7. Det räcker nu! Vi behöver börja ta bort!
/

7. Det räcker nu! Vi behöver börja ta bort!

Många organisationer kommer allt längre ifrån det som skapar värde. De interna processerna blir allt fler, vår mötestid ökar och allt fler kommunikationskanaler gör det bara mer otydligt. I många organisationer är tid den största bristvaran. Det är inte tiden som är utmaningen, det är vad vi fyller tiden med. De stressrelaterade sjukdomarna fortsätter att öka, motivation och engagemang hos medarbetare sjunker samt att fler än någonsin funderar på att byta jobb. För att bli en attraktiv arbetsgivare och en livskraftig organisation behöver vi ändra våra arbetssätt!

Micke Darmell, föreläsare och författare, Gr8 meetings.

/

8. Inställt – Teknologi och hälsosamt åldrande


Hälsosamt åldrande blir en allt viktigare fråga när fler blir allt äldre. Hur gör man för att upprätthålla en god hälsa, funktionalitet och livskvalitet under hela livet – inte minst med koppling till den tekniska utvecklingen i samhället? Det gäller så klart den fysiska hälsan men också de sociala aspekterna för att dra nytta av olika innovationer och hjälpmedel. Det finns både hälsosam och ohälsosam konsumtion av teknik. I seminariet behandlas komplexa frågor som uppstår i samband med hälsosamt åldrande och teknikutveckling.

Laurel Anderson, professor emeritus Arizona State University.
Moderator: Bo Edvardsson, professor CTF, Karlstads universitet.
Seminariespråk: Engelska.

/

9. Frikommunförsök – bästa vägen för att lösa välfärdsuppdraget?

Kommunsektorns verksamheter utgår från nationella uppdrag och är därmed föremål för omfattande statlig reglering. Genom frikommunförsök skapas utrymme för experiment och lärande för att främja lokalt ansvar och initiativkraft. Genom att låta kommuner avvika från vissa regler och prova nya tillvägagångssätt kan man skapa metoder för att testa nya idéer och innovativa lösningar på lokal nivå. Ger frikommunförsök några reella effekter för att skapa ändamålsenliga och effektiva verksamheter?

Ulf Hjelmar, professor MSO VIVE, Anders Teljebäck, särskild utredare Försöksverksamhetskommittén, Regeringskansliet, Une Tangen, seniorrådgivare, KS Norge och Siv Sandberg, universitetslärare i offentlig förvaltning Åbo Akademi.
Moderator: Sanna Rayman, chefredaktör Altinget.

/

18. Vägval framtid

Att förstå och förhålla sig till hur olika trender och förändringskrafter påverkar oss lokalt, regionalt och nationellt i Sverige är av stor betydelse. Vilka är de viktiga trenderna att förhålla sig till mot 2035? Hur kommer de att påverka våra organisationer och hur rustar vi oss för att möta dem? Tillsammans med professor Josefina Syssner presenterar SKR de viktigaste trenderna för kommuner och regioner att ha koll på. Vi samtalar med två kommunrepresentanter om troliga konsekvenser av trenderna och hur man arbetar systematiskt med trend- och omvärldsarbete.

Josefina Syssner, professor på Centrum för kommunstrategiska studier, CKS, Elisabeth Fock, kommunchef Markaryds kommun, och Joel Ahlgren, utvecklingsledare Botkyrka kommun.
Moderator: Lisa Lindell, SKR.

/

19. Framtidens ekonomi och verksamhetsstyrning

Hur ser framtidens ekonomi – och verksamhetsstyrning ut i kommuner och regioner? Vad behöver utvecklas inom budgetprocessen, resursfördelning samt analys och uppföljning? Hur påverkar nya arbetssätt politikern, chefen och ekonomens roll framöver? Lyssna på Hans Petersson med lång teoretisk och praktisk erfarenhet inom området.

Hans Petersson, finansiell analytiker KEF och Förvaltningshögskolan.
Seminariearrangör: KEF.

