorg bedrivs effektivt och att alla får vad de kan förvänta sig.

Annelie Svensson och Joakim Nertyk. Specialister inom vård, omsorg och utbildning, KPMG.
Seminariearrangör: KPMG.

Annelie Svensson
Joakim Nertyk

Malmö utvecklar effektivt skolsystem

Grundskoleförvaltningen i Malmö har inlett ett omfattande utvecklingsarbete och tar stöd i forskning kring effektiva skolsystem.

Ingrid Sundström Stokbro, utbildningschef Malmö Stad.

Ingrid Sundström-Stokbro

Kreativa framgångsfaktorer

Genom stillhet, klar kommunikation samt inre, uppskattande och styrkebaserat ledarskap skapar Armbandet & Kättsätter goda förutsättningar för hälsa, lärande och utveckling på alla nivåer.

Ann-Kristin Källström Sundgren & Cecilia Lindström, Armbandet Kättsättes förskolor, Norrköpings kommun

Ann-Kristin Källström-Sundgren
Cecilia Lindström

Studentmössan grundläggs i förskolan

Studentmössan är viktig i Uppsala. Vi börjar arbetet mot gymnasieexamen redan i förskolan med ett påtagligt 0-19-årsperspektiv i en sammanhållen utbildningsförvaltning. Ta del av våra erfarenheter.

Birgitta Pettersson, utbildningsdirektör, Uppsala kommun.
Seminariearrangör: Uppsala. kommun.

Birgitta Pettersson

Systematik – Malmös kvalitetsnav

Genom huvudmannens systematiska uppföljning av varje skolas arbete styr vi mot en likvärdig utbildning för varje elevs bästa skola i Malmö.

Josefine Esbjörnsson, Cecilia Rösténius och Ingela Nilsson, utredningssekreterare Malmö Stad.

Tidiga insatser för fullföljda studier

Ett koncerngemensamt arbete för att stimulera och utveckla samverkan med andra aktörer som tillsammans ska arbeta för att fler elever lämnar grund- och gymnasieskolan med godkända betyg.

Elisabeth Rahmberg, folkhälsochef Västra Götalandsregionen.
Seminariearrangör: Västra Götalandsregionen

Kvalitet till (100) tusen…

Hur kan utvärdering ge utveckling? I Nacka är dialog mellan olika aktörer en viktig del i kvalitetssystemet för utbildning. Systematik, öppenhet, olika perspektiv och nyfikenhet är andra faktorer.

Susanne Nord, utbildningsdirektör, Lotta Valentin, enhetschef och Carina Legerius, utvärderingsexpert, Nacka kommun.
Seminariearrangör: Nacka kommun.

Carina Legerius
Susanne Nord

Vår väg till snabb och effektiv sfi

Behovet av sfi-platser är stort och köerna långa på många kommuner. Med Avestamodellen har elevens tid från start till betyg blivit kortare och kommunens kö till sfi har försvunnit.

Pia Alm Böö, verksamhetschef Eductus och Marie Hjelm, rektor Avesta kommun.
Seminariearrangör: Eductus

Pia Alm Böö
Marie Hjelm

Bibblix – Det digitala biblioteket

Bibblix, en app där barn i åldern 6–12 år kan låna e-böcker. Appen kombinerar läsinspiration med ett stort urval av barnböcker. Böckerna presenteras på ett sätt som är anpassat för barn.

Marianne Wallin, Kulturförvaltningen, Stockholms stad.
Seminariearrangör: Stockholms stad.

Marianne Wallin

Digital skola skapar innovation och kvalitet

På Hallsta skola i Norrtälje kommun använder personalen digitala verktyg för att säkerställa kvalitet och utveckling. Därigenom skapas en likvärdig skola för alla.

Pia Johansson, lärare, Magdalena Stare, rektor och Martin Einarsson, bitr. rektor , Norrtälje kommun.
Seminariearrangör: Norrtälje kommun.

Digitalisering för lärande

Robotar, biomekaniska öar och skrivverktyg är några exempel på digitala lösningar i skolor och förskolor i Kungsbacka. Vi berättar hur vi använder digitaliseringen som hjälp för elever att nå målen.

Gertie Ekdahl-Axelsson, specialpedagog och Hanna Askelund, enhetschef Kungsbacka kommun.
Seminariearrangör: Kungsbacka kommun.

Kvalitetsintegration

Eductus berättar om hur andraspråksutveckling stärker kvaliteten på Sveriges gemensamma ambition – snabbare integration och lägre arbetslöshet. Bakgrund - Fallstudie - Diskussion. Varmt välkommen!

Eductus: Patrik Hellberg, Mattias Carlsson och Torbjörn Andersson.
Seminariearrangör: Eductus

Patrik Hellberg

Kvalitetssäkra er skolorganisation!

Ta del av praktiska exempel på hur smarta verktyg specifikt framtagna för utbildningssektorn kan underlätta skolans resursplanering, systematiska kvalitetsarbete och hantering av statsbidrag.

Ulrika Munkby, Stratsys
Seminariearrangör: Stratsys.

Ulrika Munkby

Skolpersonal i utanförskapsområden bedriver ett tvåfrontskrig

Lärare och annan skolpersonal som verkar i utanförskapsområden bedriver ett tvåfrontskrig – dels genom att arbeta vid svagare skolor och dels mot den sociala misär som redan finns i området. Går det att bryta sig ur den negativa spiralen? Hur utvecklar man och förbättrar skolan trots dessa förutsättningar?

Hamid Zafar, rektor Sjumilaskolan Göteborg.

Hamid Zafar
0