54. Framtidens välfärd och governance

54. Framtidens välfärd och governance

På vilket sätt kan vi skapa förutsättningar för en styrning och ledning som möjliggör hanterandet av komplexa samhällsutmaningar? Hur ser idéerna ut för en svensk framtida välfärd och styrning som sätter invånares behov i centrum? Hur kan vi skapa en förnyad och lärande struktur i statsförvaltning?

Gabriel Wikström, Nationell samordnare Agenda 2030, Clas Olsson, generaldirektör Ekonomistyrningsverket, Anders Teljebäck, Särskild utredare Försöksverksamhetskommitten Regeringskansliet och Pia Sandvik, vd RISE.
Moderatorer. Pia McAleenan, chef offentlig sektor och myndighetssamverkan SVID och Klara Adolphson, vd Innovation leadership Group,
Seminariearrangör: Governance Innovation Sverige GOVIS.

0