110. Inspirerande skolgårdar och läromiljöer

110. Inspirerande skolgårdar och läromiljöer

Vad kännetecknar en bra skolmiljö? Enligt Boverkets vägledning måste skolgårdar och förskolegårdar erbjuda miljöer som främjar barns och ungas allsidiga utveckling. Här måste finnas plats för lek, sport och vilda aktiviteter, men även för samtal, enskildhet, sinnliga upplevelser och stillhet. Forskning visar också att en bra utformad skolgård gynnar barn och ungas inlärning samt deras sociala och fysiska utveckling. Men kan detta tillgodoses när bebyggelsen blir allt tätare och ytor minskas, framförallt i större städer? Läromiljön i skolor är en viktig del när det gäller elevers välmående och deras potential för inlärning. Att skapa en inlärningsmiljö där lärare och elever kan överträffa sig själva hjälper till att nå bättre resultat. Hur påverkar belysningen i klassrummet barnens inlärningsförmåga?

Kristina Rosqvist, regionchef Hemsö, August Asp, lärare Raoul Wallenbergskolan, Leo Gerdén, ordförande Sveriges Elevråd och Linda Pettersson, landskapsarkitekt Urbio.
Moderator: Camilla Jarl, kommunikationschef Hemsö
Seminariearrangör: Hemsö Fastighets AB.

0