Utbildningar & workshops

Kostnadsfri kompetensutveckling för dig som besöker mässan

I år har vi satsat lite extra på vårt utbud av interaktiv kompetensutveckling och kan presentera ett brett utbud av workshops och fördjupande utbildningar för dig som besöker mässan. Flera av dem är skapade i nära samverkan med vårt branschråd, bestående av sex västsvenska kommuner, i syfte att erbjuda relevant fortbildning för dig som arbetar i kommunal verksamhet.

Tisdagen 21 november
Onsdagen 22 november
Torsdagen 23 november

Workshop: Hållbarhetsarbete för offentlig verksamhet

Vad innebär hållbarhet för vår verksamhet och hur skapar vi en hållbar kultur som genomsyrar hela verksamheten? Offentliga verksamheter och andra samhällsaktörers delaktighet har en avgörande roll för hållbar utveckling och genomförandet av Agenda 2030.

Välkommen till detta interaktiva seminarium som stöd i ert fortsatta arbete. Seminariet ger möjlighet till reflektion och diskussion med andra deltagare och du får med dig verktyg för det fortsatta arbetet.

Seminariet belyser:
- Vad är hållbarhet ur ert verksamhetsperspektiv?
- Hur påverkar hållbarhetsfrågorna er strategi/verksamhet?
- Väsentlighetsanalys – inventera och identifiera områden
- AI som verktyg och stöd i hållbarhetsarbetet
- Målkonflikter och sätt att prioritera åtgärder
- Rådighet och vår möjlighet att påverka
- Styrning och mätning
- Hur kan vi identifiera relevanta nyckeltal?
- Ansvar och roller
- Uppföljning och utveckling

till anmälan

Workshop: Säkra rätt kompetens

I den starka konkurrensen om kompetens är det avgörande att kunna attrahera, behålla och utveckla rätt kompetens. Vet du vilken ny kunskap din verksamhet måste utveckla eller anställa för att vara konkurrenskraftig framöver?

I denna interaktiva workshop får du pröva på verktyg som hjälper dig att koppla ihop verksamhetsutveckling och kompetensförsörjning och hur du kan skapa ett systematiskt arbetssätt för att ta kliv framåt.

Workshopen leds av Anna-Lena Johansson, Verksamhetsstrateg- Ansvarig Kompetensförsörjning, Business Region Göteborg.

till anmälan

Anna-Lena Johansson

Workshop: Nyttokalkylering

Nyttokalkylen är ett verktyg för att identifiera både nyttor och kostnader för en förändring, men även för att värdera nyttorna i pengar där det är möjligt. Nyttokalkylen kan användas som stöd vid beslutsfattande, bidra till en lyckad förändring och vara ett stöd i uppföljningsarbetet.
 
Men hur gör man nyttokalkylen – och vad gör man med den när den är klar?
 
I workshopen får vi:
Bekanta oss med nyttokalkyler
I workshop-form testa olika steg i Ineras metod för nyttokalkyler och bekanta oss med de verktyg som finns
Diskutera och utbyta erfarenheter
Belysa frågan: vad gör man med nyttokalkylen när den är klar?

Workshopen leds av Amanda Sundberg, analytiker på Inera, och Li Langemark, projektledare på SKR Kompetenscenter Välfärdsteknik.

till anmälan

Amanda Sundberg

Workshop: Ledarskap för hållbar omställning

Förändringsledning och hållbara förhållningssätt för dig som ledare.

"Ledarskap krävs för att nå de globala målen – Agenda 2030”
FN:s Generalsekreterare Guterres

Vad krävs av ledarskapet för att hantera utmaningar och möjliggöra en hållbar utveckling av verksamheten på såväl kort som lång sikt? Utveckla din kompetens och dina beteenden för att:
- Bli mer hållbar som person och ledare
- Få kunskap om och verktyg för att utöva ett hållbart ledarskap
- Leda hållbar verksamhetsutveckling i din organisation

Seminariet ger möjlighet till reflektion och diskussion med andra deltagare och du får med dig verktyg för det fortsatta arbetet.

till anmälan

Workshop: Vad innebär informationsplikten?

I slutet av augusti meddelade Tidöpartierna ett tilläggsdirektiv till utredningen om stärkt återvändandeverksamhet. Med tilläggsdirektivet fortskrider nu ett av Tidöavtalets mest uppmärksammade förslag, den s.k. informationsplikten, mer allmänt känt som angiverilagstiftning. Det innebär att offentligt anställd personal kommer att få i uppdrag att ange personer i papperslöshet till Migrationsverket och/eller Polismyndigheten. Utredningen ska dessutom se över vilka konsekvenser det skulle kunna få om informationsskyldigheten inte efterföljs. Massiv kritik har riktats mot angiveriförslaget från berörda verksamheter, fackförbund, civilsamhällesorganisationer samt kommuner och regioner. Vad skulle en informationsplikt innebära för offentligt anställda?

