96. Tillitsbaserad styrning – från styrmodell till vardag

96. Tillitsbaserad styrning – från styrmodell till vardag

Många ställer idag om sitt sätt att styra och följa upp verksamheten för att arbeta mer tillitsbaserat och tillitsbyggande. Ambitionen är att öka lyhördheten gentemot professioner och invånare genom minskad detaljstyrning, ökad samverkan och tydligare prioriteringar. Ta del av hur Karlstad kommun och Tyresö kommun har förändrat sina arbetssätt och styrmodeller i denna riktning, med fokus på både framsteg och utmaningar. Louise Bringselius inleder med en introduktion utifrån internationell forskning och Tillitsdelegationens arbete.

Inledare och moderator: Louise Bringselius, förvaltningsforskare och f.d. forskningsledare i Tillitsdelegationen.
Carina Strandberg, biträdande kommundirektör Karlstads kommun och Cynthia Runefjärd, kommundirektör Tyresö kommun.