118. En förvaltningsmodell för dagens samhälle

14 nov 2019
08:30 - 09:50
A5

118. En förvaltningsmodell för dagens samhälle

New Public Governance utgår från att vi lever i ett nätverkssamhälle, präglat av globalisering och komplexa relationer, där fler aktörer från näringsliv och civilsamhället är involverade och påverkar samhällsstyrningen. Här betonas samverkan, processer, vikten av det värdeskapande arbete som görs i offentlig sektor, samt oberoende och ideella aktörers roll. Detta i kontrast till New Public Management och dess fokus på marknad, kontrakt och prestationer.

Stephen Osborne, professor i internationell offentlig förvaltning vid universitetet i Edinburgh.
Moderator: Bo Edvardsson, professor Centrum för tjänsteforskning.
Seminariespråk: Engelska.

0