Välkommen till en workshop som kommer att undersöka informationsplikten ur ett arbetsrättsligt, forskningsbaserat och människorättsligt perspektiv. Tillsammans försöker vi att förstå vilka förändringar en informationsplikt skulle innebära för den enskilt anställda, för arbetsplatsen och för den offentliga sektorn i stort.

Workshopen leds av Jenny Nguyen från Civil Rights Defenders och Jacob Lind, forskare vid Malmö Universitet inom Internationell Migration och Etniska Relationer (IMER).


till anmälan

Workshop: PwC:s Toppledarprogram – hur vill du leda din organisation in i framtiden?

Vi navigerar i en osäker värld fylld av fantastiska möjligheter. Samtidigt har alla ett uppdrag att utföra, med politiska direktiv att leverera på, i en komplex miljö. Vi behöver behålla och attrahera medarbetare, utveckla plats och ge service till medborgarna. Vem är du som ledare i det sammanhanget och vem vill du vara?

PwC:s olika Toppledarprogram har deltagare från alla Sveriges kommuner och från olika funktioner. Under åren har över 500 kommunchefer, förvaltningschefer och stabschefer deltagit i våra program. Genom vårt ledarskapsprogram vill vi bidra till egen reflektion och erbjuda ett fantastiskt nätverk, inom såväl offentlig sektor som privat och ideell sektor, både inom och utanför Sverige. Det blir precis det du väljer att göra det till!

Välkommen till en interaktiv övning där vi diskuterar utveckling och lärande i lokal, regional, nationell och internationell kontext med dig som huvudperson!

Jessica Carragher Wallner, rådgivare ledarskap och strategi, PwC
Magnus Hultgren, rådgivare ledarskap och strategi, PwC Sverige

till anmälan

Jessica Carrager Wallner
Magnus Hultgren

Workshop: Hållbarhetsarbete för offentlig verksamhet

Vad innebär hållbarhet för vår verksamhet och hur skapar vi en hållbar kultur som genomsyrar hela verksamheten? Offentliga verksamheter och andra samhällsaktörers delaktighet har en avgörande roll för hållbar utveckling och genomförandet av Agenda 2030.

Välkommen till detta interaktiva seminarium som stöd i ert fortsatta arbete. Seminariet ger möjlighet till reflektion och diskussion med andra deltagare och du får med dig verktyg för det fortsatta arbetet.

Seminariet belyser:
- Vad är hållbarhet ur ert verksamhetsperspektiv?
- Hur påverkar hållbarhetsfrågorna er strategi/verksamhet?
- Väsentlighetsanalys – inventera och identifiera områden
- AI som verktyg och stöd i hållbarhetsarbetet
- Målkonflikter och sätt att prioritera åtgärder
- Rådighet och vår möjlighet att påverka
- Styrning och mätning
- Hur kan vi identifiera relevanta nyckeltal?
- Ansvar och roller
- Uppföljning och utveckling

till anmälan

Workshop: Skrota faxen! Hur din verksamhet kan arbeta med säkra digitala kommunikationsvägar

Varje dag skickas mängder av information mellan aktörer i offentlig sektor. Ofta är det känslig information och i brist på säkrare alternativ används ofta fax, telefon eller vanliga brev. Säker digital kommunikation (SDK) är en digital infrastruktur som gör det möjligt för kommuner, regioner och myndigheter att utbyta känslig och sekretessklassad information digitalt på ett tryggt, enkelt och säkert sätt.

Under workshopen ger vi en introduktion till SDK och arbetar i mindre grupper med att diskutera vilka osäkra eller ineffektiva kommunikationsvägar som SDK kan ersätta i deltagarnas verksamheter (vilka faxar eller andra analoga kommunikationskanaler kan skrotas?). Vi fokuserar på de behov som finns i deltagarnas verksamheter och arbetar med att identifiera informationsflöden och mottagare. Vi diskuterar även hur arbetet kan organiseras internt och vad som krävs för att komma igång med SDK-införandet.

Workshopen leds av Emma Pettersson, Projektledare, seniorkonsult Helseplan, Västra Götalandsregionen.

till anmälan

Innovationsarbete i Praktiken: En metodworkshop

Genom att använda designmetodik som främjar samarbete och kombinerar individuella kunskaper och styrkor kan du uppnå ännu bättre resultat i ditt innovationsarbete. Vår kommande workshop är inriktad på lösningar och ger dig möjligheten att praktiskt utforska beprövade metoder. Usify är designbyrån med nästan 20 års erfarenhet av användarcentrerad produkt- och tjänsteutveckling. 
 
Under denna workshop kommer du att få hands-on erfarenhet av verktyg och tekniker som hjälper dig att använda individuella kompetenser i kombination med gruppens kreativitet för att skapa precisa lösningar. Kanske känner du till Double diamond-metoden som används av bland annat Innovationsguiden? I denna workshop arbetar vi i i den andra diamanten tillsammans för att lösa problem.  Det bästa är att du direkt kan applicera dessa metoder i din dagliga arbetsmiljö.
 
