Säkra kvalitetskraven i upphandlingen!

Vikten av rätt skyddsutrustning

En av förutsättningarna för att förhindra att arbetstagare blir sjuka, skadas eller dör av jobbet är att de produkter som används är säkra och i sig inte innebär några risker. Arbetsmiljöverket kommer vara på plats i vår monter och berätta om bland annat personlig skyddsutrustning och varför det är viktigt att produkterna är CE-märkta. Vi pratar också om hur man arbetar med marknadskontroll.

Vad är marknadskontroll?

För att säkerställa en hög skyddsnivå för människor och miljö och rättvis konkurrens för företag finns marknadskontroll. I den här programpunkten berättar vi om vad det innebär och hur myndigheter arbetar för att se till att produkter överensstämmer med lagstiftningens krav.

Hur säkrar samhället cybersäkerhet?

Cybersäkerhet är ämnet på allas läppar. Men vad görs i frågan? Här ger ICC/FMV och Swedac en nulägesbeskrivning samt berättar om vad som görs för att stärka och skydda. Bredare samhällsinsatser som pågår inom området kan fångas inom några av de EU-rättsakter som håller på att genomföras inom cyberområdet och där certifiering och ackreditering nämns som del i det.

Vi kommer också beröra cybersäkerheten i EU och det europeiska direktivet NIS2 som trädde i kraft i januari 2023. Detta direktiv ställer krav på säkerhet i nätverk och informationssystem, och kommuner, regioner och många andra offentliga institutioner omfattas av det.

I ett panelsamtal i vår monter deltar företrädare för Swedac och Inspektionen för cybersäkerhetscertifiering (ICC).

Lär dig mer om flexibelt elsystem

Det elektrifierade samhället är en viktig del i klimatomställningen och drivs på av många och starka krafter. Våra nationella och internationella elsystem är en förutsättning för denna omställning.
Flexibla elsystem är i sammanhanget ett viktigt bidrag till lösningen och vill du veta mer om vad detta kan innebära så kom till Swedacs monter.

Swedac är en av fyra statliga myndigheter som arbetet med frågan i ett regeringsuppdrag.
Välkomna!

Vad är CE-märkning och vad innebär det?

De flesta har nog sett symbolen för CE-märkning på till exempel en mobilladdare. Men vad innebär CE-märkning och varför är det viktigt att kontrollera att produkten är CE-märkt? Får alla produkter CE-märkas? Lyssna på Marknadskontrollrådet som berättar mer om vad som gäller.

När blir din organisation certifierad för innovation?

Först kom kvalitetsledning med ISO 9001, sedan miljöledning med ISO 14001. Vilket genomslag kommer den kommande standarden för innovationsledning ISO 56001 att få? I ett samtal mellan RISE och Swedac diskuteras hur innovationsförmågan kan stärkas redan idag genom att aktivt arbeta med vägledningen i ISO 56002.

Standarder som stöd kring arbetet med social hållbarhet

För att visa hur man jobbar med social hållbarhet och ansvarstagande i det bredare perspektivet kan standarder vara ett bra redskap. Exempelvis ISO 26000 ger möjlighet till en egendeklaration av företagets arbete som ackrediterade organ sedan kan verifiera.

Magnus Pedersen från Swedac och Eva Vati VERIFY/SIS berättar hur man går tillväga för att komma igång. Vi kommer få handfasta råd samt intressanta exempel från omvärlden. Välkomna!