/

20. En hållbar nordisk välfärdsmodell

Den nordiska välfärdsmodellen, som bland annat innebär relativt hög beskattning och omfattande offentliga tjänster, har skapat social stabilitet, ekonomiskt välstånd och även lyckliga medborgare. Kan vi räkna med att det blir så även i framtiden och vilka utmaningar står vi inför? Det finns stora likheter mellan de nordiska länderna men det finns också en del som skiljer. Vad kan vi lära av varandra för att skapa en hållbar ekonomisk välfärdsmodell framöver?

Annika Wallenskog, chefsekonom SKR, Torbjörn Eika, chefsekonom KS Norge och Ulf Stenman, direktör svenska enheten på Finlands kommunförbund.
Moderator: Karin Klingenstierna, programledare

/

29. Nya perspektiv på styrning när våra organisationer utmanas!

Offentlig sektors verksamhet är omfattande och komplex. Kraven ökar och det är en ständig kamp att få kompetensen att räcka och ekonomin att gå ihop. Vi behöver nya perspektiv för att kunna erbjuda en god välfärd även i framtiden. Vad krävs då av vår styrning för att möta dagens och morgondagens utmaningar? Styrningen bör utgå från systemsyn och utvecklas med fokus på effekten på dem vi finns till för.

Kristiina Kulluvaara, kommunchef, Timrå kommun, Ulrika K Jansson, kommundirektör, Karlstad kommun, Lennart Wittberg, rådgivare och författare och Linda Persson Melin, SKR.
Moderator: Linda Nordberg, SKR.

/

30. Sveriges Modernaste Myndighet. De nominerade är …

Sverige har 343 statliga myndigheter som arbetar för att människor och företag ska få en bra och effektiv service. Den moderna myndigheten är innovativ och samverkande och levererar service så enkelt som möjligt. Uppdraget innebär ständig utveckling och ständiga förbättringar. Möt myndigheterna som blivit nominerade som Sveriges modernaste.

Marcus Isgren, ordförande Allmänna reklamationsnämnden, Karin Lönnheden, tf generaldirektör Integritetsskyddsmyndigheten, Aurora Lindberg, gd Specialpedagogiska skolmyndigheten, Lars Amréus överintendent Statens maritima och transporthistoriska museer och Gunilla Paulsson, myndighetschef Fastighetsmäklarinspektionen.
Moderator: Annelie Roswall Ljunggren, generaldirektör Statskontoret.

/

31. Upptäck kraften med hållbar och innovativ upphandling

Hållbar och innovativ upphandling handlar om att göra medvetna val som tar hänsyn till miljömässiga, sociala och ekonomiska faktorer. Genom att vara öppen för nya idéer och lösningar kan vi driva fram nya teknologier, affärsmodeller och processer som gör att vi går mot en mer hållbar och livskraftig framtid för oss själva och kommande generationer. På vilket sätt kan offentliga verksamheter få stöd i det arbetet? Ta del av hur man arbetar i Finland följt av ett panelsamtal om hur Sverige bör agera i frågan.

Erik Slottner, civilminister, Palle Lundberg, vd SKR, Inger Ek, gd Upphandlingsmyndigheten och Isa-Maria Bergman, direktör KEINO – kompetenscentrumet för hållbar och innovativ offentlig upphandling.
Moderator: Charlotte Arnell, rådgivare offentlig rätt och digitalisering PwC.

/

40. Sveriges KvalitetsKommun – de nominerade är …

Svenska kommuner strävar efter att tillhandahålla högsta möjliga kvalitet i tjänsterna till lägsta möjliga kostnad. Men vägen dit är inte enkel. Möt kommunerna med kvalitet rakt igenom som samtidigt lyfter medarbetarnas insatser för att skapa en bättre välfärd för medborgarna. De är bra på demokrati, service, arbetsmiljö och företagsklimat. Lyssna på ett samtal om aktuella utmaningar och hängiven utveckling.

Hans Karlsson, kommundirektör Arvika kommun, Peter Schölander, KSO Höganäs kommun, Susanne Afzelius, kommundirektör Karlskoga kommun och Wiktor Öberg, KSO Ulricehamns kommun.
Moderator: Ola Odebäck, chef ekonomi och styrning SKR.