32. Kommunförsök i kommuner och regioner

32. Kommunförsök i kommuner och regioner

För att möta framtida utmaningar behövs nya sätt att ta tillvara den kunskap, engagemang och kreativitet som finns inom kommunsektorn. Försöksverksamhetskommittén har haft i uppdrag att främja försöksverksamhet och i december 2023 lämnar utredningen sitt slutbetänkande. Ta del av de försök som utredningen gått vidare med och utredningens förslag på hur försöksverksamhet kan fortsätta. Familjen Helsingborg presenterar sitt förslag om att få ett uppdrag att ge insatser för individer med ekonomiskt bistånd.

Anders Teljebäck, regeringens särskilde utredare, Maria Norrby, arbets- marknadsdirektör Helsingborgs stad samt Björn Kullander och Oscar Svensson, SKR.