108. Rättvis klimatomställning

108. Rättvis klimatomställning

En radikal klimatomställning är nödvändig – men hur kan vi se till att rättigheterna för arbetare och samhällen runt om i världen skyddas under detta stora skifte? Hur tar vi tillfället i akt att förbättra kvinnors arbetsvillkor, eftersom våra ekonomier i grunden omarbetas? Och vilka åtgärder behövs från Sverige och Europa för att uppnå en rättvis övergång för det globala syd? Vårt klimat och naturen är på randen till kollaps. Samtidigt ökar den globala ojämlikheten i höjden och kampen för anständiga arbetsvillkor och arbetares rätt att organisera sig pågår fortfarande. Dessa två kriser; planetkrisen och ojämlikhetskrisen, är nära sammanlänkade. Det är därför fackföreningar över hela världen kräver en rättvis övergång. Alla jobb måste bli gröna och anständiga. Arbetare och samhällen måste ha säkerhet och möjligheter i detta stora skifte.

Susanna Gideonsson, förbundsordförande LO, Mikael Leyi, generalsekreterare Solidar, Emmy Lennevald-Calli, miljöstrateg på Hyresgästföreningen.
Moderator: Cajsa Unnbom, policyrådgivare rättvis klimatomställning Olof Palme International Center.

109. Hur rustar vi framtidens samhällsmedborgare?

I en tid av många förändringar och utmaningar vet vi att framtidens samhälle kommer bäras av dagens unga. Klimatförändringar, AI och förändrad demografi är några saker som skapar en ny verklighet. Hur kan vi stötta dem inför det som kommer? Hur kan skola och fritid hjälpa dem nå sina drömmar och fulla potential, och samtidigt bidra till det gemensamma samhället? Lyssna till ett samtal om att vända en negativ trend och modet att ifrågasätta och utveckla det vi gör idag.

Marko Anderot, rektor Rågsveds grundskola, Zaid Nackshbandi, chef Framtidens Hus i Rinkeby och Peter Bragner, grundskoledirektör Stockholms stad.
Moderator: Lotte Lindgren, projektledare Stockholms stad.
Seminariearrangör: Stockholms stad.

110. Kommuner, regioner och Sverige efter kriserna

Vi befinner oss i en tid av stora förändringar: pandemi, krig i vår närhet, klimatkris, inflation och en sämre konjunktur. Vad leder dessa förändringar fram till? Hur kommer de att påverka förutsättningarna för regioner och kommuner? Och hur tar man var på möjligheterna som uppstår? Finns det lärdomar att dra som kan användas för att möta den långsammare utmaning som välfärden befinner sig i som riskerar att normaliseras och inte göras något åt i tid?

Per Schlingmann, medförfattare till den uppmärksammade boken Momentum, Mats Sedlacek, försäljningsdirektör Microsoft och Louise Callenberg, grundare av Singula och #bättredelat samt tidigare ansvarig för digital förnyelse och samverkan på SKR.

111. Gen Z och trender som formar framtidens arbetsplats

Världen automatiseras i realtid framför våra ögon – med konsekvensen att hundratals miljoner människor kommer att förlora sina jobb de närmsta åren. Samtidigt kommer utvecklingen att ge oss nya vinnare. Nu har även generation Z börjat komma in på arbetsmarknaden med andra förväntningar och kompetenser. Hur får man superkrafterna som krävs för att fortsätta vara relevant både som organisation och individ? Framtidsmannen Nicklas Hermansson berättar om metoder och verktyg som han själv har använt för att bygga två olika team som blivit bäst i världen.

Nicklas Hermansson, mediepionjär och tidigare kreativ chef på Bonnier News Brand Studio.

112. Verksamhetsutveckla med artificiell intelligens!

När ChatGPT introducerades förra hösten var det många som förstod att mänskligheten står inför stora förändringar. Saker som tidigare krävde mänsklig intelligens kan nu göras av smarta maskiner. Ny teknik i kombination med digitaliserade och uppkopplade processer har skapat helt nya sätt att mäta, analysera och förstå hur en verksamhet fungerar. Ta del av hur artificiell intelligens och maskininlärning kan användas i systematiskt förbättringsarbete.

