5. Innovationsdagen – erfarenheter av kommunalt innovationsarbete
/

5. Innovationsdagen – erfarenheter av kommunalt innovationsarbete

Sex kommuner har under 10 års tid, med stöd från Vinnova, arbetat för att stärka städerna och de kommunala organisationerna som innovationsarenor. Satsningen innovationsplattformar för hållbara städer har studerats av följeforskare vars samlade resultat presenteras i en seminarieserie under Kvalitetsmässan. Vilka är lärdomarna? Vad har satsningen inneburit för de deltagande kommunerna och vilka är de viktigaste medskicken till andra organisationer?

Palle Lundberg, vd SKR, Magnus Johansson, seniorforskare RISE, Darja Isaksson, GD Vinnova, Tina Eide, direktör för område Utveckling av stadens verksamheter Göteborg, Karin Ahnqvist, HR-direktör Umeå kommun och Karin Ekdahl Wästberg, innovationsdirektör, Stockholms stad.
Moderator: Klas Danerlöv, innovationssamordnare SKR.

/

6. Sveriges DigitaliseringsKommun. De nominerade är …

Pressad ekonomi, höga energipriser och utmaningen med kompetensbristen står för dörren. Antalet personer i yrkesverksam ålder ökar långsamt, samtidigt som gruppen äldre, och därmed mer vårdkrävande ökar snabbt. Hur kan vi med digitaliseringens hjälp skapa förutsättningar för ett hållbart samhälle med kostnadseffektiva välfärdstjänster som förenklar vardagen, ökar delaktigheten och främjar innovationer? Möt kommunerna som med hjälp av digitaliseringen gjort olika satsningar för att tackla dessa utmaningar.

Victor Kilén,stadsdirektör Nacka, Cecilia Lejon, kommundirektör Värmdö och Anna Hed, KSO Mora samt nämdordförande Gemensamma servicenämnden IT Mora.
Moderator: Patrik Sundström, tf. vd Inera AB.

/

16. Innovationsdagen – lärdomar från 10 års innovationsarbete

Vad stöder respektive försvårar kommunala innovationsprocesser? Hur kan kommuner öka sin kapacitet att arbeta systematiskt med innovation, både i den egna verksamheten och tillsammans med andra? Dessa övergripande frågor har studerats av följeforskare som följt arbetet med innovationsplattformar i ett antal städer. I samtal med forskare presenteras insikter och lärdomar som även kan ha bäring på nya utmaningar som kommuner står inför.

Magnus Johansson, seniorforskare RISE, Christian Jensen, forskare Göteborgs univ., Emily Wise, forskare Lunds univ., Heiti Ernits, forskare RISE, Erica Eneqvist, projekt- ledare Stockholms stad och Chelsey Jo Huisman, forskare Uppsala univ.
Moderator: Pernilla Glaser, konsult.

/

17. Dags att gasa – så ökar vi takten i offentlig sektors digitala omställning

Att öka takten i den offentliga sektorns digitala omställning är avgörande för att effektivisera och förbättra tjänsterna till medborgarna. Genom att omfamna moderna teknologier kan vi minska byråkrati, förbättra tillgängligheten och minska kostnader. Automatisering av rutinuppgifter och införandet av digitala plattformar för kommunikation och tjänster kan frigöra tid och resurser. Ett starkt fokus på datasäkerhet och integritet är nödvändigt för att vinna medborgarnas förtroende. Samtidigt bör man vara medveten om digital klyfta och se till att ingen lämnas utanför. Genom samarbete mellan myndigheter, privata sektorn och medborgare kan vi gasa på och skapa en smidig övergång till en mer digitaliserad och effektiv offentlig sektor.

Ingela Lidén, förvaltningschef digitalisering IT och MT på Region Skåne och Rickhard Broman, försäljningsdirektör Telia
Seminariearrangör: Telia

/

27. Innovationsdagen – workshop om innovationsarbete

Innovationsplattformar för hållbara städer är en 10-årig satsning som finansierats av Vinnova. Kommuner har tillsammans med akademin, forskningsinstitut och samhällsaktörer drivit gemensamma innovationsprojekt och format strukturer och arbetssätt för att nå önskade resultat. I ett workshop-format delar kommunerna med sig av sina erfarenheter och bjuder in till dialog med deltagare.

Carola Samuelsson, projektledare Borås Stad, Peter Kirsch, senior projektledare Future by Lund, Lars Ekberg, planeringsledare Göteborgs Stad, Petra Wårstam Larnhed, kvalitetschef Stockholm stad, Ellen Grahn, utvecklingsstrateg Umeå kommun, Nina Sarri, innovationsledare Tekniska verken Kiruna kommun, Rebecka Janols, innovationsledare Umeå kommun och Niklas Sirén, avdelningschef Kiruna Sustainability Center.
Moderator: Pernilla Glaser, konsult.

