107. Samverkan vid utskrivning från sjukhus, ett steg på väg mot en ny och nära vård

107. Samverkan vid utskrivning från sjukhus, ett steg på väg mot en ny och nära vård

Vård och omsorg om sköra äldre står inför stora utmaningar de kommande åren. Tillgången till personal kommer inte att öka i samma takt som människor blir äldre och lever längre. Vi måste hitta nya arbetssätt. Sverige fick 2018 en ny lagstiftning kring samverkan vid utskrivning från sjukhus. Stora förändringar har skett. Väntetiderna för utskrivningsklara patienter har minskat kraftigt. Men vad händer i den öppna vården? Får de äldre en fast vårdkontakt och en samordnad individuell när det behövs? Detta seminarie kommer att handla om erfarenheter från de första åren med den nya lagen. Framgångsfaktorer och hinder kommer att diskuteras.

Mia Frisk (KD), ordförande Beredningen för primärvård och äldreomsorg SKL och Jacob Sandgren (S), ordförande Nämnden för samverkan kring socialtjänst och vård Region Sörmland samt Emma Spak och Maj Rom, SKL.
Moderator: Greger Bengtsson, Sveriges Kommuner och Landsting

0