Joakim Wernberg, forskningsledare Entreprenörskapsforum

113. Workshop: Framtidens lärande med VR-teknik

Att träna medarbetare att utföra riskfyllda och sällsynta arbetssituationer ställer helt andra krav än om det handlar om ofarliga och mer frekventa situationer. Men måste det vara så? Genom att använda VR kan man simulera scenarier som uppkommer mer sällan och helt utan risk för utföraren. Det ger helt nya möjligheter till kompetensutveckling jämfört med traditionell fortbildning. VR-företaget South North har arbetat med att öka förståelsen kring arbetsmiljöfrågor och tagit fram en VR-miljö där det går att uppleva riskfyllda situationer. Här får du ta del av hur VR kan främja lärandet i organisationer och du får dessutom möjlighet att prova själv.

Martin Krafft, Technology Director South North Studios.

114. Att möta kompetensutmaningen genom friskfaktorer

Konkurrensen om arbetskraften är hård och de personer som skulle behöva rekryteras till välfärden saknas på arbetsmarknaden. Ett större fokus behöver ligga på att de medarbetare som redan arbetar i välfärden får möjlighet att arbeta mer och längre. Forskningen har visat att det finns organisatoriska förutsättningar som främjar friska, hållbara och attraktiva arbetsplatser – så kallade friskfaktorer. Ta del av lärdomar av långsiktigt hälsoarbete och vilka utmaningar som finns med att hitta rätt arbetsmiljöåtgärder.

Bodil Umegård, sektionschef arbetsgivarpolitik SKR, Fredrik Karlsson Linna, avdelningschef Suntarbetsliv, Magnus Åkerström, docent i arbets- och miljömedicin Institutet för Stressmedicin VGR och Helene Nordenstam, Enhetschef Organisationshälsa Borås Stad.
Moderator: Kristina Folkesson, arbetsmiljöstrateg SKR.

115. ”Alla” stadsutvecklingsprojekt blir dyrare än beräknat – är det verkligen så?

Det är en vanlig uppfattning att så gott som alla stadsutvecklingsprojekt, inte minst större infrastrukturprojekt, spräcker budgeten. Och att det beror på saker ”man borde kunnat förutse” på ett tidigt stadium. Vi vill spräcka myten om att ett projekt alltid blir dyrare än beräknat. Ibland blir det naturligtvis så, men orsaken till det är ofta kombinationen av många faktorer. För att lättare förstå hur ekonomin förändras i ett projekt lyfter vi fram några konkreta exempel.

Christer Niland, avdelningschef Stora projekt, Susanne Wiberg, projektledare Hisingsbron, Pierre Glans, projektledare Göteborgs Stadslinbana och Martin Stenfeldt, programledare Brunnsbo-Linné via Lindholmen, samtliga från Exploateringsförvaltningen Göteborgs Stad.
Moderator: Peter Wannding, Exploateringsförvaltningen Göteborgs Stad.

116. Hur motverkar vi normaliseringen av hat och hot i det demokratiska samtalet?

Hat och hot mot politiker har under senare år uppmärksammats som ett växande problem i demokratiska samhällen. Det är viktigt att systematiskt förebygga och göra riskanalyser för att så långt som möjligt minimera att hot och hat uppstår. I seminariet presenteras dels ny forskning kring Att fatta svåra beslut och vad förtroendevalda själva kännetecknar som svåra beslut, och att dessa beslut också kan leda till  konflikt och spänning. Därefter lyfter vi två metoder som kan utgöra möjligheter för att motverka normalisering genom att förebygga på ett tidigt stadium. Komplexa dialoger och verktyget Riskguiden, en digital tjänst för risk- och konfliktanalys.

Jenny de Fine Licht, docent i offentlig förvaltning vid Förvaltningshögskolan på Göteborgs universitet, Jan Klauser, säkerhetssamordnare Ängelholms kommun samt Anna-Lena Pogulis och Ulrika Stöök, SKR.

117. Nära vård med sammanhållen planering på 1177

Omställningen till nära vård pågår i hela landet, och syftar till att vård och omsorg ska arbeta mer personcentrerat och stödja patienten att bli en aktiv medskapare som har insyn och inflytande i sin egen vårdprocess. Detta underlättar inte bara för patienten utan också för vård- och omsorgspersonal som sparar både tid och pengar genom samverkan. Inera har utarbetat ett koncept som omfattar både regioner, kommuner och privata utförare som startar i början av 2024.

Panel:
Cecilia Qwinth, författare och influencer samt driver bloggen "Mitt liv med Parkinson" - Anette Nilsson, projektledare Nära vård/Patientkontrakt SKR och utvecklingsstrateg Region Jönköpings län - Erica Sandberg, tf utvecklingschef koncernstab digitalisering Västra Götalandsregionen.
Moderator: Sofie Zetterström, affärsområdeschef 1177 och kunskapstjänster på Inera AB.
Seminariearrangör: Inera AB