10. Korruptionsbekämpning och en god förvaltning för en hållbar välfärd

10. Korruptionsbekämpning och en god förvaltning för en hållbar välfärd

Samhället står inför flera utmaningar som innebär snabba och omfattande omställningar av den offentliga sektorn. Stora och tunga investeringar behöver göras samtidigt som kompetensförsörjningsutmaningen medför att behovet av nya arbetssätt och kreativa lösningar ökar. Det starka förändringstrycket medför i sig risker för kommuner och regioner som robusta och pålitliga organisationer. Vilka risker bör vi vara uppmärksamma på och hur förebygger vi bäst för att bevara kommuners och regioners integritet och omutbarhet?

Johan Mörck, utredare Statskontoret, Samuel Lundqvist, ekonomichef Skellefteå kommun, Anna Nitzelius, sakkunnig Akavia, Martin Bresman, chefsåklagare, Riksenheten mot korruption samt Ann Sofi Agnevik och Cecilia Berglin, SKR.

21. Medborgardialog – från projekt till systematiskt arbetssätt

Kommuner och regioner behöver utveckla dialogen med medborgarna, dels för att på ett bättre sätt ta vara på medborgarnas erfarenheter och sakkunskaper och dels för att fördjupa kunskapen om vårt demokratiska system och det samhällsuppdrag som kommuner och regioner har. I detta seminarium beskriver vi grunderna i hur medborgardialogen kan utvecklas från att vara pilotprojekt till ett arbetssätt som används och utvecklas systematiskt. Vi får också ta del av en eller flera kommuners erfarenheter av ett sådant förändringsarbete.

Malin Andersson och Susanne Carlsson utvecklingsledare fritids- och folkhälsoförvaltningen Borås stad samt Anders Nordh och Nils Munthe, SKR

32. Kommunförsök i kommuner och regioner

För att möta framtida utmaningar behövs nya sätt att ta tillvara på den kunskap, engagemang och kreativitet som finns inom kommunsektorn. Försöksverksamhetskommittén har haft i uppdrag att främja försöksverksamhet och i december 2023 lämnar utredningen sitt slutbetänkande. Ta del av de försök som utredningen gått vidare med till exempel ett försök där riktade statsbidrag slås samman för friare användning.. Familjen Helsingborg presenterar sitt förslag om att få ett uppdrag att ge insatser för individer med ekonomiskt bistånd. Seminariet tar också upp hur försöksverksamhet kan permanentas.

Anders Teljebäck, regeringens särskilde utredare, Maria Norrby, arbetsmarknadsdirektör Helsingborgs stad, Annika Wallenskog, Björn Kullander och Fredrik Krait, SKR.

43. Konstnärlig frihet möter kommunal och regional kulturpolitik

Kulturlivet är avgörande för en vital samhällsdebatt och är därmed ett fundament för ett långsiktigt hållbart, demokratiskt samhälle. En förutsättning för att säkerställa att den konstnärliga integriteten respekteras är tydliggjorda uppdrag och ett gott samarbete mellan politiker och tjänstepersoner. Dessa frågor är ofta uppe till debatt både hos kommuner och regioner liksom i media. Ett samtal med förtroendevalda och sakkunniga om konstnärlig frihet och armlängds avstånd i kommunal och regional kulturpolitik.

Leif Sandberg (C), 1:e vice ordförande SKR:s styrelse, Marcus Walldén (M), ordförande i kulturnämnden Region Kronoberg, Janne Grönholm (MP), kommunalråd för kultur och fritid Malmö stad och Louise Andersson, kulturpolitisk expert SKR.
Moderator: Gunilla Kindstrand, kulturjournalist.

54. Kommuners och regioners roll för det civila försvaret

Trots att det saknas både tydlighet och medel så arbetar många kommuner och regioner med både omfattande och konkreta åtgärder inom civilt försvar. Det råder ingen brist på vägledningar, men det som efterfrågas är erfarenhetsutbyte och att få ta del av varandras exempel. ”Hur har ni strukturerat arbetet med framtagande av Risk- och sårbarhetsanalys i er kommun?” eller ”Hur har ni gjort för att identifiera samhällsviktiga verksamheter?”.

SKR har tillsammans med ett antal kommuner samlat en uppsättning exempel inom såväl förberedelser som praktiska åtgärder såsom inköp/upphandling i ett webbaserat verktyg. På seminariet deltar två av kommunerna som deltagit i arbetet och berättar med om hur de arbetat för att växla upp arbetet med civilt försvar.