/

28. Ny teknik ökar medborgarnas förväntningar

Medborgarnas krav och förväntningar på offentliga tjänster ökar hela tiden delvis beroende på jämförelser med tjänster som erbjuds inom den privata sektorn. Det är till stor del kopplat till att smarta teknologier, såsom AI, chatbots, tjänsterobotar och blockchain ger möjlighet till alltmer interaktiva, omedelbara och problemfria användarupplevelser. För att kunna erbjuda en värdefull service till samhället måste den offentliga förvaltningen ta till sig den nya tekniken för att tillgodose medborgarnas nya behov och förväntningar.

Cristina Mele, professor i Service Innovation, Universitetet i Neapel.
Moderator: Bo Edvardsson, professor CTF, Karlstads universitet.
Seminariespråk: Engelska.

/

38. Innovationsdagen – så organiserar ni ert innovationsarbete

Innovationsplattformarna avslutar denna dag med en panel av praktiker och forskare. Innovationsarbete i politiskt styrda organisationer är fullt av fallgropar men innebär också stora möjligheter när det fungerar. Hur organiseras och dirigeras det gemensamma innovationsarbetet i den här typen av komplexa innovationsekosystem? Sex städer har prövat organisera sitt kollektiva innovationsarbete på olika sätt. Vilka generella lärdomar har kommunerna gjort och vilka fallgropar bör man undvika när gränsöverskridande innovationsarbete skall organiseras?

Carola Samuelsson, projektledare Borås Stad, Peter Kirsch, senior projektledare Future by Lund, Lars Ekberg, planeringsledare Göteborgs Stad, Petra Wårstam Larnhed, kvalitetschef Stockholm stad, Ellen Grahn, utvecklingsstrateg Umeå kommun, Rebecka Janols, innovationsledare Umeå kommun, Niklas Sirén, avdelningschef Kiruna Sustainability Center, Magnus Johansson, seniorforskare RISE, Christian Jensen, forskare Göteborgs universitet, Emily Wise, forskare Lunds universitet, Heiti Ernits, forskare RISE, Erica Eneqvist, forskare och projektledare Stockholms Stad och Chelsey Jo Huisman, forskare Uppsala universitet. ​

Moderator: Pernilla Glaser, konsult.

/

39. Sveriges agenda för digitalisering

Digitaliseringen pekas ut som det kanske viktigaste området för att säkerställa framtidens välfärd. Tidigare har Sverige legat i topp när det gäller digitalisering men har börjat se andra länder springa förbi. Nu satsar regeringen miljardbelopp för att inte minst se till att man hänger med i utvecklingen av AI. Ligger satsningarna i linje med vad som efterfrågas av offentlig sektor, och i vilken utsträckning samverkar man med företagen som ska leverera lösningarna till kommuner, regioner och stat? Har man samma bild av vilka utmaningar vi står inför och hur man löser dessa?

Erik Slottner, civilminister, Palle Lundberg, vd SKR och Åsa Zetterberg, förbundsdirektör TechSverige.
Moderator: Joakim Jardenberg, förändringsledare.

/

49. Möt Sveriges DigitaliseringsKommun 2023

Efter flera år med pandemins utmaningar står vi inför en ny tid med nya prövningar så som den pressade ekonomin, de höga energipriserna och utmaningen med kompetensförsörjningen. Många kommuner har genomfört en digital omställning i en takt vi tidigare inte varit i närheten av och på kort tid infört nya smarta arbetssätt och ökad användning av data för ledning och styrning inom socialtjänst, skola och hälso- och sjukvård. Möt den kommun som är bäst på att använda digitaliseringens möjligheter.

Representanter från Sveriges DigitaliseringsKommun 2023.
Moderator: Patrik Sundström, tf. vd Inera AB.

/

50. Inställt – Esbo – en föregångare för att uppnå FN:s hållbarhetsmål


Esbo stad har som avsikt att bli en föregångare när det gäller att uppnå FN:s mål för hållbar utveckling till 2025. Nätverket Cities for Sustainability Governance, CSG, menar att städer, för att ta itu med flerdimensionella utmaningar som rör människor, vår planet, fred, välstånd och partnerskap, behöver ett ramverk för styrning som baseras på omvandling och är flexibelt och dialogbaserat. CSG strä­var efter att skapa ett nätverk som bygger på verkliga erfarenheter inom olika stadsorganisationer och deras samhällen; att främja ”peer learning” och samskapande av ett ramverk för stadsstyrning.

Ville Taajamaa, projektchef hållbar utveckling Esbo stad.