48. Vikten av självstyre

48. Vikten av självstyre

Den kommunala självstyrelsen förväntas stärka demokratin genom att frågor avgörs nära de medborgare som berörs och av politiska församlingar som de själva valt. Den statliga styrningen av kommuner och regioner har dock i omfång, komplexitet och detaljeringsgrad ökat under de senaste decennierna. Parallellt med den tilltagande styrningen förespråkar allt fler en ökad centralisering och ibland även krav på ett statligt huvudmannaskap för sjukvård, äldreomsorg och skola. Ett samtal om motiven för vår decentraliserade samhällsorganisation samt hur förhållandet mellan stat och kommun fungerar idag och bör utvecklas framöver.

Anders Lidström, professor Umeå universitet. Anders Henriksson, andre vice ordförande SKR och Lena Langlet, sektionschef Demokratisektionen SKR.

0