1. Hållbara städer – jämställdheten

1. Hållbara städer – jämställdheten

I framtidens hållbara städer är jämställdhet inte bara en idealistisk vision utan en strategisk grundpelare som främjar välfärden. När kvinnor i alla åldrar involveras i beslutsfattande processer kring urban utveckling, speglas en bredare palett av behov och perspektiv. Detta leder till en mer mångsidig och väl avvägd infrastruktur och service. Jämställdhet i framtidens städer innebär också att bryta stereotyper och normer. Genom att erbjuda utbildning och stöd för kvinnor inom teknik, innovation och ledarskap kan städer utnyttja hela sitt mänskliga kapital och främja kreativitet och tillväxt. Denna inkluderande strategi gynnar inte bara kvinnor utan hela samhället. I en värld där hållbarhet är avgörande, är jämställdhet ett oumbärligt verktyg, men det kräver politisk kraftsamling.

Thomas Melin, ordförande Shared City Foundation, Mariann Eriksson, generalsekreterare Plan Sverige och Annika Strandhäll, fd. socialminister.
Moderator: Patrik Desthon, Olof Palmes Internationella Center

2. Hög arbetslöshet och samtidigt brist på kompetens – en svårlöslig ekvation

Men var ska man hitta personal? Kanske bland de ca 8% som är arbetslösa? Eller inte, eftersom många av dem saknar den kompetens som behövs. Vilka arbetsmarknadspolitiska åtgärder behöver sättas in framöver för att säkra kompetens i våra offentliga verksamheter? Om man jämför med Danmark så har de lägre arbetslöshet och satsar mer pengar på arbetsmarknadsutbildningar. Kan vi lära något av dem eller är förutsättningarna helt annorlunda i Sverige?

Oliver Rosengren (M) och Serkan Köse (S), Arbetsmarknadsutskottet samt Jeppe Sørensen, arbetsmarknadspolitisk konsult FHO och Adnan Habibija, arbetsmarknadspol. utredare LO.
Moderator: Karin Klingenstierna, programledare

12. Unga chefer i offentlig sektor: Från ambition till inflytande

Behovet av att rekrytera och behålla nya chefer är stort inom många verksamheter i offentlig sektor. Men hur ser förutsättningarna ut för unga chefer? Ledarnas undersökningar visar att bristen på introduktion för unga chefer är alarmerande. Unga chefer inom offentlig sektor upplever i högre grad än äldre kollegor sin roll som otydlig. Att som ung chef leda erfarna specialister kan vara utmanande men innebär också en möjlighet att lära sig av deras kunskap och erfarenhet. Vilka förutsättningar har unga chefer att påverka samhället och bidra till förändring inom offentlig sektor?

Andreas Miller, förbundsordförande Ledarna, Maria Eliasson, enhetschef hemtjänst Vårgårda kommun, Susanne Lavemark, förhandlare SKR och Niklas Sjöström, chefsstrateg Västra Götalandsregionen.
Moderator: Fredrik Gustafsson, Marknads PR Ledarna.
Seminariearrangör: Ledarna.

13. Motverka kriminalitet och korruption genom upphandling

Osund konkurrens i upphandling har länge beskrivits som en stor utmaning och i många branscher breder arbetslivskriminaliteten ut sig. Det påverkar förtroendet för hur våra gemensamma skattepengar används och det minskar de seriösa företagens vilja att lämna anbud i upphandlingar. Resultatet blir sämre konkurrens och minskat förtroende för det offentliga. Nya regler ställer krav på att följa både ägarled och underleverantörer. Hur säkrar man upp att man vet vad man köper och vem som står bakom leverantören?

Inger Ek, generaldirektör Upphandlingsmyndigheten, Håkan Olsson, stf generaldirektör Arbetsmiljöverket, Henrik Karlsson, förvaltningsdirektör Göteborgs stad, Petra Sedelius, ansvarig näringspolitik Region Väst Byggföretagen och Anna Lundström, brottsförebyggande specialist Ekobrottsmyndigheten.
Moderator: Ann Eva Askensten, avdelningschef Upphandlingsmyndigheten.

23. Desinformation – ett hot mot demokratin

Det främsta hotet mot Sverige är inte militärt utan snarare spridning av desinformation. Kampanjer liknande den som bedrivits mot socialtjänsten har pågått med varierande styrka under många år. En skillnad från tidigare är dock att tongångarna nu har blivit hårdare och att fler våldsbejakande budskap sprids. När konspirationsteorier, kunskapsmotstånd och känsloladdad retorik tar över riskerar demokratin att försvagas och på sikt gå under. Vi behöver kunskap om hur propagandan fungerar i en digital samtid.