Sofia Teglid, Usify, kommer att guida dig genom dessa kraftfulla arbetsmetoder. Detta är en chans att lyfta din vardag och ta ditt innovationsarbete till nya höjder. Välkommen!till anmälan

Sofia Tegelid

Workshop: Ledarskap för hållbar omställning

Förändringsledning och hållbara förhållningssätt för dig som ledare.

"Ledarskap krävs för att nå de globala målen – Agenda 2030”
FN:s Generalsekreterare Guterres

Vad krävs av ledarskapet för att hantera utmaningar och möjliggöra en hållbar utveckling av verksamheten på såväl kort som lång sikt? Utveckla din kompetens och dina beteenden för att:
- Bli mer hållbar som person och ledare
- Få kunskap om och verktyg för att utöva ett hållbart ledarskap
- Leda hållbar verksamhetsutveckling i din organisation

Seminariet ger möjlighet till reflektion och diskussion med andra deltagare och du får med dig verktyg för det fortsatta arbetet.

till anmälan

Workshop: Avfall som resurs

Välkommen till en workshop kring cirkulärt byggande med Göteborgs Stad, stadsfastighetsförvaltningen. Förvaltningen bygger och förvaltar stadens förskolor, skolor, vård- och omsorgsboenden men även lokaler som exempelvis Frölunda Kulturhus och GöteborgsOperan. 2021 antog Göteborgs Stad ett miljö- och klimatprogram med en målbild om en 90% reduktion av CO2-utsläpp från byggnation till 2030. En av huvudstrategierna för att nå målet är att bygga cirkulärt; att bevara och underhålla det befintliga, att återanvända material och produkter och att bygga med produkter som går att nyttja igen i framtiden. Under workshopen kommer deltagarna få jobba med ett antal case som utgår från förskole-, skol- och vård- och omsorgsmiljöer och som står inför olika behov av om-, till- och nybyggnation. Uppgifterna kommer att fokusera på att hitta olika typer av cirkulära lösningar och lyfta fram lösningarnas potential och utmaningar.

Workshopen leds av Angélica Karlsson, Strategiansvarig Cirkulär Byggnation, Enheten för Teknisk kvalité och miljö och Anna Risell, Sakkunnig Bygg Klimat, Stadsfastighetsförvaltningen, Göteborgs Stad.

till anmälan

Angélica Karlsson

Inställt – Workshop: Framtidens Digitala Assistent för Offentlig SektorSverige har möjligheten att skapa något banbrytande - en gemensam digital assistent som stödjer hela den offentliga sektorn i sina textrelaterade uppgifter. Denna vision om en specialanpassad assistent, liknande ChatGPT, har potentialen att förändra hur vår offentliga sektor fungerar. Rapporten som formulerar denna vision är ett resultat av Jonatan Permerts arbete som AI Transformationsstrateg på AI Sweden. I denna roll leder han ett initiativ som syftar till att utveckla en digital assistent baserad på AI-språkteknologi, speciellt tränad och anpassad för de specifika behoven och normerna inom den svenska offentliga sektorn. Denna assistent kommer att bygga på den avancerade svenska språkmodellen GPTSW3.
 
Jonatan Permert leder en workshop där deltagarna kommer att få möjlighet att utforska potentialen och anpassningsmöjligheterna för assistenten i deras verksamheter. Deltagarna uppmanas också att reflektera över de nödvändiga förutsättningarna för en smidig integration av assistenten i deras organisationer.
 
Här kan du läsa mer om projektet: Framtidens Digitala Assistent för Offentlig Sektor - My AI

Workshop: Skapa årets bästa digitala tjänst med hjälp av AI, IoT och öppna data

Tillsammans kraftsamlar vi i Västsverige för en ökad digitalisering som kan bidra till olika former av samhällsnytta och ökad konkurrenskraft. Detta sker inom ramen för programmet Västsvensk kraftsamling digitalisering. Tre sådana kraftsamlingar är regional samverkan inom öppna data, sakernas internet (IoT) och artificiell intelligens (AI). En stor utmaning för dessa kraftsamlingar är att identifiera konkreta behov som kan lösas – helt eller delvis – med digitala tjänster där dessa tre komponenter är en naturlig del. Hjälp oss att identifiera sådana behov på denna workshop. Vi kommer inleda workshopen med att övergripande beskriva vad tekniken och datan kan användas till med hjälp av inspirerande exempel. Efter det kommer deltagarna att delas in i grupper med uppgiften att ta fram ett koncept för en digital tjänst där öppna data, IoT och/eller AI är naturliga komponenter. Därefter får respektive lag pitcha sitt koncept och vi avslutar med en gemensam omröstning och att utse – ”Årets bästa digitala tjänst baserad på öppna data, IoT och AI!”. Workshopen leds av Fredrik Eriksson, regional samordnare inom öppna data och projektledare för den nationella dataverkstaden.

till anmälan

Fredrik Eriksson