Workshop: PwC:s Toppledarprogram – hur vill du leda din organisation in i framtiden?

Workshop: PwC:s Toppledarprogram – hur vill du leda din organisation in i framtiden?

Vi navigerar i en osäker värld fylld av fantastiska möjligheter. Samtidigt har alla ett uppdrag att utföra, med politiska direktiv att leverera på, i en komplex miljö. Vi behöver behålla och attrahera medarbetare, utveckla plats och ge service till medborgarna. Vem är du som ledare i det sammanhanget och vem vill du vara?

PwC:s olika Toppledarprogram har deltagare från alla Sveriges kommuner och från olika funktioner. Under åren har över 500 kommunchefer, förvaltningschefer och stabschefer deltagit i våra program. Genom vårt ledarskapsprogram vill vi bidra till egen reflektion och erbjuda ett fantastiskt nätverk, inom såväl offentlig sektor som privat och ideell sektor, både inom och utanför Sverige. Det blir precis det du väljer att göra det till!

Välkommen till en interaktiv övning där vi diskuterar utveckling och lärande i lokal, regional, nationell och internationell kontext med dig som huvudperson!

Jessica Carragher Wallner, rådgivare ledarskap och strategi, PwC
Magnus Hultgren, rådgivare ledarskap och strategi, PwC Sverige

till anmälan

Workshop: Hållbarhetsarbete för offentlig verksamhet

Vad innebär hållbarhet för vår verksamhet och hur skapar vi en hållbar kultur som genomsyrar hela verksamheten? Offentliga verksamheter och andra samhällsaktörers delaktighet har en avgörande roll för hållbar utveckling och genomförandet av Agenda 2030.

Välkommen till detta interaktiva seminarium som stöd i ert fortsatta arbete. Seminariet ger möjlighet till reflektion och diskussion med andra deltagare och du får med dig verktyg för det fortsatta arbetet.

Seminariet belyser:
- Vad är hållbarhet ur ert verksamhetsperspektiv?
- Hur påverkar hållbarhetsfrågorna er strategi/verksamhet?
- Väsentlighetsanalys – inventera och identifiera områden
- AI som verktyg och stöd i hållbarhetsarbetet
- Målkonflikter och sätt att prioritera åtgärder
- Rådighet och vår möjlighet att påverka
- Styrning och mätning
- Hur kan vi identifiera relevanta nyckeltal?
- Ansvar och roller
- Uppföljning och utveckling

till anmälan

Workshop: Skrota faxen! Hur din verksamhet kan arbeta med säkra digitala kommunikationsvägar

Varje dag skickas mängder av information mellan aktörer i offentlig sektor. Ofta är det känslig information och i brist på säkrare alternativ används ofta fax, telefon eller vanliga brev. Säker digital kommunikation (SDK) är en digital infrastruktur som gör det möjligt för kommuner, regioner och myndigheter att utbyta känslig och sekretessklassad information digitalt på ett tryggt, enkelt och säkert sätt.

Under workshopen ger vi en introduktion till SDK och arbetar i mindre grupper med att diskutera vilka osäkra eller ineffektiva kommunikationsvägar som SDK kan ersätta i deltagarnas verksamheter (vilka faxar eller andra analoga kommunikationskanaler kan skrotas?). Vi fokuserar på de behov som finns i deltagarnas verksamheter och arbetar med att identifiera informationsflöden och mottagare. Vi diskuterar även hur arbetet kan organiseras internt och vad som krävs för att komma igång med SDK-införandet.

Workshopen leds av Emma Pettersson, Projektledare, seniorkonsult Helseplan, Västra Götalandsregionen.

till anmälan

Innovationsarbete i Praktiken: En metodworkshop

Genom att använda designmetodik som främjar samarbete och kombinerar individuella kunskaper och styrkor kan du uppnå ännu bättre resultat i ditt innovationsarbete. Vår kommande workshop är inriktad på lösningar och ger dig möjligheten att praktiskt utforska beprövade metoder. Usify är designbyrån med nästan 20 års erfarenhet av användarcentrerad produkt- och tjänsteutveckling. 
 
Under denna workshop kommer du att få hands-on erfarenhet av verktyg och tekniker som hjälper dig att använda individuella kompetenser i kombination med gruppens kreativitet för att skapa precisa lösningar. Kanske känner du till Double diamond-metoden som används av bland annat Innovationsguiden? I denna workshop arbetar vi i i den andra diamanten tillsammans för att lösa problem.  Det bästa är att du direkt kan applicera dessa metoder i din dagliga arbetsmiljö.
 
Sofia Teglid, Usify, kommer att guida dig genom dessa kraftfulla arbetsmetoder. Detta är en chans att lyfta din vardag och ta ditt innovationsarbete till nya höjder. Välkommen!till anmälan

Workshop: Ledarskap för hållbar omställning

Förändringsledning och hållbara förhållningssätt för dig som ledare.

"Ledarskap krävs för att nå de globala målen – Agenda 2030”
FN:s Generalsekreterare Guterres

Vad krävs av ledarskapet för att hantera utmaningar och möjliggöra en hållbar utveckling av verksamheten på såväl kort som lång sikt? Utveckla din kompetens och dina beteenden för att:
- Bli mer hållbar som person och ledare
- Få kunskap om och verktyg för att utöva ett hållbart ledarskap
- Leda hållbar verksamhetsutveckling i din organisation

Seminariet ger möjlighet till reflektion och diskussion med andra deltagare och du får med dig verktyg för det fortsatta arbetet.

till anmälan

Workshop: Avfall som resurs

Välkommen till en workshop kring cirkulärt byggande med Göteborgs Stad, stadsfastighetsförvaltningen. Förvaltningen bygger och förvaltar stadens förskolor, skolor, vård- och omsorgsboenden men även lokaler som exempelvis Frölunda Kulturhus och GöteborgsOperan. 2021 antog Göteborgs Stad ett miljö- och klimatprogram med en målbild om en 90% reduktion av CO2-utsläpp från byggnation till 2030. En av huvudstrategierna för att nå målet är att bygga cirkulärt; att bevara och underhålla det befintliga, att återanvända material och produkter och att bygga med produkter som går att nyttja igen i framtiden. Under workshopen kommer deltagarna få jobba med ett antal case som utgår från förskole-, skol- och vård- och omsorgsmiljöer och som står inför olika behov av om-, till- och nybyggnation. Uppgifterna kommer att fokusera på att hitta olika typer av cirkulära lösningar och lyfta fram lösningarnas potential och utmaningar.

Workshopen leds av Angélica Karlsson, Strategiansvarig Cirkulär Byggnation, Enheten för Teknisk kvalité och miljö och Anna Risell, Sakkunnig Bygg Klimat, Stadsfastighetsförvaltningen, Göteborgs Stad.

till anmälan