SVERIGES KVALITETSKOMMUN – ATTRAKTIV OCH EFFEKTIV ORGANISATION

11 nov 2020
10:20 - 10:35

SVERIGES KVALITETSKOMMUN – ATTRAKTIV OCH EFFEKTIV ORGANISATION

Ett av kommunens tre övergripande mål är Attraktiv och effektiv organisation. Det har fört med sig att kvalitet och verksamhetsutveckling har ett internt fokus. Ett exempel på hur detta fungerat i praktiken är effektiviseringsarbetet inom vård- och omsorgsområdet, ett annat hur kommunens kontaktcenter varit en utvecklingsmotor i att effektivisera bygglovsprocessen.

Effektiviseringsarbetet inom vård och omsorg
Genom ordning och reda i ekonomin tar vi ansvar för att varje skattekrona används så effektivt som möjligt. Vård- och omsorgsnämnden har tillsammans med tjänstemännen på vård- och omsorgskontoret under ett antal år arbetat utifrån en åtgärdsplan för att nå en budget i balans. En del i åtgärdsplanen har varit att säkerställa en rättssäker biståndsbedömning med brukarens behov i fokus. Genom ett strukturerat arbetssätt har vi inte bara lyckats bibehålla och utveckla kvaliteten för brukaren, utan samtidigt minska kostnaderna. Låt oss inspirera med en berättelse om hur vi tagit oss an de utmaningar inom välfärdsområdet som vi alla står inför.

Anna-Lena Johansson (L) ordförande, vård- och omsorgsnämnden och Anette Ceder avdelningschef, vård- och omsorgskontoret, Sollentuna kommun

 

Från politik till praktik – två exempel på Sollentunas miljöarbete
Sollentuna är en förortskommun med stora bilvägar, järnväg och tät bebyggelse. Det gör arbetet med naturvård extra viktigt för kommunen. Sedan många år jobbar Sollentuna systematiskt och framgångsrikt med miljöarbete. Vi presenterar två exempel på miljöarbete, inom vatten- och naturvård, som involverar flera nämnder och medarbetare från olika förvaltningar. Arbete som kräver struktur, handlingskraft och, inte minst, arbetslust för att lyckas.

Jonas Riedel (C) ordförande klimatnämnden och Inger Mattsson projektledare miljö och klimat, Sollentuna kommun

 

 

0