Magnus Hjort, gd vid Myndigheten för psykologiskt försvar, Åsa Wikforss, professor Stockholms universitet och ledamot i Svenska Akademien, Erik Larsson, ordförande Reportrar utan gränser och John Stauffer, Deputy Executive Director Civil Rights Defenders.
Moderator: Sanna Rayman, chefredaktör Altinget

24. Hot mot det öppna samhället

Att politiker, tjänstemän och andra offentliga personer får ta emot hot och utstå hat är något vi känner till sedan länge. Det är inget som kommer försvinna men man kan ju inte bara acceptera att så är det att vara en offentlig person. Så vad gör man då? Hur hanterar man det rent personligen och vad kan man förvänta sig för stöd från den egna organisationen och myndigheter? I slutändan är det trots allt ett hot mot demokratin genom att det påverkar möjligheten att utföra sitt uppdrag på rätt sätt.

Annie Lööf, f.d. partiledare Centerpartiet, Antje Jackelén, ärkebiskop emerita, Carin Götblad, polismästare NOA och Britta Lejon, ordförande Fackförbundet ST.
Moderator: Per Svensson, journalist Dagens Nyheter.

34. Från tystnadskultur till psykologisk trygghet

För att bli framgångsrika är verksamheter beroende av att personalen vågar dela med sig av sina synpunkter och idéer. Särskilt viktigt är det i verksamhet med höga risker. Där behövs ett klimat där anställda kan berätta om fel och misstag utan risk att bli skuldbelagda och förminskade om felen ska kunna åtgärdas och anställda dra lärdom inför framtiden. Hur kommer det sig att tystnadskulturer uppstår? Hur kan man verka för psykologisk trygghet och ökad öppenhet? Hur kan man ta vara på visselblåsare och bli mer lyhörd?

Inledare och moderator: Louise Bringselius, forskare Lunds universitet.
Oscar Simonson, läkare och visselblåsare från Macchiarini-skandalen, Anders Kompass, f.d. FN-tjänsteman, Axel Josefson, 2:e vice ordförande Göteborgs Stad och Janna Valik, f.d. generaldirektör.

35. 100 år av idéburna innovationer

För 100 år sedan såg man i Göteborg behov av riktade insatser till de då mest utsatta i samhället. Stiftelsen Bräcke diakoni grundades och började utbilda diakonissor, dåtidens distriktssköterskor, och satsade på barnen i hamnkvarteren och i fattigvården. Så småningom ledde det till helt nya idéer kring vård och omsorg av barn med förvärvade hjärnskador och senare införde man hospicevården i Sverige. Idag ser behoven något annorlunda ut men det handlar fortfarande om utanförskap, ojämlikhet och de idéburna aktörerna spelar återigen en större roll. Hur tar vi vara på eldsjälarnas innovationer och hur kan vi samverka kring att lösa samhällsutmaningarna?

Per Eckerdal, biskop emeritus och tidigare direktor för Bräcke diakoni, Boel Andersson-Gäre, adjungerad professor Jönköping Academy for Improvement of Health and Welfare Jönköping University och Emma Blomdahl Wahlberg, kommunikationsansvarig Generation Pep.
Moderator: Thomas Schneider, utvecklingschef Bräcke diakoni.
Seminariearrangör: Bräcke diakoni och Svenska Kyrkan.

45. Vässa kompetensförsörjningen genom branschvalidering

Sobona har tagit fram en modell för branschvalidering i sju branscher. Ett verktyg med många användningsområden för att utveckla och kvalitetssäkra kompetensförsörjningen inom kommunal sektor. Dagens snabba utveckling skapar behov av ett livslångt och kontinuerligt lärande genom arbetslivet. Under passet ges konkreta exempel och inspiration på fördelarna med branschvalidering.

Conny Larsson, kanslichef Sobonas kompetenskansli, Per Nordenstam, vd Sobona, Nurgül Iljas Eminovska, chef Social Hållbarhet MKB Fastighets AB, Katharina Frank, HR-chef Luleå Energi och Linn Wallo, HR-strateg Luleå Energi.
Seminariearrangör: Sobona.

46. Välfärden – paradoxer, spänningar och dilemman

Välfärden, i nära nog vilken form som helst, innehåller paradoxer, spänningar och dilemman som behöver diskuteras ur olika perspektiv. Det handlar om personer i olika åldrar som av en eller annan anledning kan behöva stöd från samhället via vård, skola, omsorg och det vi kallar socialförsäkringar. Seminariets ambition är att främja reflektioner om de vägskäl som välfärden står i och inför.

Maria Wolmesjö, biträdande professor och docent i socialt arbete samt forskningsledare för Arbetsliv och välfärd vid Högskolan i Borås och Rolf Solli, professor emeritus i management vid Förvaltningshögskolan Göteborgs universitet