Rickard Vidlund, kommundirektör Öckerö kommun, Göran Melin, biträdande räddningschef Räddningstjänsten Jönköpings kommun och Michaela Stenman, SKR.

65. Vem styr egentligen? Så kan kommunala bolag bli bättre

Kommunala bolag verkar i en komplex kontext där förvaltning möter näringsliv, kommunallagen möter aktiebolagslagen och samhällsnytta möter vinstkrav. Därutöver är kommunfullmäktige och styrelsen två organ med skilda uppdrag att styra ett kommunalt bolag. Med rätt förutsättningar på plats är kommunala bolag både effektiva och långsiktiga. Men med otydliga roller och okunskap kan det leda till utanförskap och bristande insyn. Hur kan du som förtroendevald arbeta så att styrningen av kommunala bolag bli bättre?

Per Nordenstam, vd Sobona, Palle Lundberg, vd SKR, Charlie Winde, jurist PwC, Per-Anders Gustafsson, vd Göteborg Energi, Timur Uman, professor i företagsekonomi vid Jönköping University och Peter Söderström, kommunalråd Arvika kommun.
Moderator: Madeleine Gimåker, Sobona.
Seminariearrangör: Sobona.

76. Styra i ett nytt politiskt landskap

Vid valet 2022 fortsatte trenden med ett ökat antal blocköverskridande styren och minoritetsstyren. Den traditionella styrmodellen i kommuner är samlingsstyre och det är också utifrån det som kommunallagen är utformad. Men efter hand som det politiska landskapet har utvecklats har en form av parlamentarism införts i den kommunala demokratin. Kommunala folkomröstningar genom folkinitiativ har blivit allt vanligare. SKR har under 2023 tagit initiativ till en rapport om folkinitiativ och folkomröstningar. Vad säger rapporten?

Ann-Cathrine Jungar, docent Södertörns högskola, David Karlsson, professor Förvaltningshögskolan vid Göteborgs universitet, Olof Lundberg (S) kommunstyrelsens ordförande Stenungsunds kommun, Helena Linde, förbundsjurist, Martin Lidhamn, och Björn Kullander, SKR.

86. Att styra och leda bättre tillsammans

Ett bra samspel mellan politiken och förvaltningen ökar möjligheterna att kunna hantera välfärdens utmaningar i kommuner och regioner. Att styra och leda tillsammans ökar också genomslag och resultat av politiska beslut för medborgarnas bästa. Lyssna på erfarenheter av forskningen och delta aktivt i en utmanade beslutssituation utifrån den senaste forskningen. Den utgår från ett av casen i forskningen som handlar om strukturer, helheten, prioriteringar och relationer. Metoden vi använder är ett verktyg för att arbeta med komplexa frågor.

Ulf Ramberg, KEFU Lunds universitet, Lena Lindgren och Leif Eldås, SKR.

97. 50 år sedan kommunsammanslagningarna – vad har hänt med kommuners styrning och vart är vi på väg?

Kommunerna och landstingen kom under 70-talet att möta en förändrad samhällsekonomisk situation. Tillväxten fick sig en knäck och kriserna avlöste varandra. Det var inte längre en självklarhet om en fortsatt utbyggd offentlig verksamhet. Istället lyftes frågan om verksamhetens effektivitet och behovet av prioriteringar. Hur har politikens styrinstrument förändrats sedan 70-talet? Och vilken utveckling ser vi kring budgetprocessen idag?

Rolf Solli, professor emeritus Förvaltningshögskolan vid Göteborgs universitet, Björn Brorström senior rådgivare Göteborgs universitet samt Lena Langlet och Christine Feuk, SKR.

106. Bättre skolresultat med Styrsam

Styrsam är ett helt nytt material för förbättra skolresultat genom bättre dialog och samverkan mellan politik och förvaltning på skolområdet. Styrsam kan användas brett och flexibelt och riktar sig till samtliga nämnder och politiker inom skolan. Materialet ger en bra introduktion till skolans ledningsprocesser och olika styrningsdilemman och passar såväl den nyvalde som den erfarne politikern. Här presenteras STYRSAM-modellen av SKR och en kommun som arbetat med den.

Solveig Nilsson (S), ordförande förskolenämnen, Sara Drew, t.f. verksamhetschef Västerås stad och Daniel Berr, SKR.