160. Att leda och styra kvalitetsutveckling mot resultat

14 nov 2019
14:30 - 15:30
G3

160. Att leda och styra kvalitetsutveckling mot resultat

För att genomföra en verksamhets uppdrag med kvalitet styrs tjänsterna med både värderingar och struktur. Värderingar är våra antaganden och föreställningar om vad som är kvalitet, viktigt och värdefullt eller oacceptabelt. Värderingar handlar om vad vi bör och inte bör göra och ligger till grund för våra ställningstaganden, prioriteringar och handlingar. Värderingarna styr också hur vi utför vårt arbete och hur vi bemöter varandra. Ta del av de senaste rönen från internationell forskning med tydlig koppling till praktisk verksamhet i stat, kommuner och regioner.

Bo Edvardsson, professor Centrum för tjänsteforskning Karlstads universitet.

0